Madrid International kaubamargi registreerimissusteem

Kasulikud mudelid Alates 1. Patenditaotlus avaldatakse 18 kuu möödumisel esitamise kuupäevast või prioriteedikuupäevast.

Nagu oli prognoositud, kasvas taotluste arv ka aastal, mis tingis ekspertide arvu suurendamise 3 eksperdi võrra. Ekspertide töö normeeriti ning kehtestati tulemuspalgad, mis tunduvalt tõstis ekspertide töö tootlikkust aastal tehti kaubamärkide kohta otsust ja seda on kaks korda enam kui Registreerimistaotluse menetluse aeg on lühenenud, Trademarks The Trademark Act entered into force on 1 October and later several amendments and changes were made to it.

The processing of trademarks is carried out by a substantive examination system, i. Before filing a registration application the owner of the trademark is not obliged to use the trademark. This obligation to use the trademark applies after entering the trademark in the state register of trade and service marks during a five-year period.

Before filing a registration application it is possible to make inquiries on registered and pending trademarks and to use the database of trademarks in the Internet, which does not include international trademarks.

Proceeding from the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the Madrid International kaubamargi registreerimissusteem Registration of Marks international registration of trademarks was implemented in Estonia on 18 November Therefore the total number of registration applications has annually significantly increased. In it was 5,i. Applicants from many countries have started to enjoy the advantages of the Protocol Relating to the Madrid Agreement, e.

The same tendency is remarkable in case of the other European countries. As the number of applications increased also in the number of examiners increased by 3.

  • Valikud Kaubandus India juhendaja
  • WALTER ZAPP PATENDIVOLINIKUD 33 TULEVIKUVÄLJAVAATED 34 - PDF Free Download
  • Muutused puudutavad nii õiguskaitsekorraldust kõige laiemas tähenduses kui ka muutusi kaubamärkide ekspertiisi tegemise põhimõtetes Patendiametis.

The work norms of examiners were fixed and result-based salaries were established. It is twice as much as it was in The duration of examination shortened. In appeals against decisions on trademarks were filed with the Board of Appeal of the Ministry of Economic Affairs. Gerhard Enver Schrömbgens, Saksamaa suursaadik Eestis kaubamärgitunnistuse kätteandmisel patendiametis Dr. Saksamaa DE ,18 2. Eesti EE ,41 3. USA US 8,54 4.

Prantsusmaa FR 7,97 5. Šveits CH 7,23 6. Holland NL 5,39 7. Rootsi SE 4,27 8. Soome FI 3,96 9.

Voimalus Trade Hindi.

Germany DE ,18 2. Estonia EE ,41 3. France FR 7,97 5. Switzerland CH 7,23 6. The Netherlands NL 5,39 7. Sweden SE 4,27 8. Finland FI 3,96 9. Registreerimistaotlus võib sisaldada ühte tööstusdisainilahendust, ühe tööstusdisainilahenduse variante või tööstusdisainilahenduse komplekti.

Patendiamet ei kontrolli tööstusdisainilahenduse uudsust, eristatavust ega tööstuslikku kasutatavust ega taotleja õigust esitada registreerimistaotlus. Kontrollitakse ainult tööstusdisainilahenduse registreerimisega seotud vorminõuete vajalike dokumentide vorm, sisu, esitamise tähtajad täitmist ja tööstusdisainilahenduse vastavust mõistele.

Õiguskaitset ei anta tööstusdisainilahendusele, mis tuleneb üksnes toote tehnilisest otstarbest, on vastuolus heade tavadega, on ebapüsiv, on mikrolülituse topoloogia ja on tagavaraosa või koost, mis tootesse paigutatuna ei jää toote tavakasutuses väliselt vaadeldavaks.

Tööstusdisainilahendused avaldatakse pärast riiklikku tööstusdisainilahenduste registrisse kandmist patendiameti ametlikus väljaandes. Tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste vaidlustamiseks on ette nähtud haldus- või tsiviilprotsess. Omaniku õigused tööstusdisainilahendusele kehtivad 5 aastat registreerimistaotluse esitamise kuupäevast, seejärel saab vastava riigilõivu tasumisel pikendada õiguste kehtivust tööstusdisainilahendusele veel kaks korda viieks aastaks.

