Kauplemisvoimalused vaikese mahuga,

Seetõttu tuleb sellised liikmed vabastada lõigete 6—8 ja 11 sätete järgimisest. Käesolevas lepingus ei takista miski liiget, kes on lõigete 6 ja 8 kohaselt esitanud integratsiooniprogrammi, integreerimast tooteid GATTi varem, kui on selles programmis ette nähtud. Selliste uute tippude ja põhjade äratundmine aitab kauplejal määrata, kas valuutapaar liigub trendina üles, alla või külgsuunaliselt. Puuduvad vahendajad — spot-turgudel saab kaubelda otse teiste turuosalistega. Valutaaturgudel kauplemine on väga riskantne ning enne päris rahaga kauplemise alustamist peaks iga huviline ennast kõikide võimalike riskidega ka kurssi viima.

RT II22, Tekstiil- ja rõivatoodete leping Protokoll Eesti ühinemise kohta Maailma Kaubandusorganisatsiooni Asutamislepinguga Marrakeši lepinguga Liikmed, meelde tuletades, et ministrid leppisid Punta del Estes kokku, et läbirääkimistel tekstiil- ja rõivatoodete üle püütakse sõnastada menetlusviise, mis võimaldaksid karmistatud GATTi reeglite ja põhimõtete alusel integreerida see sektor viimaks GATTi ning seeläbi aidata kaasa ka kaubanduse edasisele liberaliseerimisele; meelde tuletades sedagi, et kaubandusläbirääkimiste komitee Artikkel 1 1.

Käesolev leping esitab sätted, mida Kauplemisvoimalused vaikese mahuga tuleb rakendada üleminekuperioodil tekstiil- Kauplemisvoimalused vaikese mahuga rõivatoodete sektori integreerimiseks GATTi Liikmed lepivad kokku kasutada artikli 2 lõike 18 ja artikli 6 lõike 6 punkti b sätteid nii, et väiketarnijate turulepääsu võimalused suurenevad märkimisväärselt ning arenevad uute osalejate äriliselt olulised kauplemisvõimalused tekstiili- ja rõivakaubanduses. Liikmed võtavad asjakohaselt arvesse nende liikmete olukorda, kes ei ole tunnustanud alates Liikmed lepivad kokku, et puuvilla tootvate eksportijaliikmetega konsulteerides peaksid nende erihuvid kajastuma käesoleva lepingu sätete rakendamisel.

Hõlbustamaks tekstiil- ja rõivatoodete sektori integreerimist GATTipeaksid liikmed Kauplemisvoimalused vaikese mahuga jätkuvat autonoomset tööstuslikku kohandamist ning kasvavat konkurentsi oma turgudel.

HUAWEI SEAMLESS AI LIFE PRODUCT LAUCH

Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, ei tohi selle sätted mõjutada liikmete WTO lepingu ja mitmepoolsete kaubanduslepingute sätete järgseid õigusi ja kohustusi. Tekstiil- ja rõivatooted, mille puhul käesolevat lepingut rakendatakse, on Trading System Java. lisas.

 • Investeerimisõpik - Investeerimiskool - LHV finantsportaal
 • Mida tahendab mahud kaubandusvalikud
 • RT II22, Tekstiil- ja rõivatoodete leping Protokoll Eesti ühinemise kohta Maailma Kaubandusorganisatsiooni Asutamislepinguga Marrakeši lepinguga Liikmed, meelde tuletades, et ministrid leppisid Punta del Estes kokku, et läbirääkimistel tekstiil- ja rõivatoodete üle püütakse sõnastada menetlusviise, mis võimaldaksid karmistatud GATTi reeglite ja põhimõtete alusel integreerida see sektor viimaks GATTi ning seeläbi aidata kaasa ka kaubanduse edasisele liberaliseerimisele; meelde tuletades sedagi, et kaubandusläbirääkimiste komitee
 • Nüüd kui soovitakse tehing sulgeda ehk enne osteti ja nüüd peab müümasiis sulgemishind saab olema 1,
 • MADALA MAHU TAGASITULEKUTE MääRATLUS - INVESTEERIMINE -
 • Brexiti majanduslik mõju Eestile oleks küllaltki väike | Eesti Pank
 • Finantsturud reageerisid hääletustulemusele kiiresti ja jõuliselt.

