Kauplemissusteemi kontrolli tulemused.

Investeerimisvara valitsemisega tegeleva Börsi liikme töötaja poolt atesteeritud maaklerile antud korraldused tehingute tegemiseks investeerimisvaraga peavad olema vormistatud kooskõlas käesolevate nõuete alapunktis 7. Börsi liikme poolt kasutatavad, Börsi kauplemissüsteemiga seotud arvutiühendused ja Börsilt saadavate ja Börsile edastatavate andmete automaatseks töötlemiseks kasutatav tarkvara peavad olema eelnevalt Börsiga kooskõlastatud ning Börsi poolt kirjalikult aktsepteeritud. Strateegias kasutatakse kindlat partiid. Investeerimisteenuste osutamisega seotud informatsioon Börsi liige on kohustatud edastama Börsile Börsi liikme poolt avaldatud investeerimisalased nõuanded hiljemalt ühe nädala jooksul pärast nende edastamist klientidele.

Arveldusleping, arvelduskrediit ja garantii Börsi juhatusel on õigus nõuda, et Börsi liikmel oleks kehtiv arvelduskrediidileping Börsi poolt aktsepteeritud krediidiasutusega.

Börsi poolt aktsepteeritud krediidiasutuste nimekirja ja arvelduskrediidi miinimumsuuruse arvestamise juhendi kehtestab Börsi juhatus. Garantii ja deposiidi suuruse arvestamise juhendi kehtestab Börsi juhatus.

Uus garantii, arveldusleping ja arvelduskrediidileping peavad jõustuma hiljemalt eelmise garantiikirja, arvelduslepingu ja arvelduskrediidilepingu kehtivuse lõppemise päevale Ulevaade isiklike finantsvalikute kohta päeval. Börsi garantiifond Börsitehingutest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks moodustab Börs garantiifondi, kuhu Börsi liikmed on kohustatud tegema sissemakseid Börsi juhatuse poolt määratud ulatuses ja korras.

Kauplemissusteemi kontrolli tulemused

Börsi garantiifondis oleva raha käsutamise õigus on Börsi tegevdirektoril. Garantiifondis oleva raha käsutamise ja kasutamise täpsem kord on sätestatud Börsi reglemendi osades “Börsitehingute realiseerimise ja rahalise arvelduse kord” ning “Ärireeglid”.

Tagasi testimine ja edasine testimine: korrelatsiooni tähtsus

Taotlus Börsi liikmeks astumise kohta tuleb esitada kirjalikult Börsi juhatusele. Börsi liikmeks astumise taotlus peab sisaldama Minu lihtsad kauplemissusteemid selle kohta, et kõik taotluses sisalduvad andmed on tõesed ja täpsed, et need ei ole eksitava iseloomuga ning et taotlusest pole välja jäetud andmeid, mis võiksid mõjutada otsuse tegemist taotluse läbivaatamisel.

Börsi juhatus vaatab taotluse läbi ühe kuu jooksul selle laekumise päevast.

Kauplemissusteemi kontrolli tulemused

Börsi juhatus teeb oma otsuse taotluse esitajale teatavaks kirjalikult. Kui taotlus jäetakse rahuldamata, tuleb teatises ära märkida rahuldamata jätmise põhjused. Börsi juhatusel on õigus nõuda lisaks käesolevate nõuete punktis 3. Börsi liikme staatuse taotleja on kohustatud esitama taotluse esitamise päevale eelnenud kvartali bilansi ja kasumiaruande.

Juhul, kui taotluse esitamise ajaks on taotluse esitaja viimase majandusaasta lõpust möödunud rohkem kui 9 üheksa kuud, peab taotlusele olema lisatud taotluse esitaja auditeeritud bilanss ja kasumiaruanne jooksva majandusaasta esimese poolaasta kohta.

Vähemalt viimane taotluse esitaja majandusaasta aruanne peab olema auditeeritud Börsi noteerimiskomisjoni poolt kinnitatud audiitori poolt; kui taotluse esitaja on kontsernis emaettevõtja, tuleb esitada konsolideeritud aruanded kogu kontserni kohta.

