Aktsiakapitalisaatmise oiguste andmine lopetamise perioodil,

Erakorraline üldkoosolek toimub seaduses ettenähtud juhtudel. Iga ettevõtlusüksus rakendamiseks Äritegevused Loodud teatavate isikute algatusel - asutajad osalised. Tegutseva väikefirma hind võib olla mõne aasta ärikasumi suurus, sõltuvalt tegevusalast.

Teabevarad

Firma likvideerimine, ettevõtte likvideerimine - aktsiaseltsi likvideerimine Raul Pint Aktsiaseltsi lõpetamise alused Aktsiaselts lõpetatakse: 1 üldkoosoleku otsusega; 2 kohtulahendiga; 21 aktsiaseltsi pankroti väljakuulutamisega; 22 aktsiaseltsi pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist; 3 [välja jäetud - RT I40, - jõust. Eelmises lauses nimetatud dokumentide kättesaadavaks tegemisele kohaldatakse vastavalt käesoleva seadustiku § 4.

Sundlõpetamine 1 Aktsiaselts lõpetatakse kohtumäärusega, kui: 1 üldkoosolek ei ole võtnud vastu lõpetamise otsust, kui selle vastuvõtmine oli seaduse või põhikirja alusel kohustuslik, samuti juhul, kui aktsionärid ei ole vastu võtnud ühtegi §-s ettenähtud otsust või kui nende otsuste tegemiseks ei ole üldkoosolekut kokku kutsutud; 2 kahe viimase majandusaasta jooksul ei ole toimunud üldkoosolekut; 3 juhatuse ametiaeg on lõppenud rohkem kui kaks aastat tagasi ja uut juhatust ei ole valitud; 4 muudel seaduses sätestatud juhtudel.

Kohus võib sundlõpetamise otsustada ka omal algatusel, kui seadusest ei tulene teisiti.

  • Äriõigus. Näidised ja kommentaarid | Äripäeva teabevara
  • Ettevõtte tegevuse lõpetamine Ettevõtte tegevuse lõpetamine Mis siis ettevõttest saab, kui ma enam ei taha ettevõtlusega tegeleda?

Aktsiaseltsi lõpetamise avaldus 1 Aktsiaseltsi lõpetamise otsuse kandmiseks äriregistrisse esitab juhatus avalduse. Avaldusele lisatakse üldkoosoleku otsus ja üldkoosoleku protokoll. Sundlõpetamine jõustub kohtulahendi jõustumisega. Likvideerimine Aktsiaseltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine likvideerimismenetluskui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Üldkoosolek 7.

Likvideerijate määramine 1 Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui põhikirjaga, üldkoosoleku otsusega või kohtumäärusega ei ole ette nähtud teisiti. Likvideerijaks ei või olla füüsiline isik, kes ei või olla juhatuse liikmeks.

Ettevõtte tegevuse lõpetamine

Kohus määrab ka likvideerijate tasustamise korra ja tasu suuruse. Likvideerijate tagasikutsumine 1 Juhatuse liikmest või Aktsiakapitalisaatmise oiguste andmine lopetamise perioodil tuleneva või üldkoosoleku otsusega määratud likvideerija võib üldkoosolek igal ajal otsusega tagasi kutsuda. Otsuse tegemiseks on vajalik sama häälteenamus nagu likvideerija määramiseks. Likvideerija kanne 1 Esimeste likvideerijate äriregistrisse kandmiseks esitab avalduse Aktsiakapitalisaatmise oiguste andmine lopetamise perioodil.

Likvideerijate vahetamise ja nende esindusõiguse muutmise äriregistrisse kandmise avalduse esitavad likvideerijad. Avaldusele lisatakse likvideerija vahetamise või esindusõiguse muutmise aluseks olev otsus. Kõik likvideerijad esitavad registripidajale kirjaliku kinnituse, et neil on seaduse kohaselt õigus olla likvideerija.

Likvideerijate õigused ja kohustused 1 Likvideerijatel on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise olemusega.

Likvideerimine ei mõjuta aktsionäride omavahelisi õigussuhteid ja aktsionäride suhteid aktsiaseltsiga ega nõukogu õigusi, kui seadusest ja likvideerimise olemusest ei tulene teisiti.

Public Language Switcher

Kolmandate isikute suhtes on likvideerijate esindusõigus piiramatu. Üldkoosoleku otsusega või kohtulahendiga nimetatud likvideerijad võivad aktsiaseltsi esindada üksnes ühiselt, kui üldkoosoleku otsuse või kohtulahendiga ei ole ette nähtud, et likvideerijad või osa neist võivad esindada aktsiaseltsi üksinda või mitmekesi. Seaduses sätestatust erinev esindusõiguse jaotus kehtib kolmandate isikute suhtes üksnes juhul, kui see on kantud äriregistrisse.

Pankrotiavalduse esitamine Kui likvideeritava aktsiaseltsi varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.