Artikkel 2 1. Kõikidest kahepoolsetes lepingutes sisalduvatest kvantitatiivsetest piirangutest, mida säilitatakse MFA artikli 4 alusel või millest on teatatud artiklite 7 ja 8 põhjal ja mis kehtivad WTO lepingu jõustumisele eelneval päeval, tuleb niisugused piirangud säilitanud liikmetel teatada üksikasjaliselt, kaasa arvatud piirangutasemed, kasvumäärad ja paindlikkussätted, 60 päeva jooksul lepingu jõustumise järel tekstiiliseireorganile, mis on sätestatud artiklis 8.

Liikmed lepivad kokku, et WTO lepingu jõustumise kuupäevast alates reguleeritakse käesoleva lepingu sätetega kõiki selliseid piiranguid, mis on säilitatud GATT lepinguosaliste vahel ja mis kehtivad päev enne kõnealust jõustumist. Tekstiiliseireorgan saadab need teatised teadmiseks kõikidele liikmetele. Iga liige võib 60 päeva jooksul pärast teatise laialisaatmist juhtida tekstiiliseireorgani tähelepanu märkustele, mida ta peab teatiste puhul asjakohaseks.

Need märkused tuleb saata teadmiseks kõikidele teistele liikmetele. Tekstiiliseireorgan võib anda asjaomastele liikmetele sobivaid soovitusi. Kui lõike 1 põhjal teatatavate piirangute kuuline kehtimisaeg ei lange kokku vahetult WTO lepingu jõustumise kuupäevale eelnenud 12 kuuga, peaksid asjaomased liikmed omavahel kokku leppima, kuidas korraldada piiranguaja vastavusse viimine lepinguaastaga2 ja kehtestada käesoleva artikli sätete rakendamiseks selliste piirangute mõtteline baastase.

Asjaomased Kauplemisvoimalused vaikese mahuga lepivad kokku alustama taotluse korral viivitamata konsultatsioone, pidades silmas niisuguse vastastikuse kokkuleppe saavutamist. Mis tahes sellises kokkuleppes tuleb muu hulgas arvesse võtta viimaste aastate kaubasaadetiste hooajalisust.

Selliste konsultatsioonide tulemustest tuleb teatada tekstiiliseireorganile, kes annab asjaomastele liikmetele soovitusi, mida ta peab asjakohaseks. Lõike 1 põhjal teatatud piiranguid tuleb pidada vastavate liikmete rakendatavate piirangute tervikuks päev enne WTO lepingu jõustumist.

Toodete või liikmete suhtes ei tohi kasutusele võtta ühtegi uut piirangut, välja arvatud piirangud, mis tehakse käesoleva lepingu sätete või asjakohaste GATT sätete alusel3. Piirangud, millest ei teatata 60 päeva jooksul alates WTO lepingu jõustumisest, tuleb viivitamata tühistada.

Mis tahes ühepoolne meede, mis on võetud MFA artikli 3 põhjal enne WTO lepingu jõustumise kuupäeva, võib jääda jõusse samas piiritletud aja jooksul, kuid mitte üle 12 kuu, kui MFA alusel loodud tekstiilijärelevalveorgan on selle läbi vaadanud.

Kui tekstiilijärelevalveorganil ei peaks olema võimalik sellist ühepoolset meedet läbi vaadata, vaatab selle läbi tekstiiliseireorgan MFA artikli 3 põhjal võetud meetmeid käsitlevate reeglite ja protseduuride järgi. Iga vaidlusaluse meetme, mida rakendatakse MFA artikli 4 järgi tehtud kokkuleppe kohaselt enne WTO lepingu jõustumise kuupäeva ja mis on tekitanud vaidluse, mida tekstiilijärelevalveorganil ei ole olnud võimalik läbi vaadata, vaatab läbi ka tekstiiliseireorgan selliseks läbivaatamiseks rakendatavate MFA reeglite ja protseduuride järgi.

Integreeritavate toodete hulka peab kuuluma tooteid järgmisest Kauplemisvoimalused vaikese mahuga rühmast: poolid ja lõngad, kangad, valmistekstiiltooted ja rõivad. Asjaomastel liikmetel tuleb teatada kõikidest lõike 6 põhjal rakendatavate meetmete üksikasjadest järgmiselt: a liikmed, kes säilitavad lõike 1 alla kuuluvad piirangud, kohustuvad WTO lepingu jõustumise kuupäevast olenemata teavitama sellistest üksikasjadest GATTi sekretariaati hiljemalt ministrite GATTi sekretariaadil tuleb kõnealused teatised viivitamata saata laiali teistele osalejatele teadmiseks.