Aruanded peavad olema koostatud kooskõlas rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites IAS sätestatud konsolideerimise põhimõtetega. Nimetatud andmed tuleb esitada päeva seisuga, mis ei või olla varasem kui 30 kolmkümmend börsipäeva enne taotluse esitamise päeva; andmed taotluse esitaja võlgade, sealhulgas võetud ja tagasimaksmata laenude ning antud garantiide ja käenduste kohta.

Kontrollitava äriühingu määramisel lähtutakse Börsi reglemendi osa “Väärtpaberite noteerimisnõuded” Lisa nr. Kõigi nimetatud isikute kohta tuleb esitada neile kuuluvate ja nende poolt kontrollitavate aktsiate ja häälte arv. Hääleõiguse arvestamisel lähtutakse Börsi reglemendi osa “Väärtpaberite noteerimisnõuded” Lisa nr. Taotlusele lisatakse taotluse esitaja poolt Kauplemissusteemi kontrolli tulemused investeerimisteenuste osutamise raamlepingute näidised; andmed isikute kohta, kellele taotletakse atesteeritud töötaja staatust vastavalt käesolevate nõuete 4.

Taotluse esitaja sisekorraeeskirjad peavad tagama taotluse esitaja valduses oleva konfidentsiaalse informatsiooni säilimise ja kasutamise vastavalt õigusaktide sätetele ja Börsi poolt kehtestatud nõuetele; taotluse esitajale antud soovituskirjad vähemalt kahelt Börsi liikmelt.

Kauplemissusteemi kontrolli tulemused

Börsi õigused taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse tegemisel Pärast Börsi liikmeks astumise taotluse rahuldamist on taotluse esitaja kohustatud edastama Börsile käesolevate nõuete punktis 2. Kuni garantiikirja originaali esitamiseni ja garantiifondi sissemaksu tegemiseni ei ole Börsi liikmel Börsi kauplemissüsteemi kasutamise õigust. Börsi liikme staatuse võib erandkorras anda äriühingule, mis on tegutsenud vähem kui kolm aastat, kui taotluse esitaja investeerimisalase tegevuse juhtimise eest vastutavad isikud omavad selleks piisavalt teadmisi ja kogemusi ning taotluse esitaja majanduslik olukord annab alust arvata, et ta on suuteline Börsi liikmena täitma nõuetekohaselt oma kohustusi investorite, teiste Börsi liikmete ning Börsi ees.

Börsi juhatusel on õigus kutsuda taotluse esitaja investeerimisalase tegevuse juhtimise eest vastutavaid isikuid vestlusele, et veenduda, kas neil on olemas vajalik erialane ettevalmistus ja kogemused. Tehingute realiseerimise tagamise ja investorite huvide kaitse eesmärgil on Börsi juhatusel õigus kehtestada Börsi liikme staatuse taotleja suhtes eritingimusi.

Kauplemissüsteem "Sniper": täielik kirjeldus

Kui taotluse esitaja ei vasta taotluse esitamise ajal Börsi reglemendi käesolevas osas “Nõuded Börsi liikmetele” sätestatud nõuetele, kuid Börsi juhatus on veendunud, et taotluse Kauplemissusteemi kontrolli tulemused on võimeline täitma Börsi liikme suhtes esitatud nõuded, on Börsi juhatusel õigus teha tingimuslik otsus taotlejale Börsi liikme staatuse andmise kohta.

Kui taotluse esitaja Börsi juhatuse poolt seatud piirangutega ei nõustu, on Börsi juhatusel õigus jätta taotlus rahuldamata.

Taotluse esitajal, kelle taotlus on jäetud rahuldamata, on õigus nõuda taotluse täiendavat läbivaatamist 30 kolmekümne päeva jooksul, arvates taotluse rahuldamata jätmise teate saamisest.

