Naitega valikute tahendus. Teave märksõna vaste valikute kohta

Keeleportaali Sõnaveeb uus versioon luuakse ja arhiveeritakse kord aastas. Veebilauseid ei ole toimetatud. Näitelaused Näidete valikul on toetutud eesti keele tekstikorpuste andmetele. Pärisnimedest moodustatud erikujulised täiendsõnad esitatakse Sõnaveebis sarnaselt tuletistega: näidatakse mis sõnast nad on moodustatud või millist täiendsõna saab otsitud sõnast moodustada.

Ilma sõnamuutmise infota jäävad väljendid aia taha minema, veri keeb, ühe raksugalühendid cm, senesiosad giga- ja tsitaatsõnad adagio.

Naitega valikute tahendus

Ka osa tavalisi sõnu on esialgu veel ilma muutevormideta, see osa täieneb edaspidi. Sõna seosed Sõna seostena esitatakse Sõnaveebis otsitava sõnaga mingil viisil seotud sõnad ja väljendid: võrdlusvorme, tuletisi, sarjasõnu, täiendsõnu ja ühendeid. Võrdlusvorme näidatakse omadussõnade ja määrsõnade juures: punane — keskvõrre punasem, ülivõrre kõige punasem, punaseim; kaugel — keskvõrre kaugemal. Mõned tuletised on Sõnaveebis esitatud lihtsalt nimetusena, ilma iseseisva kirjelduseta.

Naitega valikute tahendus

Selliste sõnade info saab kasutaja kaudselt kätte põhisõna juurest. Näiteks tuletise punaselt puhul saab teada, et see on moodustatud sõnast punane. Muud infot tulebki vaadata sealt.

Naitega valikute tahendus

Eesti keelele on omased määrsõnadest või sõnaühenditest moodustuvad sarjad, mis mõnikord on kolmikud, mõnikord paarid: arvel : arvele : arvelt; küüsis : küüsi : küüsist; lahus : lahku; otsa ees : otsa ette : otsa eest; uppis : uppi.

Sõnaveebis on sellised sarjad seosega seotud. Kui otsida sõna arvel, saab teada, et samas sarjas Naitega valikute tahendus ka sõnad arvele ja arvelt. Sarjasõnana esinevad kõige sagedamini seisundit või kohta tähistavad määrsõnad või sõnaühendid. Kõik sarjasõnad on kirjeldatud iseseisva sõnana. Pärisnimedest moodustatud erikujulised täiendsõnad esitatakse Sõnaveebis sarnaselt tuletistega: näidatakse mis sõnast nad on moodustatud või millist täiendsõna saab otsitud sõnast moodustada.

Kõik täiendsõnad ja pärisnimed on kirjeldatud iseseisva sõnana. Otsitud sõna juures loetletakse ühendid, kus otsitav sõna ühe koostisosana esineb. Näiteks punane juures on ühendid: Aafrika punane tee, hari läheb punaseks, punane planeet, punane raamat jt. Kõik ühendid on kirjeldatud iseseisva sõnana. Ühendid Ühenditena esitatakse sõnaühendid, mis inimese mälus arvatavalt talletatakse tervikuna ning mis vajavad arusaamiseks kas otsest või kasutuskontekstile osutavat seletust.

Need võivad olla nii fraasid kui terviklaused. Kõik ühendid on esitatud omaette märksõnana, neil on oma tähendusjaotus, seletused ja näited. Ühendid on loetletud ka nende koostisosaks oleva sõna juures: trügima juures on viide ühendile ette trügima, sõnade kirju ja koer juures on viide ühendile kirju koer. Need on sõnad, mis esinevad keeles sageli koos, näiteks sõnapaarid noor inimene, hea inimene, inimene elab, inimene mõtleb.

Märksõna vaste tüübid

Naabersõnad aitavad nii edasijõudnud keeleõppijat kui emakeelset kõnelejat teksti loomisel. Tähendusjaotuse tasandeid on kaks: põhitähendus ja alltähendus. Alltähendused on teataval viisil põhitähendusega seotud, sellest tuletatud, tavaliselt kas veidi kitsamad või laiemad kui põhitähendus. Üldjuhul on nad põhitähendusega tihedamini seotud kui teine põhitähendus. Põhitähendused on loetletud numbritega: 1, 2, 3 jne. Alltähendused on põhitähenduste alljaotised: 1. Nii põhitähendus kui ka alltähendus võib sisaldada semikooloniga eraldatud väga lähedast, muul viisil raskesti eristatavat osa.