Lõike 21 eesmärke silmas pidades tehakse need teatised kättesaadavaks tekstiiliseireorganile, kui see on asutatud; b liikmetel, kes artikli 6 lõike 1 alusel on säilitanud õiguse kasutada artikli 6 sätteid, tuleb teatada kõnealustest üksikasjadest tekstiiliseireorganile hiljemalt Tekstiiliseireorganil tuleb kõnealused teatised saata teadmiseks laiali teistele liikmetele ja vaadata need läbi lõike 21 sätete kohaselt.

Investeerimisõpik

Ülejäänud tooted, s. Liikmete integreeritavate toodete hulka IQ Selection Broker kuuluma tooteid neljast järgmisest rühmast: poolid ja lõngad, kangad, valmistekstiiltooted ja rõivad; b Liikmete integreeritavate toodete hulka peab kuuluma tooteid neljast järgmisest rühmast: poolid ja lõngad, kangad, valmistekstiiltooted ja rõivad; c Liikmed, kes artikli 6 lõike 1 alusel on teatanud oma kavatsusest mitte säilitada õigust artikli 6 sätteid rakendada, tuleb käesoleva lepingu eesmärkide seisukohalt arvata oma tekstiil- ja rõivatooted GATTi integreerinuks.

Seetõttu tuleb sellised liikmed vabastada lõigete 6—8 ja 11 sätete järgimisest. Käesolevas lepingus ei takista miski liiget, kes on lõigete 6 ja 8 kohaselt esitanud integratsiooniprogrammi, integreerimast tooteid GATTi varem, kui on selles programmis ette nähtud. Kuid iga selline toodete integratsioon peab jõustuma lepinguaasta alguses ning üksikasjadest tuleb tekstiiliseireorganile teatada vähemalt kolm kuud varem, et teatised kõikidele liikmetele laiali saata. Kauplemisvoimalused vaikese mahuga 8 vastavatest integratsiooniprogrammidest tuleb teatada üksikasjaliselt tekstiiliseireorganile vähemalt 12 kuud enne nende jõustumist ja tekstiiliseireorganil tuleb need teatised kõikidele liikmetele laiali saata.

Ülejäänud lõikes 8 nimetatud toodete piirangute baastase peab vastama lõikes 1 viidatud piirangutasemele. Käesoleva lepingu esimesel etapil WTO lepingu jõustumise kuupäevast selle kehtimise Välja arvatud juhud, kui kaubavahetuse nõukogu või vaidluste lahendamise organ otsustab artikli 8 lõike 12 põhjal teisiti, tuleb iga säilinud piirangu taset tõsta aastas käesoleva lepingu järgmiste etappide jooksul vähemalt järgmiselt: a 2.

Käesolevas lepingus ei takista miski liiget kõrvaldamast mis tahes käesoleva artikli alusel säilitatud piirangut, mis kehtib mis tahes lepinguaasta alguses üleminekuaja jooksul, tingimusel, et sellest teatatakse asjaomasele eksportijaliikmele ja tekstiiliseireorganile vähemalt kolm kuud enne kõrvaldamise jõustumist.

Etteteatamisaega võib piirangualuse liikme nõusolekul lühendada 30 päevani. Tekstiiliseireorgan saadab kõnealused teatised kõikidele liikmetele. Kaaludes piirangute kõrvaldamist käesolevas lõikes ettenähtud viisil, tuleb asjaomastel liikmetel arvesse võtta teiste liikmete samasuguse ekspordi kohtlemist.

Kuidas kauplema võimalusi - funktsioonid, juhised, soovitused ja ülevaated - Kauplemine -

Paindlikkussätted, s. Kvantitatiivseid piiranguid ei rakendata ega säilitata ühest tooterühmast teise siirdamise ja kvoodi jääk- ja ennakkasutuse ühendatud kasutamisele. Käesoleva artikli mis tahes sätte rakendamisel vajalikuks peetavate halduskorralduste osas tuleb asjaomastel liikmetel omavahel kokku leppida.

Igast sellisest korraldusest tuleb teatada tekstiiliseireorganile.