Taotluse teistkordseks läbivaatamiseks esitab taotluse esitaja Börsi juhatusele avalduse koos põhjendustega selle kohta, miks taotluse rahuldamata jätmine ei olnud õigustatud, ning põhjenduste aluseks oleva lisainformatsiooniga. Taotleja, kelle taotlus on jäetud rahuldamata pärast selle täiendavat läbivaatamist, võib esitada uue taotluse mitte varem kui 3 kolme kuu möödumisel päevast, mil Börsi juhatus võttis vastu otsuse jätta taotlus rahuldamata pärast selle täiendavat läbivaatamist.

Enne nimetatud tähtaja möödumist esitatud taotluse jätab Börsi juhatus läbi vaatamata. Taotlejal, kelle taotlus on jäetud rahuldamata pärast selle täiendavat läbivaatamist, on õigus Kauplemissusteemi kontrolli tulemused taotluse rahuldamata jätmine Börsi Vahekohtus. Börsi liige on kohustatud tagama, et tema töötajaks olev atesteeritud töötaja kasutaks Börsi kauplemissüsteemi õiguspäraselt ning kooskõlas Börsi reglemendi sätetega.

Atesteeritud töötajatel on õigus oma pädevuse piires saada Börsilt ja edastada Börsile andmeid seoses Börsi liikme investeerimisalase tegevusega ja tehingute tegemisega Börsil. Atesteeritud töötaja staatusele kandideeriv isik peab edukalt sooritama eksami Börsi reglemendi sätete, Börsi kauplemissüsteemi, EVK Reeglite Kogu ning väärtpaberituru ärieetika normide tundmise kohta vastavalt käesolevate nõuete punkti 4.

Kauplemissüsteemis on kehtestatud heitkoguste ülemmäär. Ettevõtete, kes kasvuhoonegaase õhku paiskavad nt põlevkivielektrijaamasid opereeriv Eesti Energia jaoks tähendab see, et nad peavad ostma või eraldatakse neile tasuta teatud koguses lubatud heitkoguse ühikuid, mida läheb iga-aastaselt tarvis vastavalt ettevõtte tegelikule heitkogusele. Just heitkoguse ühikute ostmine moodustavad HKSist põhjustatud hinnatõusu, millele Helme viitab. Esmalt analüüsime, kas elektrihinnast moodustab CO2 hind poole? CO2 hinna osakaalu Eestis tarbija poolt makstavast elektrihinnast on väga keeruline välja arvutada.

Igal atesteeritud töötajal on oma personaalne tunnuskood ja parool. Kõik atesteeritud töötaja tunnuskoodi ja parooli kasutades tehtud sisestused Börsi kauplemissüsteemi loetakse sisestatuks tunnuskoodi ja parooli omanikuks oleva atesteeritud töötaja poolt, tema tööandjaks oleva Börsi liikme nimel ja vastutusel.

Börsi liige on kohustatud tagama tunnuskoodi ja parooli kasutamise ainult tunnuskoodi ja parooli omanikuks oleva atesteeritud töötaja poolt. Atesteeritud töötajate õiguste ja volituste kindlaksmääramisel Kauplemissusteemi kontrolli tulemused delegeerimisel on Börsi liige kohustatud järgima funktsioonide lahususe põhimõtet. Tehingute tegemise ja nende tingimuste üle otsustamine ühelt poolt, ja järelevalve tehingute tegemise ja täitmise üle, samuti tehingute registreerimine ning raamatupidamislik arvestus tehingute üle teiselt poolt peavad olema jaotatud erinevate atesteeritud töötajate vahel.

Üks ja seesama isik ei tohi samaaegselt Kauplemissusteemi kontrolli tulemused atesteeritud maakleriks ja atesteeritud arveldusspetsialistiks.

9 šokeerivat tõde rikkaks saamise kohta-kuidas olla elus rikas ja edukas

Vähemalt üks atesteeritud maakler ja üks atesteeritud arveldusspetsialist peavad olema tööajal pidevalt kättesaadavad Börsile edastatud telefoninumbril. Taotlus atesteeritud töötaja staatuse andmiseks Oma töötajale atesteeritud maakleri või atesteeritud arveldusspetsialisti staatust taotlev Börsi liige peab esitama kirjaliku taotluse Börsi tegevdirektorile.