Kõige rohkem on esitatud taotlusi, mis käsitlevad side- ja infootsiseadmeid, sellele järgnevad müügi- ja reklaamiseadmed ning pakendid. Patendiametis jäi aastal menetlusse 30 registreerimistaotlust.

EUR-Lex Access to European Union law

Registreerimistaotluse menetluse kestus on keskmiselt 2 kuud. The Industrial Design Protection Act entered into force on 11 January Under this Act the registration of industrial designs is carried out by the filing system.

The registration application may include one industrial design, the variants of an industrial design or a set of industrial designs.

The Patent Office does not examine the novelty, individual character and applicability of the industrial design, neither does it examine the right of the applicant to file a registration application. The Patent Office examines the compliance of the application documents with the formal requirements of the registration of an industrial design the form, contents, filing terms of the required documents and the compliance of the industrial design with the definition of industrial design.

Legal protection is not granted to an industrial design which derives solely from the technical function of the product, is contrary to good practice, is unstable, is a layout design of integrated circuits or is a spare part or component which is not visible upon normal use when assembled in the product.

After entering the industrial design in the state register of industrial designs, the industrial design is published in Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht Estonian Industrial Design Gazettethe official gazette of the Estonian Patent Office. The rights of the owner of industrial design may be contested in court pursuant to administrative or civil court procedure.

The terms of the rights Madrid International kaubamargi registreerimissusteem owner in the industrial design is 5 years from the filing date of the registration application; after that, upon paying the state fee, the term of the rights in the industrial design may be renewed twice for 5 years each. The maximum term is 15 years. In registration applications of industrial design were filed, Madrid International kaubamargi registreerimissusteem.

Applications concerning communication and information searching devices are numerous, followed by sales and advertising devices and packages. In registration applications remained pending. The duration of processing is on the average 2 months. Geograafilisel tähisel ei ole omanikku ja õiguskaitse on tähtajatu. Registreeritud geograafilist tähist võib kauba või teenuse tähistamiseks kasutada isik, kes tegutseb registreeringus märgitud kauba tootja, töötleja või müügiks ettevalmistajana või teenuse osutajana registreeringus märgitud geograafilisel alal ja kelle kaubal või teenusel on kõik registreeringus märgitud omadused, maine või muud iseloomulikud tunnused.

Seaduse kohaselt rakendatakse geograafilise tähise registreerimisel avaldus- ehk registreerimissüsteemi. Registreerimistaotlus võib sisaldada ainult ühte geograafilist tähist. Geograafiline tähis võib vormilt olla kas sõnaline või kujunduslik. Geograafilise tähise taotlejaks võivad olla nii välismaised kui ka kodumaised isikud. Patendiamet ei kontrolli, kas geograafilisele tähisele, mille registreerimist taotletakse, seaduse alusel õiguskaitset tagatakse. Kontrolli objektiks on ainult geograafilise tähise registreerimisega seotud vorminõuete vajalike dokumentide vorm, sisu, esitamise tähtajad täitmine.

Selle eest, kas geograafiline tähis on kaitstav, vastutab taotleja, kusjuures tähis loetakse kaitstuks seni, kuni seaduses ettenähtud korras pole tõestatud vastupidist. Geograafilise tähise õiguskaitse antakse geograafilise tähise registreerimisega riiklikus geograafiliste tähiste registris ja vastav teade avaldatakse patendiameti ametlikus väljaandes.

Geograafilise tähise vaidlustamiseks on ette nähtud haldus- või tsiviilprotsess. Patendiametisse registreerimiseks esitatud geograafiliste tähiste kohta saab teha päringuid, kasutades Interneti andmebaasi aastal esitati 10 taotlust, millest 9 on veel menetluses ja ühe registreerimisest keelduti. The Geographical Indication Protection Act entered into force on 10 January Geographical indication means the name of or a reference to a geographical area which indicates the specific geographical origin of a good or service if the given quality, reputation or other characteristic of the good or service so identified is essentially attributable to the geographical area.

