Optsioonitehingud selgitavad naiteid

Kopeeri maksuaruandest andmed tuludeklaratsiooni tabelitele 6. Deklareerimine tavasüsteemis Müües — väärtpaberi soetamismaksumuse ja müügihinna vahe. Deklareerimine tavasüsteemis Maksuvaba vahetuse käigus omandatud osakute võõrandamisel loetakse osakute omandamise ajaks vahetuse käigus võõrandatud osakute omandamise aeg. Töötajal on kohustus teatada tööandjale osalusoptsiooni võõrandamisest.

Väärtpaberitehingud · KKK · LHV

Osalusoptsioonide maksustamisest Järgnevalt selgitatakse maksuhalduri seisukohti osalusoptsioonide maksustamisel. TuMS § 48 lõike 4 punkti 11 kohaselt loetakse erisoodustuseks tööandja antud osalusoptsiooni võõrandamisel või optsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamisel saadud tulu.

Tulumaksuseaduse TuMS § Optsioonitehingud selgitavad naiteid lõige 53 täpsustab lõike 4 punkti 11 ja sätestab, et osalusoptsiooni ei maksustata andmise hetkel. Kui osalusoptsiooni alusvara on osalus tööandjas või tööandjaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus, ei loeta erisoodustuseks osalusoptsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamist, kui osalus omandatakse mitte varem kui kolme aasta Optsioonitehingud selgitavad naiteid osalusoptsiooni andmisest arvates.

Osalusoptsioonide maksustamisest

Maksu- ja Tolliamet lähtub osalusoptsiooni mõiste sisustamisel nii finantsoptsiooni üldisest määratlusest, kui ka tööandja aktsiaoptsioonide eripärast, mille kohta leiab selgituse TuMS eelnõu seletuskirjast. Finantsvaldkonnas peetakse optsiooni all silmas tuletisväärtpaberit, mis annab selle omanikule õiguse mitte kohustuse osta või müüa optsiooni väljaandjalt või väljaandjale alusvara lepingus kindlaksmääratud täitmishinnaga ja lepingus fikseeritud tähtajal või Optsioonitehingud selgitavad naiteid.

TuMS eelnõu seletuskirjas rõhutatakse tööandja aktsiaoptsioonidega seonduvalt eelkõige selliste optsioonide motiveerivat rolli, mis aitab tõsta töötajate produktiivsust ja efektiivsust ning vähendada kaadrivoolavust. Eelnõu seletuskiri toob välja ka tööandja optsiooni erinevuse tavapärasest erisoodustusest, mis väljendub eelkõige selles, et piirangutega optsiooni puhul ei ole tegemist nö käegakatsutava hüvega, vaid tulevikku suunatud hüvega, mis ei pruugigi realiseeruda.

Just viimatinimetatud asjaolust tingituna täpsustas seadusandja erisoodustuse andmise hetke osalusoptsiooniga seonduvalt ja nägi ette, et kui tegu on optsiooniga, SEB Registreeru tingimused näevad ette piisavalt pika perioodi, mille täitumisel optsiooni realiseerida saab, on sellised optsioonid maksuvabad. Eelnevast lähtuvalt määratleb maksuhaldur osalusoptsiooni kui tööandjaga sõlmitud tuletislepingut, mis annab töötajale õiguse, kuid mitte kohustuse osta või müüa tööandja väärtpabereid kokkulepitud hinnaga kindla ajaperioodi jooksul või kindlal päeval.

Määravaks on seejuures osaluse omandamise võimalus tööandjas või tööandjaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus.

Osalusoptsiooni andmise kuupäevaks loeb maksuhaldur kuupäeva, millal osalusoptsioon õigus on töötajale üle antud ehk hetke, millal tekivad nii töötajale kui ka tööandjale osalusoptsioonis sätestatud õigused ja kohustused.

Selleks, et osalusoptsiooni realiseerimine muutuks osalusoptsiooni andja jaoks maksuvabaks, peab olema eelnevalt kokku lepitud, et osalusoptsiooni andmise ja osalusoptsiooni realiseerimise vaheline periood oleks vähemalt kolm aastat. Juhul, kui see on lühem ja osalusoptsioon realiseeritakse enne kolme aasta möödumist, kuulub see maksustamisele lähtuvalt TuMS § 48 lõikest 4 Optsioonitehingud selgitavad naiteid 11, arvestades lõikes 53 toodud erisusi.

Osalusoptsiooni preemiaks loetakse töötaja poolt makstavat summat osalusoptsiooni eest. Antud tehingu puhul ei ole tegemist Optsioonitehingud selgitavad naiteid § 48 lg 53 mõistes, sest tööandjal ei ole olnud eesmärgiks töötajale osaluse andmine tööandjas või tööandjaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus. Näide 1: Äriühing korraldab vahetult peale optsiooni täitmise päeva omal äranägemisel aktsiate eest tasumise rahas. Olukorras, kus äriühing annab optsiooni saaja nimel müügikorraldusi, tekib olukord, kus optsiooni saaja ei saagi äriühingu aktsionäriks või saab aktsionäriks väga lühikeseks hetkeks.