Sõnatähendusi ei ole võimalik täpselt mõõta: kui sõnal on väga palju alltähendusi, on lihtsam rida katkestada ja esitada tähendus uue põhitähendusena.

Detailses vaates on kasutajale näha kõik põhitähendused ja alltähendused.

Sa oled siin

Lihtsas vaates avanevad üksnes õppijale mõeldud lihtsamas sõnastuses põhitähendused. Tähendused on üldjuhul järjestatud sageduse järgi: esikohal on keeles kõige sagedamini ettetulev tähendus. Alati pole seda põhimõtet rakendatud: mõnd sõna on olnud parem seletada, arvestades ajaloolist järgnevust või otsese-ülekantud tähenduste suhet: enne varasem tähendus, siis hilisem; enne otsene tähendus, siis ülekantud Naitega valikute tahendus selgroog.

Tähenduste juures on antud mitmesugust lisainfot, eeskätt entsüklopeedilist infot või nõuandeid sõnakasutuse kohta. See on info, mida on hea teada. Tähendussuhted Sõnaveebis on esitatud valik sõna tähendussuhteid muude sõnadega: sünonüümid, antonüümid, kaashüponüümid ja sarnassõnad ehk paronüümid. Need on tähenduse poolest sarnased, ent kujult üksteisest erinevad sõnad. Need on teatava tähendusliku tunnusjoone poolest vastandlikud sõnad, kusjuures nende muu tähendussisu langeb kokku.

Need on sõnad, mis on ühesuguses suhtes oma ülemmõistega, olles ülemmõiste suhtes samaväärsed alammõisted. Nad on kõrvutatavate eristustunnustega sõnad. Sarnassõnad ehk paronüümid. Need on kõlalt ja sageli kujult Naitega valikute tahendus sarnased sõnad, mis keeletarvitajal võivad segi minna. Naabersõnad Naabersõnad on sõnad, mis esinevad keeles sageli koos. Igal keelel on eriomaseid sõnade kombinatsioone, mille tundmine on vajalik, et oleks võimalik selles keeles loomulikult ja ladusalt rääkida ning kirjutada.

Näiteks eesti keeles öeldakse kange kohv ja lahja kohv, mitte tugev kohv või nõrk kohv, aga inglise keeles just strong coffee ja weak coffee. Naabersõnade esitamise eesmärk on aidata eelkõige keeleõppijat ja muuta tema keelekasutus sarnaseks emakeelse kõneleja omaga.

Mis on Rho valikutes?

Sõnaveebis saab naabersõnu vaadata umbes 10 sõna juures, mis on välja valitud sageduse alusel. Otsitava sõna juures on naabersõnad rühmitatud sõnaliikide kaupa, vastavalt sellele, kas märksõna esineb koos omadussõna, pärisnime, määrsõna, tegusõna, nimisõna või kaassõnaga. Näiteks sõna kohv esineb kõige sagedamini koos omadussõnadega kange, kuum, kofeiinivaba jne.

Ilma sõnamuutmise infota jäävad väljendid aia taha minema, veri keeb, ühe raksugalühendid cm, senesiosad giga- ja tsitaatsõnad adagio. Ka osa tavalisi sõnu on esialgu veel ilma muutevormideta, see osa täieneb edaspidi. Sõna seosed Sõna seostena esitatakse Sõnaveebis otsitava sõnaga mingil viisil seotud sõnad ja väljendid: võrdlusvorme, tuletisi, sarjasõnu, täiendsõnu ja ühendeid.

Tegusõnadest on esikohal: kohv aurab, kohv jahtub, kohv ergutab. Nimisõnadest on sagedamad: kohvi joomine, kohvi hind, kohvi valmistamine. Naabersõnu saab vaadata ka mõnede mitmesõnaliste tegusõnade juures nt aru saama, alla kirjutama.

Iga rühma sees on naabersõnad omakorda paigutatud eri ridadele, kui märksõna või tema paarilise vorm muutub. Näiteks kui otsida sõna töö, on tööd tegema, tööl käima ja töölt lahkuma esitatud erineval real. Iga rühma või rea Naitega valikute tahendus on antud näidis koos märksõnaga, mis näitab, millises vormis selle rea naabersõnad esinevad. Kui naabersõnade näidis on Naitega valikute tahendus aurab, jahtub, ergutab, siis vastavad naabersõnade Naitega valikute tahendus on kohv aurab, kohv jahtub, kohv ergutab.