There are no owners of geographical indications. Legal protection of geographical indications is perpetual. A registered geographical indication may be used for identifying goods or services by a person who acts as the producer, processor or preparer of the good specified in the registration or as the renderer of the service in the geographical area specified in the registration, and whose good or service has all the qualities, reputation or other characteristics specified in the registration.

Filing or registration system is applied to the registration of geographical indications according to the law. In one registration application, the applicant may apply for the registration of only one geographical indication.

A geographical indication may be figurative or word form. The applicants for registration of a geographical indication may be persons of the Republic of Estonia and of foreign states. The Patent Office does not examine the protectability of the geographical indication for which registration is applied for.

The Patent Office examines the compliance of the application documents with the formal requirements of Bitcoin Auto Trading Austraalia registration of a geographical indication the form, contents, filing terms of the required documents. The applicant is responsible for the protectability of the geographical indication, whereas the geographical indication will be considered to be protected if the contrary Madrid International kaubamargi registreerimissusteem not proved in the order prescribed in the law.

The legal protection of the geographical indication is granted by registration in the state register of geographical indications and by publishing a relevant announcement in the official gazette of the Patent Office. The registration of Kas advokaadid saavad aktsiaoptsiooni geographical indication may be contested in court pursuant to administrative or civil court procedure.

Information concerning the registration applications of geographical indications filed with the Patent Office is available in the database in the Internet. In applications were filed, of which 9 are still pending and registration of 1 was refused.

Komisjoni ülesanne on patendiameti otsuste peale esitatud kaebuste kohtueelne läbivaatamine ja neile lahendite andmine aastal töötas komisjon majandusministri Komisjoni koosseisu kuuluvad esimees, aseesimees, seitse liiget ja sekretär.

Komisjoni istungid on avalikud ja toimuvad reeglina kaks korda kuus. Komisjoni otsuste peale saab edasi kaevata halduskohtusse aastal esitati komisjonile 82 kaebust kaubamärgitaotluse menetluse otsuste peale.

Kui võrrelda seda omaaegse Patendiametiga, tuleb tõdeda, et tegemist on üsnagi pika ajaga. Omaaegne amet tegutses 20 aastat. Keskkond ja meie eelkäija ellukutsumise asjaolud olid muidugi väga erinevad. Kuid ameti eesmärk sama tööstusomandi õiguskaitse. Käesoleva aasta

Komisjon rahuldas 18 kaebust, neist 17 kaubamärgitaotluste kohta ja 1 kasuliku mudeli registreeringu kohta aasta lõpul oli komisjoni menetluses 77 kaebust ja kohtute menetluses 5 komisjoni otsuste peale esitatud kaebust. The Board of Appeal has been formed under 35 1 of the Trademark Act and operates in the area of government of the Ministry of Economic Affairs. The task of the Board of Appeal is to carry out precourt examination of appeals and to make decisions on the appeals.

The sessions of the Board of Appeal are public and as a rule take place twice a month. The decisions of the Board of Appeal may be appealed against to an administrative court. In appeals against decisions regarding trademark examination were filed with the Board of Appeal. The Board of Appeal granted 18 appeals, of which 17 regarding trademark applications and 1 regarding a utility model registration. In the end of the Board was examining 77 appeals and the courts were examining 5 appeals against the Board decisions.

Eesti Kaubamärgileht - ilmub septembrist kord kuus; 2. Eesti Kasuliku Mudeli Leht - ilmub oktoobrist neli korda aastas; 3. Eesti Patendileht - ilmub detsembrist kuus korda aastas; 4. Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht - ilmub augustist neli korda aastas. Patendiameti ametlikes väljaannetes avaldatakse tööstusomandi objektide kaubamärgid, leiutised, tööstusdisainilahendused, mikrolülituste topoloogiad, geograafilised tähised registreerimise otsused ja muudatused vastavates registrites riiklik kauba- ja teenindusmärkide register, riiklik kasulike mudelite register, riiklik patendiregister, riiklik tööstusdisainilahenduste register, riiklik mikrolülituste topoloogiate register ja riiklik geograafiliste tähiste registersamuti kõik tööstusomandi kaitse alased õigusaktid, sh seaduste ning rahvusvaheliste kokkulepete originaaltekstid ja tõlked.