Taotluses Kauplemissusteemi kontrolli tulemused sisalduma: kandidaadi nimi, isikukood, elukoht; andmed kandidaadi töö- ja ametikohtadest viimase kolme aasta jooksul, samuti nimetatud isiku poolt täidetud majanduslike huvide deklaratsioon Börsi poolt kehtestatud vormis; Pärast seda, kui Börsi liikme poolt esitatud kandidaadi kohta on esitatud kõik Börsi reglemendis sätestatud või selle alusel nõutud andmed ja kui kandidaat on täitnud kõik temale esitatud nõuded, sealhulgas sooritanud edukalt käesolevate nõuete punktis 4.

Atesteerimiseksam Käesolevas punktis sätestatud atesteerimiseksamite tegemise kord kehtib kõigi isikute kohta, kelle suhtes Börsi liige taotleb atesteeritud töötaja staatust.

Tagasi testimise põhitõed

Atesteerimiseksami tingimused ja tegemise korra kehtestab Börsi juhatus. Isikul, kes ei sooritanud edukalt atesteerimiseksamit, on õigus teha korduseksam mitte varem kui 15 viieteistkümne kalendripäeva möödumisel esimese eksami päevast. Isikut, kellel on atesteerimiseksami sooritamine ebaõnnestunud kahel korral, ei luba Börs järgmisele korduseksamile enne 2 kahe kuu möödumist teise eksami päevast. Börsi liikme kirjaliku ja põhjendatud taotluse alusel on Börsi tegevdirektoril õigus teha käesolevas punktis sätestatud reeglist erandeid.

Isikul, kellel on atesteerimiseksami sooritamine ebaõnnestunud kahel korral, on õigus vaidlustada oma eksamitulemused, esitades Börsi juhatusele vastavasisulise kirjaliku avalduse 30 kolmekümne päeva jooksul, arvates teise eksami päevast.

Atesteeritud maakler Iga Börsi liikme juures peab põhikohaga ja täistööajaga töötama vähemalt üks atesteeritud maakler.

Atesteeritud maakleri staatusele kandideerival isikul peab olema kehtiv väärtpaberispetsialisti või fondijuhi kvalifikatsioonitunnistus.

Atesteeritud maakleri staatusele kandideerival isikul peab olema laitmatu ärialane reputatsioon ning ta peab Börsi arvates olema sobilik tegutsema atesteeritud maaklerina.

Kuidas kontrollida oma kauplemissüsteemi stabiilsust?

Ainult atesteeritud maakleril on õigus sisestada Börsi kauplemissüsteemi väärtpaberite tehingutellimusi ning turutegijate noteeringuid ja edastada kauplemissüsteemi kaudu tehinguteatisi.

Atesteeritud maakleril on keelatud teha tehinguid enda ja oma lähikondsete nimel või arvel ning osaleda muul viisil äritegevuses, kui see võib kaasa tuua huvide konflikti.

Atesteeritud arveldusspetsialist Iga Börsi liikme juures peab põhikohaga ja täistööajaga töötama vähemalt üks atesteeritud arveldusspetsialist. Ainult atesteeritud arveldusspetsialistil on õigus sisestada Börsi kauplemissüsteemi väärtpaberitehingute täitmiseks vajalikku informatsiooni ning väärtpaberikontode numbreid. Atesteeritud töötaja ametist lahkumine Atesteeritud töötaja ja Börsi liikme vahel sõlmitud töölepingu lõppemisel või lõpetamisel, samuti juhul, kui atesteeritud töötaja asub tööle sama Börsi liikme teises struktuuriüksuses, on Börsi liige kohustatud sellest viivitamatult Börsile teatama.

Võimalikult kiiresti pärast teate saamist Kauplemissusteemi kontrolli tulemused Börs nimetatud töötaja tunnuskoodi ja parooliga Börsi kauplemissüsteemi kasutamise võimaluse. Kui Börsi liige ei ole Börsile teatanud atesteeritud töötajaga töölepingu lõppemisest või lõpetamisest või atesteeritud töötaja tööülesannete täitmise faktilisest peatamisest, kuid Börsil on alust arvata, et Börsi liikme poolt atesteeritud töötajaga sõlmitud tööleping on lõppenud või lõpetatud või tema kui atesteeritud töötaja tööülesannete täitmine on faktiliselt peatunud, on Börsil õigus välistada sellise töötaja tunnuskoodiga ja parooliga Börsi kauplemissüsteemi kasutamise võimalus, teavitades Börsi liiget sellest vähemalt 1 üks tund ette.