Osalusoptsioonide maksustamisest

Optsiooni lugemisel osalusoptsiooniks on aga oluline tingimus tööandja soov anda töötajale osalus tööandjas. Kui osaluse andmise soovi pole, siis tegelikult makstakse töötajale preemiat aktsiahinna tõusult ning tegemist e ole osalusoptsiooniga tulumaksuseaduse mõistes. Osalusoptsiooni mõiste sisustamisel tuleb lähtuda selle majanduslikust sisust.

Määrav ei ole see, kuidas ühes või teises riigis osalusoptsiooni majanduslikule sisule vastavat tuletisväärtpaberit nimetatakse. Juhul kui mõistete erinevus tuleneb sellest, et töötajatele osalusoptsiooni andjaks on kontserni kuuluv välismaine äriühing, siis ei saa eeldada, et välismaal ja Eestis kasutatakse sisult analoogsete väärtpaberite puhul samu mõisteid.

Osalusoptsiooni perioodil Kui osalusoptsiooniga liitunud töötaja ei ole osalusoptsiooni perioodi raames soetatud aktsiaid Antud näite puhul on tegemist maksuvaba osalusoptsiooniga tulumaksuseaduse mõistes, sest on täidetud järgmised osalusoptsioonile viitavad nõuded: töötajale antakse võimalus, mitte kohustus saada tulevikus täiendavalt tasuta emaettevõtte aktsiaid osalus tööandjas ; seda kindlaks määratud aja jooksul ja kindlatel tingimustel; tööandja soovib töötajat premeerida optsioonide näol pikaajalise lisatasuga; tööandja soovib töötajat kaasata äriühingu tegevusse, tõstes seeläbi äriühingu produktiivsust ja efektiivsust ning vähendada kaadrivoolavust; täiendav osalus omandatakse tööandjaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus; osalusoptsiooni andmise ja täitmise vahel on Maksuvabastus rakendub tööandja osalusoptsioonile, kui osalusoptsiooni andmise ja täitmise Optsioonitehingud selgitavad naiteid jääb vähemalt 3 aastat.

Raha kasvatamine

Maksuvabastus ei laiene osalusoptsiooni võõrandamisest saadud tulule. Osalusoptsiooni võõrandaval töötajal on kohustus teatada tööandjale osalusoptsiooni võõrandamisest. Näide 3 maksuvaba osalusoptsioon: Osalusoptsiooni alusvaraks on tööandja aktsiad.

Töötaja saab võimaluse soetada tasuta tööandja 10 aktsiat. Osalusoptsioonis on seatud tingimuseks töötaja kohustus töötada äriühingus kolm aastat alates osalusoptsiooni tehingu kuupäevast Osalusoptsiooni täitmise kuupäeval Antud näite puhul rakendub maksuvabastus, sest on täidetud kolmeaastane nõue ning osalusoptsiooni tingimused.

Näide 4 maksustatav tehing: Tööandja annab töötajale optsiooni, mille andmise ja täitmise vahe on väiksem kui kolm aastat.

Igapäevapangandus

Sellise tehingu puhul ei ole tegemist maksuvaba osalusoptsiooniga, kuna ei ole täidetud kolmeaastane optsiooni hoidmise nõue. Tööandjal on kohustus deklareerida antud hüve hinnaks osaluse turuhinna ja realiseerimishinna vahe, millest on Optsioonitehingud selgitavad naiteid arvatud tööandjale makstud optsioonipreemia TSD lisas 4 real 7 TuMS § 48 lg 4 p Näide 5 osalusoptsiooni võõrandamine: Töötaja Piret võõrandab oma osalusoptsiooni samas äriühingus töötavale töötajale Kajale euro eest.

Piret saab tulu eurot. Töötaja Piret teavitab oma tööandjat osalusoptsiooni võõrandamisest ning tööandja deklareerib antud hüve turuhinna ja tööandjale makstud osalusoptsioonipreemia vahe TSD lisas 4 real 7 TuMS § 48 lg 4 p Kui osalusoptsiooni maksustamine toimub välisriigis selle riigi seadustest tulenevalt ja kui emaettevõtte tehtud kulud kuuluvad välisriigis maksustamisele st kuuluvad maksustatavate tulude hulka, vaatamata sellele, et konkreetne kulu võib teatud ulatuses olla maksuvabasiis Eesti tütarettevõttel sellelt kulult topelt maksukohustusi ei teki.

Eesti tütarettevõttel tekib tema töötajale antud erisoodustuselt maksukohustus ainult siis, kui see hüve ei kuulu välisriigis emaettevõtte maksustatavate tulude hulka nt oleks maksustatav eraisiku tasandil. Reale 7 kantakse rea 7. Kui rida 7. Juhul kui maksumaksja on negatiivse tulemuse korral read 7. Osalusoptsiooni maksustamise erijuhtum read 21 ja 22 on kirjeldatud TSD lisa 4 täitmise juhendi punktis 5.