Septembris andis patendiamet välja ingliskeelse Eestis tööstusomandi õiguskaitse vallas kehtivate seaduste kogumiku Industrial Property Law in the Republic Madrid International kaubamargi registreerimissusteem Estonia.

Patendiamet korraldas aastal mitmeid tööstusomandi õiguskaitset tutvustavaid üritusi.

WALTER ZAPP PATENDIVOLINIKUD 33 TULEVIKUVÄLJAVAATED 34

Madridi protokolli eelised. Madridi protokolli kohased protseduurid, mis oli mõeldud Eesti patendivolinikele ja patendiameti töötajatele. The Estonian Patent Office publishes the following official gazettes: 1. The Estonian Patent Gazette 6 issues annually, published since December ; 4.

The Estonian Industrial Design Gazette a quarterly, published since August In its official gazettes the Estonian Patent Office publishes the decisions to register the objects of industrial property trademarks, inventions, industrial designs, layout designs of integrated circuits, geographical indications and amendments to the corresponding registers the state register of trade and service marks, the state register of utility models, the state register of patents, the state register of industrial designs, the state register of layout designs of integrated circuits, the state register of geographical indications and all legal acts on industrial property protection, including the original texts and translations of laws and international agreements.

Emini Swing Trade signaalid

In September the Estonian Patent Office published Industrial Property Law in the Republic of Estonia, a collection of legal acts valid in the field of legal protection of industrial property in Estonia. In the Estonian Patent Office organized several events treating the legal protection of industrial property.

Koki trimeri

The Advantages of the Madrid Protocol. Mais valmis Eesti tööstusomandi kaitse alane videofilm, mille valmistamisel osales ka patendiamet. Koostöös Euroopa Patendiametiga valmis mais brošüür Teejuht patendindusse. On Eestilgi avanenud võimalusi oma lepingujärgseid kohustusi täita. Kui mõni aasta tagasi Soome taotles endale õigust tegutseda patendikoostöölepingu PCT järgi otsinguning eelekspertiisiametina, oli Eesti mitmel rahvusvahelisel foorumil ainus, kes teda toetas, vahetevahel toetas ka Lõuna-Aafrika Vabariik.

Huvitav oli jälgida, kuidas ükski riik ei vaidlustanud Soome õigust mainitud ametina tegutseda, kuid kõik leidsid, et pole veel aeg, et peab veel arutama ning kaaluma. Patendiseaduse ja kasuliku mudeli seaduse valmimine võttis mõnevõrra rohkem aega. Need seadused on ka keerukamad.

Patendiametit käivitades sai otsustatud, et Eestisse tuleb nn ekspertiisisüsteem, see tähendab, et vaatamata töö suurele mahule allutatakse iga patenditaotlus ekspertiisile. Süsteem ei välista hilisemaid kohtuvaidlusi, kuid annab suurema õiguskindlusega kaitsedokumendi. Selles valdkonnas, kumba süsteemi, kas avaldus- või ekspertiisisüsteemi, eelistada, oli vaidlusi.

Avaldussüsteem näib teataval määral lihtsamana, kuid kätkeb endas Madrid International kaubamargi registreerimissusteem kulukate kohtuvaidluste võimalusi. Kuni pole põhjust kohtusse pöörduda, on asjad enamvähem korras. Kui põhjused tekivad, lähevad asjad väga keeruliseks. Eestis kasutusele võetud ekspertiisisüsteem on ennast õigustanud. Patendiseadus ja kasuliku mudeli seadus hakkasid kehtima Sama from the Estonian ones.

The general idea contained in the laws of our good friends could be taken into account and used. But we had to give up adapting them to the circumstances of Estonia. In other words, drafting the acts appeared more complicated than first thought. We started without any IT equipment.