Tekstiil- ja rõivatoodete leping

Sellistest parandustest tuleb teatada tekstiiliseireorganile. Igal juhul, kui käesoleva lepingu kehtimise ajal võetakse liikme algatusel GATT XIX artikli põhjal teatud toote suhtes ühe aasta jooksul kaitsemeede vahetult pärast selle toote integreerimist käesoleva artikli kohaselt GATTikohaldatakse XIX artikli sätteid, nagu neid on tõlgendatud kaitsemeetmete lepingus, välja arvatud lõikes 20 esitatu.

 • KAS SKALPIMINE ON ELUJõULINE FOREXI KAUPLEMISSTRATEEGIA? - FINANTSID -
 • Kuidas valjastada tootajate aktsiaoptsioonid
 • Peanaha miinused Forexi turu skalpimine hõlmab valuutadega kauplemist reaalajas analüüside põhjal.
 • Kas väikese kaubanduse binaarsed võimalused?
 • Tekstiil- ja rõivatoodete leping – Riigi Teataja
 • Reaalse maailma näide väikesemahulistest tagasilöökidest Mis on väikese mahuga tagasivõtmine?

Kui selline meede on rakendatud tolliväliseid vahendeid kasutades, tuleb kõnealusel importijaliikmel rakendada meedet GATT XIII artikli lõike 2 punktis d sätestatud viisil mis tahes eksportijaliikme taotlusel, kellel niisugused eksporttooted olid allutatud käesoleva lepingu piirangutele ühe aasta jooksul vahetult enne kaitsemeetme algatamist.

Sellist meedet haldab kõnealune eksportijaliige. Rakendatav tase ei tohi põhjustada asjassepuutuva ekspordi vähenemist allapoole viimase aja tüüpilise perioodi taset, mis on tavaliselt kõnealuse liikme ekspordi keskmine tase kolmel viimasel tüüpilisel aastal, mille kohta on statistika kättesaadav. Pealegi kui kaitsemeedet rakendatakse üle ühe aasta, tuleb rakendatavat taset rakendusaja jooksul regulaarsete ajavahemike järel järk-järgult liberaliseerida. Sellisel juhul ei tohi asjaomane eksportijaliige kasutada õigust peatada GATT XIX artikli lõike 3 punkti a järgseid sisuliselt samaväärseid kontsessioone ja muid kohustusi.

Mis on väikese mahuga tagasivõtmine?

Tekstiiliseireorganil tuleb jälgida käesoleva artikli täitmist. Mis tahes liikme taotlusel tuleb tal iga käesoleva artikli sätete täitmisega seotud konkreetne juhtum läbi vaadata. Tal tuleb esitada asjakohaseid soovitusi või otsuseid kõnealusele liikmele või kõnealustele Kauplemisvoimalused vaikese mahuga 30 päeva jooksul pärast selliste liikmete Kauplemisvoimalused vaikese mahuga arutelule kutsumist.

Artikkel 3 1. Liikmetel, kes on WTO lepingu jõustumise kuupäevale järgneva 60 päeva jooksul säilitanud tekstiil- ja rõivatoodete piirangud4 välja arvatud MFA põhjal säilitatud piirangud, mida käsitletakse artikli 2 sätetesolgu need kooskõlas GATT lepinguga või mitte, tuleb a teatada neist üksikasjaliselt Kauplemisvoimalused vaikese mahuga või b anda tekstiiliseireorganile teatised nende kohta, mis on esitatud mõnele teisele WTO organile.

Teatised peaksid Kauplemisvoimalused vaikese mahuga korral andma infot mis tahes piirangute GATT järgsest põhjendusest, kaasa arvatud GATT sätted, millel need põhinevad. Liikmetel, kes on säilitanud lõike 1 kohased piirangud, välja arvatud need, mida Voimalus sunteetilised strateegiad vaikese mahuga GATT sättega, tuleb kas: a viia need vastavusse GATTiga ühe aasta jooksul alates WTO lepingu jõustumisest ja teatada sellest sammust tekstiiliseireorganile või b kõrvaldada need järk-järgult vastavalt programmile, mille piirangud säilitanud liige esitab tekstiiliseireorganile hiljemalt kuue kuu jooksul pärast WTO lepingu jõustumist.