Atesteeritud töötaja ei ole kohustatud uuesti läbima atestatsiooni, kui ta 6 kuue kuu jooksul pärast Börsi liikmega töölepingu lõppemist või lõpetamist või atesteeritud töötaja tööülesannete täitmise faktilist peatamist asub tööle teise Börsi liikme juures sama ala atesteeritud töötajana. Kui töölepingu lõppemise, lõpetamise või atesteeritud töötaja tööülesannete täitmise faktilise peatamise ja teise Börsi liikme juurde tööle asumise vaheline aeg ületab 6 kuus kuud, on nimetatud töötaja kohustatud läbima uue atestatsiooni.

Teise Börsi liikme juures tööle asumisel antakse atesteeritud töötajale uus tunnuskood ja Kauplemissusteemi kontrolli tulemused.

 • Kauplemissüsteem "snaiper": täielik kirjeldus - Kauplemine
 • Kolm musta varedust investeerinud
 • TAGASI TESTIMINE JA EDASINE TESTIMINE: KORRELATSIOONI TäHTSUS - FINANTSID -
 • Binaarsed valikud Mums
 • Binaarsed variandid Vaike volatiilsus
 • Tooajaga Gruodzios 24

Investorite huvide kaitseks on Börsi juhatusel sellises olukorras õigus pikendada Börsi liikme vastavasisulise kirjaliku avalduse alusel Börsi liikme õigust kasutada Börsi kauplemissüsteemi. Sellisel juhul kehtestab Börs Börsi liikmele kohustusliku tähtaja, mille vältel Börsi liige peab sõlmima töölepingu uue atesteeritud töötajaga.

Sanktsioonid atesteeritud töötajatele Kui atesteeritud töötaja rikub õigusakti, Börsi reglemendi või EVK Reeglite Kogu sätteid või kui atesteeritud töötaja käitumine on olnud vastuolus ärieetika reeglitega või muul moel atesteeritud töötajale sobimatu, on Börsi järelevalvekomisjonil õigus teha atesteeritud töötajale hoiatus, peatada või tühistada tema atesteeritud töötaja staatus, vastavalt peatades või välistades võimaluse kasutada nimetatud töötaja tunnuskoodiga ja parooliga Börsi kauplemissüsteemi.

Börsi tegevdirektoril on erandlikel asjaoludel õigus peatada atesteeritud töötaja staatus ning välistada vastava töötaja tunnuskoodiga ja parooliga Börsi kauplemissüsteemi kasutamise võimalus sellest ette teatamata.

 • Kuidas kontrollida oma kauplemissüsteemi stabiilsust? | R Blogi - RoboForex
 • Kaubandusvoimalused ja varude kauplemine
 • Raha kaotamine kaubandusvalikutes
 • Fly FX valikuvoimalused
 • Binaarsed valikud Kaubandustesti

Atesteeritud töötaja staatuse selline peatamine Börsi tegevdirektori otsusega võib kesta kuni 5 viis börsipäeva.

Otsuse peatada atesteeritud töötaja staatus enamaks kui 5 viieks börsipäevaks peab kinnitama Börsi järelevalvekomisjon. Käesoleva punkti tähenduses loetakse erandlikeks asjaoludeks: Börsi poolt tehtud ettekirjutuste täitmata jätmist või mittenõuetekohast täitmist; õigusakti, Börsi reglemendi või EVK Reeglite Kogu sätete rikkumist; teiste Börsi liikmete atesteeritud töötajate töö häirimist.

Populaarsed kategooriad

Atesteeritud maaklerile väljastatud väärtpaberispetsialisti kvalifikatsioonitunnistuse tühistamisel või selle kehtivuse lõppemisel tühistab või peatab Börsi tegevdirektor vastavalt sellise maakleri atesteeritud maakleri staatuse viivitamatult ning välistab Börsi kauplemissüsteemi kasutamise võimaluse nimetatud maakleri tunnuskoodiga ja parooliga.