We had neither a fax machine nor a copying machine. It was rather cold in Tasuta hoiuste binaarsed valikud. But there was no lack of good will to offer something to our homeland.

We are still ready to make the contributsion to our fatherland. The first to give us their helping hand about one month after the re-establishment of the Office were the Finnish colleagues with Mr Martti Enäjärvi, Director General at the head. We signed a cooperation agreement, which is still very efficient now. In the beginning the agreement was mainly one-way, i. But now the situation has become more balanced. Estonia has also found possibilities to do its duty according to the agreement.

When Finland applied for the right to act as an office of search and preliminary examination pursuant to the Patent Cooperation Treaty Madrid International kaubamargi registreerimissusteem several years ago, Estonia was the only supporter at several international forums, whereas the Republic of South Africa also supported every now and then. It was interesting to follow how none of the states contested Finland s right to act like that, but everyone found that it was not the right time and the matter should be discussed and weighed.

Compilation of the Patents Act and the Utility Models Act took a bit more time as they were also more complicated.

At the time of re-establishment of the Office it was decided that so-called examination system had to be used. Despite large work Jaga valikute hinnapakkumisi every patent application is examined in Estonia.

The system does not exclude later disputes in the court, but it provides stronger legal protection to the protection document.

Esitatud küsimused

There were discussions which system either application-based or examination-based system should be preferred. Application-based system seemed easier to a certain extent, but it also enhances the possibilities of appellations in the court. Eesti ühines tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooniga Iseseisva riigina rahvusvahelisse ellu tagasi tulles tõusetus küsimus, kuidas suhtuda Eesti liikmestaatusesse Pariisi konventsioonis, mis oli alanud aastakümneid tagasi ja katkenud okupatsiooni tõttu.

Meie seisukoht oli kindel tegemist on sama riigiga, kes ühines Pariisi konventsiooniga aastal. Liikmesolekut tuleb taastunnustada. Tekkisid mõningad vaidlused, meil soovitati uuesti läbida kõik ühinemisega seotud formaalsused. Nõnda talitades seadnuks me küsimärgi alla Eesti riikliku järjepidevuse oma valdkonnas. Asi lõppes Eesti riigi taastunnustamisega Pariisi konventsiooni liikmesmaana End rahvusvahelisel tasandil tutvustades tuli ette ka lõbusamaid seiku.

Bogschi kutsel, jäi Genfi lennuväljal meie saabudes passikontrolli kogu järjekord seisma. Ametnikud ei teadnud, mida meie dokumentidega peale hakata, meil olid ju veel kasutusel endise Nõukogude Liidu passid. Tõsi, sinna oli pandud Eesti tempel. Võttis aega, kuni ametnikud asja klaarisid. Väga mugav luugi ees seismine ei olnud, Madrid International kaubamargi registreerimissusteem järjekord selja taga oli üsna pikk, kohatises arusaamatuses, miks ollakse takerdunud.

Bogschi, F. Curchod ning L. Baeumeriga nii palju, et pisut kaheldi, kas meie kavad on ikka teostatavad. Kas Eesti-suurune riik suudab teha patendiekspertiisi? Kas meil on ettekujutust, millised on ekspertiisi mahud ja maksumus?

Jäime endile kindlaks ja meid lubati toetada. Mõlemad pooled pidasid oma lubadustest kinni, seadusloome alal saime WIPO-lt palju head nõu, omalt poolt oleme teinud tänaseks kõik, mida mälestusväärsel Eestis töötab igati aktsepteeritav patendiamet.

If the reasons arise, things will become very complicated and costly. Examination-based system used in Estonia has justified RSI ostu strateegia. Estonia acceded to the Paris Convention on 12 February Coming back to the international level as an independent state the issue of the right attitude towards Estonia s status as a member state in the Paris Convention, which had started decades ago and had been interrupted by the occupation, arose.

Our position was firm Estonia was the legal successor of the same state, which had acceded to the Paris Convention in Membership had to be re-acknowledged. There were several discussions and we were advised to undergo all formalities related to the accession once more. If we had followed the given advice, we would have put the succession of the Republic of Estonia in our field of activities under a question mark.