Selles programmis on sätestatud kõik piirangud, mis tuleb kõrvaldada vähemalt käesoleva lepingu kehtivusaja jooksul. Tekstiiliseireorgan võib sellise programmi kohta anda asjakohasele liikmele soovitusi. Käesoleva lepingu kehtivusaja jooksul tuleb liikmetel teatada tekstiiliseireorganile teatistest, mis on esitatud mõnele teisele WTO organile tekstiil- ja rõivatoodete mis tahes uute piirangute või kehtivate piirangute muutmiste kohta, mis Kauplemisvoimalused vaikese mahuga tehtud GATT mis tahes sätte põhjal 60 päeva jooksul nende piirangute Kauplemisvoimalused vaikese mahuga.

Igal liikmel on lubatud anda tekstiiliseireorganile teadmiseks vastuteatis GATT järgse põhjenduse kohta või mis tahes piirangu kohta, millest ei ole teatatud käesoleva artikli sätete kohaselt.

Selliseid teatisi silmas pidades võib iga liige võtta meetmeid GATT asjakohaste sätete või asjassepuutuva WTO organi protseduurireeglite kohaselt. Tekstiiliseireorganil tuleb käesoleva artikli kohaselt tehtud teatised saata laiali kõikidele Kauplemisvoimalused vaikese mahuga teadmiseks. Artikkel 4 1. Artiklis 2 märgitud piiranguid ja neid, mida rakendatakse artikli 6 põhjal, haldavad eksportijaliikmed. Importijaliikmed ei ole kohustatud aktsepteerima kaubasaadetisi, mis ületavad artikli 2 põhjal teatatud piiranguid või artikli 6 põhjal rakendatud piiranguid.

Liikmed lepivad kokku, et selliste muudatuste kasutuselevõtmine nagu muudatused menetlustes, reeglites, protseduurides ning tekstiil- ja rõivatoodete liigitamises, kaasa arvatud harmoneeritud süsteemiga seotud muudatused, ei tohiks käesoleva lepingu kohaselt teatatud ja kehtestatud piirangute rakendamisel või haldamisel: häirida käesoleva lepingu järgsete õiguste ja kohustuste tasakaalu asjaomaste liikmete vahel; mõjutada ebasoodsalt liikmele kättesaadavat turulepääsu; takistada sellise turulepääsu täielikku kasutamist või katkestada käesoleva lepinguga seotud kauplemist.

Kas väikese kaubanduse binaarsed võimalused? - Aktsiaoptsioonid ja tuletisinstrumendid

Kui toode, mis moodustab vaid osa piirangust, esitatakse integreerimiseks artikli 2 sätete kohaselt, lepivad liikmed kokku, et mis tahes selle piirangu tasememuudatus ei tohi rikkuda käesoleva lepingu järgsete õiguste ja kohustuste tasakaalu asjaomaste liikmete vahel. Kui lõigetes 2 ja 3 märgitud muudatused on siiski vajalikud, lepivad liikmed kokku, et kõnesolevaid muudatusi algataval liikmel tuleb sellest informeerida ja kui vähegi võimalik, alustada enne selliste muudatuste rakendamist konsultatsioone mõjualuse liikmega või liikmetega, et saavutada asjakohase ja erapooletu Aktsiaoptsioonitehingud 9/11 suhtes vastastikku rahuldav lahendus.

Liikmed lepivad veel kokku, et kui konsulteerimine ei ole enne muudatuste rakendamist teostatav, peab selliseid muudatusi algatanud liige mõjualuse liikme taotlusel võimaluse korral 60 päeva jooksul nõu asjaomaste liikmetega, et jõuda asjakohase ja erapooletu korrigeerimise suhtes vastastikku rahuldava lahenduseni.

Kui vastastikku rahuldava lahenduseni ei jõuta, võib mis tahes asjaomane Kauplemisvoimalused vaikese mahuga anda asja edasi tekstiiliseireorganile soovituste saamiseks, nagu on sätestatud artiklis 8.

Kui tekstiilijärelevalveorganil ei peaks olema võimalust enne WTO lepingu jõustumist kasutuselevõetud muudatusi puudutavat vaidlust läbi vaadata, teeb seda tekstiiliseireorgan selliseks läbivaatamiseks rakendatavate MFA reeglite ja protseduuride järgi.

Artikkel 5 1. Liikmed lepivad kokku, et lepingust möödahiilimine kaubasaadetise ümberlaadimise, marsruudi muutmise, asjakohase päritolumaa või -koha kohta vale deklaratsiooni esitamise ja ametlike dokumentide võltsimise näol nurjab käesoleva lepingu täitmise tekstiil- ja rõivatoodete sektori integreerimiseks GATTi Peale selle lepivad liikmed kokku, et vastavalt oma riigi seadustele ja protseduurireeglitele teevad nad täielikku koostööd, et reageerida möödahiilimisest tulenevatele probleemidele.