Börsi tegevdirektori poolt käesolevas punktis sätestatud alusel tehtud otsusest atesteeritud maakleri staatuse tühistamise kohta teavitatakse Börsi liiget kirjalikult. Börsi tegevdirektori poolt käesolevas punktis sätestatud alusel tehtud otsus ametliku maakleri staatuse tühistamise või peatamise kohta ei vaja Börsi järelevalvekomisjoni poolt kinnitamist.

Kõik Börsi reglemendis tehtud muudatused ja täiendused jõustuvad Börsi nõukogu poolt määratud ajal pärast seda, kui Börsi liikmeid on nendest informeeritud ning need on täitmiseks kohustuslikud kõigi Börsi liikmete suhtes.

Iga Börsi liige on Börsi liikmeks astudes kohustatud tunnistama käesoleva punkti sätete kehtivust tema suhtes. Börs on kohustatud teavitama Börsi liikmeid muudatustest Börsi reglemendis vähemalt 15 viisteist päeva enne nende jõustumist.

Content section

Käesolevate nõuete punktides 7, 8 ja 9 sätestatud nõuded ja kohustused kehtivad kogu Börsi liikme investeerimisalase tegevuse suhtes, sealhulgas Börsi liikme poolt börsiväliselt tehtud tehingute suhtes, kui börsivälise tehingu olemusest ei tulene teisiti.

Igasuguse vale, eksitava või ebatäpse informatsiooni esitamist Börsi liikme poolt Börsile loetakse Börsi reglemendi sätete rikkumiseks.

Börsi reglemendi sätete rikkumiseks loetakse ka mistahes vale, eksitava või ebatäpse informatsiooni esitamist Börsile enne Börsi liikmeks saamist, kui Börsi liige ei ole Börsi liikme staatust omades parandanud selliselt antud informatsiooni viivitamatult pärast esitatud informatsiooni ebaõigsusest, eksitavusest või ebatäpsusest teadasaamist.

Kauplemissusteemi kontrolli tulemused

Börsi liige tagab Börsile ja vastutab Börsi ees selle Kauplemissusteemi kontrolli tulemused, et tema juhatuse ja nõukogu liikmete ning töötajate tegevus oleks kooskõlas Börsi reglemendi sätetega.

Börsi liikme juhatuse ja nõukogu liikmete ning töötajate tegevus on Börsi reglemendi alusel käsitletav Börsi liikme tegevusena.

Arveldusleping, arvelduskrediit ja garantii Börsi juhatusel on õigus nõuda, et Börsi liikmel oleks kehtiv arvelduskrediidileping Börsi poolt aktsepteeritud krediidiasutusega. Börsi poolt aktsepteeritud krediidiasutuste nimekirja ja arvelduskrediidi miinimumsuuruse arvestamise juhendi kehtestab Börsi juhatus. Garantii ja deposiidi suuruse arvestamise juhendi kehtestab Börsi juhatus.

Börsi liige on kohustatud viivitamatult informeerima Börsi igast Börsi liikmele teatavaks saanud Börsi reglemendi, EVK Reeglite Kogu sätete ja muust investeerimisteenuste osutamisel esinenud rikkumisest Börsi liikme juhatuse, nõukogu liikme või töötaja poolt. Börsi liige on kohustatud informeerima oma kliente, kellele Börsi liige osutab investeerimisteenuseid, kõigi selliste Kauplemissusteemi kontrolli tulemused suhtes tähtsust omavate Börsi reglemendi sätete sisust.

Börsi liikmel ei ole õigust vahendada või teha kliendi arvel tehingut, kui Börsi liikmel on alust arvata, et kliendi poolt kavatsetav tehing on vastuolus õigusakti või Börsi reglemendi sätetega.