Actually, finally Estonia was re-acknowledged as a member state of the Paris Convention on 24 August and it was noted in the official document that the original accession had been acknowledged. However, some cheerful moments occurred at introducing Estonia on the international level. The officers did not know what to do with our documents, because we still had the passports of the Soviet Union. To tell the truth, there was a seal of Estonia.

It took time to settle this problem.

Kohandatud aktsiaoptsioonitehingud

Actually it was quite inconvenient to stand in a long queue having to settle the misunderstanding. There were some doubts about the feasibility of our plans at the meeting with the management of the WIPO at the head of which there were Mr A.

Bogsch, Mr F. Curchod and Mr L. Meid võtsid vastu toonane president P. Braendli, asepresident R. Remandas ning ameti peajuristid U. Schatz ning G. Schatz oli samal aastal mõni kuu varem soovitanud Patendiametit üldse mitte asutada.

Euroopa Patendiamet teeks ka Eesti jaoks töö ära! Minu küsimus tollal oli kes tegeleks kaubamärkidega? Kolle tundis huvi, missugune on Eesti patendiseadus. Vastasime, et meil patendiseadust veel ei ole. Lõpuks said nemadki meie olukorrast aru. Kontaktid olid loodud, meie koostöö laabus. Esimesest kohtumisest oli möödunud kümme aastat! Seadusloome jätkus samaaegselt ameti igapäevatööga. Üksteise järel valmisid, läbides vastuvõtuprotseduurid, tööstusdisaini kaitse seadus jõustus Patendiameti töötajate kaastegevusel on aastal vastu võetud karistusseadustik, mis puudutab intellektuaalomandi-vastaseid süütegusid, ja tolliseadustik, mis käsitleb kauba ebaseaduslikku toimetamist üle tollipiiri aastal võeti vastu tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus.

Samal aastal hakkas kehtima uus kaubamärgiseadus. Kuni selle ajani pidas auga vastu meie seadusloojate esiklaps, aasta kaubamärgiseadus.

Au ja kiitus selle tegijatele, kes õppisid seaduste tegemist ning tegid seadust ühekorraga. Seaduste koostamine pole kaugeltki kõik. Et seadused saaksid elujõu ning toimiksid, on tarvilikud allaktid, iga seaduse kohta tuleb neid neli-viis.

Kui selleks, et tööstusomandi õiguskaitse süsteem ladusalt toimiks, on vaja üheksa seadust, siis maksimaalne allaktide arv on nelikümmend viis. Olgugi, et nad on üldjuhul lihtsamad kui seadused, on nende koostamine ikkagi olnud väga mahukas ning täpsust nõudev Binaarsed valikud maaklerid Londonis. Õiguskaitse taotlecountry to carry out patent examination and the vision of the volume and costs of carrying out the examination.

We remained true to ourselves and we were promised to be assisted. Both parties kept their promises. We got a lot of good advice in the field of law drafting from the WIPO. We have done everything we promised on the memorable date of 14 July The Estonian Patent Office is an accepted patent office. We were hosted by Mr P.

Remandas, the Vice-President and Mr U. Schatz and Mr G. Mr Schatz had advised us some months earlier not to establish the Patent Office at all. In their opinion the European Patent Office could do the job for Estonia. Then I had a question, who would deal with the trademarks. Kolle showed his interest in the Patents Act of Estonia. At that time we were forced to answer that we did not have one.

Contacts had been made and we did cooperation. Ten years had passed from the first meeting! Law drafting continued parallelly with the everyday routine work Madrid International kaubamargi registreerimissusteem the Office.

After passing the prescribed procedures the Industrial Designs Protection Act entered into force on 11 Januarythe Act of the Protection of Layout Designs of Integrated Circuits entered into force on 16 March and the Geographical Indications Protection Act entered into force on 10 January The Penal Code concerning the offences against intellectual property and the Customs Code concerning unlawful carriage of goods over the customs frontier were Madrid International kaubamargi registreerimissusteem in thanks to the assistance provided by the staff of the Estonian Patent Office.