Niisugused konsultatsioonid peaks korraldama viivitamata, võimaluse korral 30 päeva jooksul. Kui vastastikku rahuldavat lahendust ei saavutata, Krediidi indeksi valikud Kaubandus iga asjaomane liige anda asja arutamiseks tekstiiliseireorganile soovituste saamiseks.

Võtmed kaasa

Liikmed lepivad kokku teha täielikku koostööd oma riigi seaduste ja protseduurireeglite kohaselt, et teha käesolevast lepingust möödahiilimise juhtudel või väidetava möödahiilimise korral Eesmargi binaarsed variandid vastavad faktid impordi- ja ekspordikohas, ning kui sobiv, ümberlaadimiskohas.

On kokku lepitud, et sellise oma riigi seaduste ja protseduurireeglite kohase koostöö alla kuuluvad: niisuguste möödahiilimisjuhtude uurimine, mis suurendavad piiratud eksporti sellised piirangud säilitanud liikme territooriumile; dokumentide, kirjade, aruannete ja muu asjakohase info vahetamine nii suurel määral kui võimalik; taotluse korral ja juhtumist Kauplemisvoimalused vaikese mahuga tehasekülastuste ja kontaktide hõlbustamine.

Liikmed peaksid püüdma välja selgitada iga sellise möödahiilimise või väidetava möödahiilimise asjaolud, kaasa arvatud asjaomaste eksportijate ja importijate vastav osa.

Kui uurimise tulemusena on piisavalt tõendeid, et möödahiilimist on esinenud näiteks kui on tõendeid õige päritolumaa või -koha ning kõnealuse möödahiilimise asjaolude kohtalepivad liikmed kokku, et tuleks astuda asjakohaseid samme sellises ulatuses, nagu on vajalik probleemile reageerimiseks.

Selline meede võib hõlmata kaupade sissetoomise keeldu, või kui kaubad on juba imporditud, võttes asjakohaselt arvesse tegelikke asjaolusid ja õige päritolumaa või -koha segatust asjasse, piirangutasemete korrigeerimist õige päritolumaa või -koha näitamiseks. Samuti kui on tõendeid, et möödahiilimisega on seotud liikmete territooriumid, mille kaudu on kaupa ümber laaditud, võib selline meede hõlmata piirangute kehtestamist asjaomastele liikmetele.

Igat sellist meedet, kaasa arvatud selle ajastus ja ulatus, võib võtta pärast konsulteerimist asjaomaste liikmetega vastastikku rahuldava lahenduseni jõudmiseks ja sellisest meetmest tuleb teatada koos täieliku põhjendusega tekstiiliseireorganile. Asjaomased liikmed võivad konsultatsioonidel kokku leppida muude abinõude osas.

Igast niisugusest kokkuleppest tuleb teatada ka tekstiiliseireorganile, kes võib anda kõnealustele liikmetele selliseid soovitusi, mida ta peab vajalikuks. Kui vastastikku rahuldava lahenduseni ei jõuta, võib iga asjaomane liige anda asja tekstiiliseireorganile viivitamatuks läbivaatamiseks ja soovituste saamiseks.

Kas skalpimine on elujõuline Forexi kauplemisstrateegia?

Liikmed täheldavad, et mõnel möödahiilimisjuhul võib tegemist olla transiitkaubasaadetistega, mille kaupu transiitmaal või -kohas ei muudeta ega töödelda.

Nad täheldavad, et niisugustes transiitkohtades võib selliste kaubasaadetiste läbivaatamine osutuda üldiselt ebapraktiliseks. Liikmed lepivad kokku, et võltsdeklaratsioonid kauba kiulise koostise, koguse, kauba kirjelduse või liigituse kohta nurjavad samuti käesoleva lepingu eesmärgi.

Kui on tõendeid, et selline võltsdeklaratsioon on lepingust möödahiilimise eesmärgil tehtud, lepivad liikmed kokku, et vastavalt oma riigi seadustele ja protseduurireeglitele tuleks võtta asjakohaseid meetmeid asjaomaste eksportijate ja importijate vastu.

Kui sellist lahendust ei saavutata, võib iga asjaosaline liige anda asja edasi tekstiiliseireorganile soovituste saamiseks.