  • Organisatsiooni volitatud aktsiakapital. Volitatud ja aktsiakapital: määratlus, omadused ja nõuded
  • Põhikiri | Riigi Kinnisvara
  • Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi põhikiri
  • Teistes Seltsi tegevusega seotud küsimustes vôib üldkoosolek otsuse vastu vôtta juhatuse vôi nôukogu nôudel.
  • Ettevõtte tegevuse lõpetamine - Pilvebüroo

Raamatupidamine likvideerimise ajal 1 Likvideeritav aktsiaselts peab raamatupidamist raamatupidamise seaduses sätestatud korras, kui seadusest või likvideerimise olemusest ei tulene teisiti. Likvideerijad koostavad majandusaasta aruande aktsiaseltsi lõpetamise ajaks lõppeva ning iga lõpetamisjärgse majandusaasta lõpu seisuga.

  1. Kuuba kaubamargid investeerida Bitkoinus Invest
  2. Binaarsete valikute Kaubandusstrateegia video
  3. Binaarsete valikute parim sait

Likvideerimise algbilanss ja majandusaasta aruanne esitatakse pärast kinnitamist viivitamata äriregistrile. Võlausaldajatele teatamine 1 Likvideerijad avaldavad viivitamata teate aktsiaseltsi likvideerimismenetlusest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Nõuete esitamine Võlausaldajad peavad teatama likvideerijatele nelja kuu jooksul teate avaldamisest kõigist oma nõuetest aktsiaseltsi vastu. Teates märgitakse nõude sisu, alus ja suurus ning sellele lisatakse nõuet tõendavad dokumendid.

Firma likvideerimine, ettevõtte likvideerimine - aktsiaseltsi likvideerimine

Nõudest õigeaegne teatamata jätmine ei mõjuta nõude kehtivust ega piira võlausaldaja õigust likvideerimisel olevat aktsiaseltsi kohtus hageda. Nõuete rahuldamine 1 Likvideerijad rahuldavad aktsiaseltsile teada olevad võlausaldajate nõuded, sõltumata nõuetest teatamisest.

Kus ma saan Euroopa valikutega kaubelda

Lõppbilanss 1 Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist koostavad likvideerijad lõppbilansi ja likvideerimisel järelejäänud vara jaotusplaani. Kui aktsiaseltsil on esitajaaktsiad, avaldavad likvideerijad ajalehes teate bilansiga ja vara jaotusplaaniga tutvumise kohta.

Hagi võib esitada kahe kuu jooksul, alates bilansi ja vara jaotusplaani aktsionäridele tutvumiseks esitamisest aktsionäridele teatamise ajast.

Kostjaks on aktsiaselts.

Ettevõtte lõplik tegevuse lõpetamine

Vara jaotamine 1 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja raha hoiustamist jaotatakse allesjäänud vara aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele või arvestuslikule väärtusele, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

Lõpetatud aktsiaseltsi tegevuse jätkamine 1 Kui aktsiaseltsi lõpetamine on ette nähtud põhikirjaga või otsustatud üldkoosoleku otsusega, võib üldkoosolek kuni vara aktsionäride vahel jagamise alustamiseni otsustada aktsiaseltsi tegevuse jätkamise või aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise.

Kui vara on vähenenud alla käesoleva seadustiku §-s nimetatud aktsiakapitali suurust, tuleb lisaks otsustada aktsiakapitali suurendamine.

Jätkamise otsus jõustub selle äriregistrisse kandmisest. Äriregistrist kustutamine ja täiendav likvideerimine 1 Pärast likvideerimise lõpetamist, kuid mitte varem kui kuue kuu möödumisel aktsiaseltsi lõpetamise äriregistrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest ning kolme kuu möödumisel lõppbilansi ja vara jaotusplaani aktsionäridele tutvumiseks esitamisest aktsionäridele teatamisest ja tingimusel, et aktsiaselts ei osale Eestis poolena üheski käimasolevas kohtumenetluses, esitavad likvideerijad avalduse aktsiaseltsi kustutamiseks äriregistrist.

Avaldusele lisatakse lõppbilanss ja vara jaotusplaan. Avalduses peavad kõik likvideerijad kinnitama, et lõppbilanssi ega vara jaotusplaani kohtus vaidlustatud ei ole või on hagi läbi vaatamata või rahuldamata jäetud või on menetlus asjas lõpetatud ning et aktsiaseltsi võlausaldajate nõuded on rahuldatud või selleks vajalik vara on hoiustatud, samuti et aktsiaselts ei osale poolena üheski käimasolevas kohtumenetluses.

Voimaluste lahendamine

Võlausaldaja taotlust täiendavaks likvideerimiseks ei rahuldata muu hulgas siis, kui ta mõjuva põhjuseta jättis oma nõude likvideerijatele õigeaegselt esitamata. Dokumentide säilitamine 1 Aktsiaseltsi dokumendid annavad likvideerijad hoiule likvideerijale, arhiivipidajale või muule usaldusväärsele isikule.

Organisatsiooni volitatud aktsiakapital. Volitatud ja aktsiakapital: määratlus, omadused ja nõuded

Kui likvideerijad dokumentide hoidjat määranud ei ole, määrab selle vajaduse korral kohus. Dokumendi hoidja vahetatakse ja uus hoidja kantakse registrisse kohtumääruse alusel. Aktsiaseltsi võlausaldajad ning isikud, kellel on selleks õigustatud huvi, võivad dokumentidega tutvuda kohtu loal.

Likvideerijate vastutus Likvideerijad vastutavad tekitatud kahju eest nagu juhatuse liikmed.

Crypt raputaja maakler