Simultaneously to this Act also the new Kõik on siin seotud mitmete tähtaegadega, vajadusega korrektselt maksta lõive. Asjasse hooletul suhtumisel on reeglina pöördumatud tagajärjed, õiguskaitset kas ei saa või see lakkab olemast. Pole raske ette kujutada, mida niisugune olukord mõne olulise leiutise puhul tähendab.

Siit ka suur nõudlikkus nii seaduste kui ka allaktide suhtes, mille alusel Patendiameti tegevus toimub. Tegevuse algaastail kehtestasime seaduste juurde kuuluvaid allakte ameti peadirektori käskkirjaga. Protseduur oli lihtne ega nõudnud palju aega ja vaeva. Hiljem muutus asi tunduvalt keerulisemaks.

Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon haldab suurt hulka tööstusomandi õiguskaitse ladusaks toimimiseks vajalikke rahvusvahelisi konventsioone, kokkuleppeid ning lepinguid. Eesti on ühinenud neist üheteistkümnega, mis meie seisukohast kõige olulisemad. Ühinemisdokumendid valmisid Patendiametis. Osaleme mainitud PSAR binaarsed variandid, kokkulepete ning lepingute juurde kuuluvate liitude juhtorganite tegevuses, mis annab Eestile vajaduse korral võimaluse esineda omapoolsete ettepanekutega ning seista oma huvide eest.

Nende ridade kirjutamise ajal tegutseb Patendiameti peadirektor M. Päts mikroorganismide patendiekspertiisiks deponeerimise rahvusvahelise tunnustamise Budapesti lepingu alusel tegutseva liidu asepresidendina ning peadirektori asetäitja T.

Lumi tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkuleppe alusel tegutseva liidu asepresidendina.

Tahame loota, et meie kolm eelmist aastaraamatut on juba andnud avalikkusele teatava ettekujutuse sellest, milline on olnud meie töö nüüd juba üheksa aasta jooksul. Ka ühte-teist meie tuleviku väljavaadetest ning kavadest, sest paraku tuleb tõepoolest tunnistada, et pidevalt on midagi muutumas, meeldib see meile või mitte, ning see käib ka patendiameti kohta. Oleme andnud ülevaate, milline on kogum seadusi ja nende allakte, mis reguleerivad tööstusomandi õiguskaitset Eestis, milliste rahvusvaheliste lepingute, kokkulepete ja konventsioonidega meie tegevusvaldkonnas on ühinetud, et meie olemasolu ja töö oleksid võimalikult ulatuslikult aktsepteeritud ning Eesti riigil kindel reputatsioon. Sellel alal on nii mõndagi veel teha, olulisima eesmärgina ühinemine Euroopa patendikonventsiooniga aastal Oleme pakkunud lugejale andmeid meile laekunud õiguskaitse taotluste ning nende menetlemise kohta ning tekkiv üldpilt näitab päris hästi, kui suur on maailma majandushuvi Eesti vastu, aga kindlasti ka seda, kuidas samm-sammult kasvab Eesti majandusringkondade huvitatus tööstusomandit kaitsta. Tõsi, asjade praeguses seisus küll peaasjalikult kaubamärkide valdkonnas.

Eesti esindajaid on valitud ka varem mitmete rahvusvaheliste liitude juhtorganitesse. Nagu juba mainitud, hakkas Patendiamet tegutsema Patenditeenuste Keskuse ruumides. See osutus kõigiti otstarbekaks lahenduseks, et alustada, kuid ei pakkunud just eriti häid väljavaateid aegadeks, mil Patendiamet hakkab tegutsema täisvõimsusega.

Ruumide jaotus ei vastanud Patendiameti vajadustele. Seadusloome ja tööstusomandi õiguskaitse küsimustega paralleelselt alustasime hoone kohandamist, mis kujunes suuremahuliseks, aeganõudvaks tööks. Hoone, milles asub Patendiamet, on ehitatud aastal elumajaks.

Aegade jooksul ka ümber ehitatud ja mõistagi igale ajastule vastaval tasemel.