Välju kogunemispiirkondadest. Oma strateegias võtab Dmitriev arvesse turusituatsiooni kahte faasi: suundumust ja parandust ootavat piirkonda. Samuti tuleb märkida, et finantsturu seaduste ehitamise ja mõistmise tõttu ei saa kauplemissüsteemi "Sniper x" seostada lihtsate tehnikatega.

Kui Börsi liige saab teadlikuks tehtud tehingust, mis on vastuolus õigusakti või Börsi reglemendi sätetega, on ta kohustatud Börsi sellest viivitamatult informeerima. Usaldatavusnõuete järgimise kohustus Börsi liige on kohustatud pidevalt järgima Börsi poolt kehtestatud usaldatavusnõudeid. Kui Börsi liikme nõukogu või juhatuse liikmel või töötajal on alust Kauplemissusteemi kontrolli tulemused, et Börsi liikme majanduslik olukord ei vasta Börsi poolt kehtestatud usaldatavusnõuetele, on ta kohustatud Börsi sellest viivitamatult informeerima.

Usaldusisik Usaldusisikuna tegutsev Börsi liige, kes nõustab emitenti väärtpaberite Börsil noteerimiseks ettevalmistamise käigus, on kohustatud kinni pidama “Väärtpaberite noteerimisnõuete” Lisas nr.

Kauplemissusteemi kontrolli tulemused

Kui Börsil on alust arvata, et Börsi liige ei ole täitnud Börsi reglemendiga usaldusisikutele kehtestatud nõudeid, on Börsil õigus välistada Börsi liige usaldusisikute nimekirjast. Nimetatud juhul on Börsi noteerimiskomisjonil õigus rakendada Börsi liikme suhtes ka muid Börsi reglemendis sätestatud sanktsioone.

Börsi liikme sisekontroll ja sisekorraeeskirjad Börsi liige on kohustatud tagama sõltumatu töötaja või struktuurse allüksuse sisekontroll olemasolu käesolevas punktis 5. Börsi liikmel on Börsi juhatuse nõusolekul õigus sõlmida leping sisekontrolli funktsioonide täitmiseks Börsi juhatuse poolt aktsepteeritud audiitoriga.

Kuumad teemad

Nõusoleku andmise otsustamisel võtab Börsi juhatus arvesse taotleja organisatsiooni suurust ja ülesehitust. Börsi liige peab tagama, et sisekontrollil või selle ülesandeid täitval audiitoril on: oma ülesannete objektiivseks ja sõltumatuks täitmiseks vajalikud õigused ja volitused, sealhulgas õigus nõuda Vaartpaberite binaarsete voimaluste kauplemine ja selgitusi juhatuse ja nõukogu liikmetelt ning Börsi liikme vastavatelt töötajatelt; vaba juurdepääs oma ülesannete täitmiseks Kauplemissusteemi kontrolli tulemused dokumentidele ja informatsioonile; õigus anda Börsi liikme poolt koostatud ja kehtestatud, sisekontrolli ülesannetega seonduvate eeskirjade, protseduurireeglite, tegevuskavade jms.

Sisekontrolli või selle ülesandeid täitva audiitori ülesandeks on: Börsi liikme seesmiste reeglite ja eeskirjade Börsi reglemendi sätetele vastavuse jälgimine; järelevalve teostamine ja sisekorraeeskirjade nõuete täitmise kontrollimine; Börsi liikme olemasolevate sisekorraeeskirjade ja seesmiste reeglite adekvaatsuse ja efektiivsuse hindamine, lähtudes Börsi liikme tegevusest ja selles toimuvatest muudatustest; Börsi liikme juhatuse ja nõukogu perioodiline informeerimine sisekorraeeskirjade ja nende täitmise tagamiseks kehtestatud abinõude piisavusest ja täitmisest; avastatud puudustest teavitamine kooskõlas sisekorraeeskirjade ja Börsi liikme tegevust reguleerivate õigusaktidega.

Avastatud puudustest teavitamine peab olema korraldatud selliselt, et ettekanne puuduste kohta esitatakse isikule või Börsi liikme organile, kes on pädev tarvitusele võtma vastavaid meetmeid ning ei ole sõltuv isikust või organist, kelle tegevuse kohta on esitatud ettekanne, ega sellega seotud.