Automaatselt loodud sisu on põhjalikult toimetatud ja vigadest puhastatud. Naabersõnade kasutamist illustreerivad Sõnaveebis näitelaused.

Loodusliku valiku vormid | Digiõppevaramu

Üldjuhul on antud vähemalt üks näitelause rühma kohta. Kuna naabersõnu on palju, on näitelaused esialgu peidus, et anda sõnapaaridest kiiresti võimalikult terviklik pilt. Rektsioon ehk sõltumine Rektsioon näitab millist grammatilist vormi nõuab mingi sõna teistelt tema koos erinevatelt sõnadelt.

Sõnaveebis kirjeldatakse rektsiooni mitmesuguste küsimuste abil: põhinema — millel; usk — kellesse-millesse; viha — kelle-mille vastu; tahe — mida teha; kade — kelle-mille peale; tutvuma kellega-millega jne. Rektsiooni kasutamist keeles näitab näitelause.

Rektsioonid kuvatakse nii detailses kui lihtsas vaates. Näitelaused Näidete valikul on toetutud eesti keele tekstikorpuste andmetele. Koostöös firmaga Naitega valikute tahendus Computing Ltd. Näitelause toetab seletust ja aitab tähendust paremini mõista. Näitelaused on valitud võimalikult loomulikud, mõnel määral on näitelauseid sõnaraamatu jaoks kohandatud. Näitelaused illustreerivad ka naabersõnade kasutamist. Sõnaveebi lihtsas vaates kuvatakse õppijale mõeldud lühemad ja lihtsamad näitelaused.

Lisaks leksikograafi hoolikalt valitud näidetele esitab Sõnaveeb ka automaatselt valitud ja toimetamata veebilauseid. Kuna veebilauseid valib arvuti, mitte inimene, siis võib näidete hulka sattuda ebatäpsusi või suisa vigaseid lauseid. Eesti Keele Instituudis arendatakse veebilausete programmi edasi, nõnda muutuvad veebilaused edaspidi täpsemaks. Need on eesti keele õpikute, erinevate meedia- ilukirjandus- ja teadustekstide ning eestikeelse Wikipedia laused.

Lause pikkus peab olema Parim kaubanduslik strateegia kuni 20 sõna, lause ei tohi sisaldada väga harva esinevaid sõnu ega väga pikki sõnu jm.

Veebilauseid ei ole toimetatud. Veebilausetes esineb otsitav sõna eri vormides: kui otsida sõna lammas, siis lausetes esinevad ka vormid lambaid, lambaile, lammastega jm. Arvuti ei oska veel teha vahet sõna eri tähendustel: kui kasutaja otsib sõna leht, siis esinevad veebilausetes nii ajalehe, paberilehe, puulehe kui ka veebilehe laused.

Naitega valikute tahendus

Sõnavaraloendid on koostatud kahele sihtgrupile: noor keeleõppija keeleoskustasemed eelA1—B1 ja täiskasvanu keeleõppija keeleoskustasemed A1—C1. Sõnavaraloendid on lingitud Sõnaveebiga — nii saab kasutaja kohe tundmatu sõna tähendust järele vaadata. Noore keeleõppija jaoks on välja töötatud ka grammatikapädevuse Naitega valikute tahendus. Infoüksused Vaata sõna rõõmus ja leia: Mitu tähendust sellel on? Mis on selle sõna sõnaliik? Mis on selle sõna kesk- ja ülivõrre?

Milliste teiste sõnadega see sõna sageli koos esineb naabersõnad? Vaata sõna kurk ja vasta järgmistele küsimustele: Mitut sõna homonüümi sõnastik vastuseks pakub? Kas need sõnad käänduvad samamoodi?

Naitega valikute tahendus

Vali paar väljendit ja vaata, mida nad tähendavad. Moodusta puuduv käändevorm näiteks ainsuse osastav. Kasuta tegusõna kütma umbisikulise tegumoe vormid järgmistes lausetes: Maja Augustis maju veel ei Rektsioon Rektsioon näitab, millist grammatilist vormi nõuab sõna teistelt temaga koos erinevatelt sõnadelt.

Rektsiooni näitavad küsimused on välja toodud sõnade tähenduste juures nt armastama keda-mida, mida teha. Pane sulgudes olev sõna õigesse vormi. Näiteks: Vanemad armastavad oma … lapsed. Matka toimumine sõltub … ilm. Vali õige tegusõnavorm.