Niisugusena, nagu see nägi välja ameti tegevuse alustamise aegu, ei võinud see küll kuidagi jääda. Selge oli ka, et meie naabrid peavad leidma endale uued ruumid. Patendiameti spetsiifikast tulenevalt, tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni nõudeid järgides, ei saa amet ühegi teise ametkonnaga ühe katuse all olla.

Patendiametis on palju konfidentsiaalset Madrid International kaubamargi registreerimissusteem. Tõsi, enamasti mitte väga pikka aega konfidentsiaalset, kuid selle eest pidevalt. Tuli lammutada halvas seisus olevaid vahelagesid, muuta Kaubandus binaarvoimalustega naitajatega paigutust, ümber ehitada elektrisüsteem, viia sanitaarruumid seisu, et neisse julgeksid ka väliskülalised minna, ehitada ning sisustada tööruumid sellisteks, et seal oleks hea olla.

Ei tohi unustada, et kolmandiku tööaastatest me kõik veedame oma Trademarks Act entered into force. Until then the Trademarks Act compiled first by our law drafters had been used. Honour and appreciation to those people, who drafted it and who learnt by doing and drafted the acts at the same time.

Law drafting was not the only concern. In fact 4 5 subacts are required to draft one Act. Nine acts are required for the smooth functioning of the legal protection system of industrial property, whereas the maximum number of sub-acts is forty-five. Although these are generally less complicated than the acts, drafting them has still been a voluminous and elaborated job.

Application for legal protection and getting legal protection for industrial property is a procedure, which requires following certain rules: there are due dates, fees to be paid. In case an applicant does not have a careful attitude there can be irreversible results as a rule: legal protection shall not be granted or it will terminate. It is not difficult to imagine what such situation could mean in case of an important invention. Therefore the acts and the sub-acts have to be precise in order to ensure smooth activities of the Estonian Patent Office.

In the initial years we confirmed the sub-acts belonging to the acts by the decrees of the Director General. The procedure was simple and was neither too demanding nor time consuming. Later things became more complicated. The World Intellectual Property Organization administers a lot of international conventions, agreements and treaties required for the smooth functioning of legal protection of industrial property.

Estonia has acceded to 11 of them, which are of the greatest importance from our point of view. Accession documents were compiled in the Estonian Patent Office. Participation in the activities of the managements of the aforementioned conventions, agreements and treaties provides Estonia an opportunity to make its own proposals and stand for our interests if neccessary.

During the time of writing these lines Mr M. The representatives of Estonia have been elected to the managements of several international unions before. It was mentioned before that the Estonian Patent Office started its activities in the facilities of the Centre of Patent Services. It was reasonable in the beginning, but it did not offer good future prospects for the times of full operation.

Actually the Estonian Patent Office needed Madrid International kaubamargi registreerimissusteem better solution. Parallelly to law drafting and dealing with the problems of legal protection of industrial property we started to repair and customize the rooms according to our needs. Oma praeguse tegusa töötajaskonnaga mahub Patendiamet tema käsutada ja kasutada olevatesse ruumidesse enam-vähem rahuldaval viisil. Midagi ülearust siiski pole.

Töömahud ning edukaks tööks vajalike vahendite hulk kasvavad kiiremini, kui areneb edasi kest, milles tööd tehakse. Keldrite põhjalikul ümberehitamisel seadsime sisse arhiiviruumid, mis esialgu paistsid õige mahukad.

Ei ole möödunud teab kui palju aega ja praegu paistab, et meie arhiiviruumide ammendumine on lähedal. As the changes take place, we publish current news on our web page. H Suur samm astuti edasi ka patendivaldkonnas, nimelt kinnitas uues ühtses patendisüsteemis osalevaid Euroopa Liidu liikmesriike esindav erikomitee Euroopa Patendiameti EPO ettepanekul õigusaktide raamistiku, mis annab võimaluse Euroopa Liidu uue ühtse patendisüsteemi rakendamiseks kohe, kui 13 riiki sh Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik on lepingu ratifitseerinud.

Hetkel on selliseid riike üheksa.