Tootajate jagamise voimalus avaldas avalikult teavet

Te nõustute, et kirjelda Visteoni, selle tooteid või seda veebilehte ebaõigel, eksitaval, alandaval või muul solvaval viisil. Võite saata asjakohase e-kirja käesoleva eeskirja lõpus avaldatud kontaktile.

Visteoni kasutustingimused ja isikuandmete kaitse eeskiri Märkus: Visteon Corporation haldab ja jälgib seda veebilehte Mazda Motor Corporationi nimel. Visteon annab Teile juurdepääsu- vaatamise ja allalaadimise õiguse oma veebilehel kättesaadavatele materjalidele individuaalsel ja mitteärilisel eesmärgil, tingimusel et Te ei eemalda materjalide koopiates ühtki originaalmaterjalide autoriõigusega või muid omandiõigustega seotud teadet.

Teil ei ole lubatud muuta, luua tuletatud teoseid, reprodutseerida, avalikult näidata, esitada, taasesitada, alla laadida, säilitada, levitada, edastada ega muul viisil kasutada mistahes avalikul või kaubanduslikul eesmärgil käesoleval veebilehel esitatud teavet, materjale või andmeid ilma Visteoni või autoriõiguste omaniku loata.

Käesolevate kasutustingimuste tähenduses on keelatud kasutada neid materjale mistahes muul veebilehel või võrgukeskkonnas mistahes eesmärgil. Te ei võta mingeid meetmeid, et mingil viisil kahjustada, piirata või sekkuda Visteoni õigustesse veebilehe kasutustingimustesse ja veebilehel avaldatud materjalile. Te nõustute, et kirjelda Visteoni, selle tooteid või seda veebilehte ebaõigel, eksitaval, alandaval või muul solvaval viisil.

Visteon jätab endale ainuõiguse esitada omal äranägemisel kolmandatele isikutele nõudeid oma veebilehel avaldatud intellektuaalomandi õiguste rikkumise või väärkasutamise eest. Selle veebilehe materjalid on kaitstud USA ja Tootajate jagamise voimalus avaldas avalikult teavet autoriõiguse, kaubamärgi ja muude intellektuaalomandi õigustega ning Visteon jätab endale õiguse kogu sellel veebilehel sisalduvale materjalile. Teil on lubatud üles laadida link meie koduleheküljele, Tootajate jagamise voimalus avaldas avalikult teavet teete seda ausal ja seaduslikul viisil ning see ei kahjusta ega kasuta ära Visteoni mainet, kuid Te ei tohi linkida meie lehte selliselt, et jääks Too kaugbuss meiega koostööst, meie heakskiidust või toetusest.

Õigus muuta kasutustingimusi Visteon jätab endale õiguse nende kasutustingimuste osi omal äranägemisel mistahes ajal muuta, täiendada, lisada või eemaldada. Kõik sellised kasutustingimuste muudatused avaldatakse sellel veebilehel ja need jõustuvad kohe pärast avaldamist. Soovitame Teil regulaarselt jälgida käesolevas dokumendis sätestatud kasutustingimuste muutmist.

Veebilehe kasutamisega pärast käesolevate kasutustingimuste muutmist olete andnud oma nõusoleku muutunud kasutustingimustega, ning Teie nõusolek on Teile siduv. Kui selgesõnaliselt ei ole öeldud teisiti, kohaldatakse käesolevaid kasutustingimusi kõigile uutele funktsioonidele, mis täiendavad või laiendavad praegust veebilehte.

Visteonil on õigus piirata juurdepääs veebilehe mõnele osale või kogu veebilehele.

Tootajate jagamise voimalus avaldas avalikult teavet

Linkide või postituste avaldamisel tunnustate Visteoni mitteseotust selliste teadete saamisest tulenevate kohustustega. Teie esindate ja vastutate, et omate või kontrollite kõiki postitatud materjale ja nende õigusi ning et Teil on õigus anda eespool nimetatud luba Visteonile ja tema esindajatele, õigusjärglastele ja määratud töötajatele. Visteon ei vastuta ühegi kolmanda isiku ees Teie või mõne muu veebilehe kasutaja postitatud sisu või õigsuse eest.

Tootajate jagamise voimalus avaldas avalikult teavet

Lisaks on Visteonil õigus avaldada Teie isikuandmed või muu teave Teie kohta kolmandatele isikutele, kes väidavad, et Teie postitatud materjal rikub nende õigusi, sealhulgas nende intellektuaalomandi õigusi või nende õigust eraelu puutumatusele. Visteon ega ükski Visteoniga seotud isik ei anna mingit garantiid ega vastuta veebilehe terviklikkuse, turvalisuse, usaldusväärsuse, kvaliteedi, täpsuse või kättesaadavuse eest.

Ilma et see piiraks eelpoolmainitud sätet, Visteon ega ükski Visteoniga seotud isik ei esinda ega vastuta veebilehe, selle sisu või veebilehe kaudu saadud mistahes teenuste või objektide täpsuse, usaldusväärsuse, vigade puudumise või terviklikkuse eest, puuduste kõrvaldamise eest, viiruste või muu pahavara puudumise eest Teile teenusele juurdepääsu võimaldaval veebilehel või serveris, või selle lehe kaudu saadud teenuste või objektide vastavuse eest Teie vajadustele või ootustele.

Tootajate jagamise voimalus avaldas avalikult teavet

Visteon ütleb täielikult lahti mistahes vastutusest, nii otsesest kui ka kaudsest, seadusjärgselt või muul alusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, mistahes vastutusest, mis on seotud müügikõlblikkusega, sobivusega teatud eesmärgil või intellektuaalomandi õiguste rikkumisega. Lisaks ei vastuta Visteon selle veebilehe materjalide või teenuste täpsuse, kasulikkuse ega täielikkuse eest. Visteon võib mistahes ajal ilma eelneva teavituseta muuta selle veebilehe materjale ja teenuseid või nendes kirjeldatud tooteid ja hindu.

Veebilehel esitatud materjalid ja teenused võivad olla aegunud, ning Visteon ei võta endale veebilehe materjalide ja teenuste ajakohastamise kohustust.

Veebilehel avaldatud teave võib viidata toodetele, programmidele või teenustele, mis ei ole Teie riigis saadaval. Need viited ei tähenda, et Visteon kavatseb Teie riigis selliseid tooteid, programme või teenuseid pakkuda. Toodete, programmide ja teenuste kohta, millele Teil on lubatud juurdepääs oma asukohamaal, küsige oma asukohamaa Visteoni esindajalt.

  1. Boat Binary Variants AutoTrader
  2. Visteoni kasutustingimused ja isikuandmete kaitse eeskiri Märkus: Visteon Corporation haldab ja jälgib seda veebilehte Mazda Motor Corporationi nimel.
  3. Küsimus-vastus | Andmekaitse Inspektsioon
  4. NSE nimekiri jagab tulevasi valikutehinguid
  5. SJM SHARE valikud
  6. Avaleht Tööõigus Tööohutus ja tervishoid Teisipäev,

Kohaldatav õigus ei tarvitse lubada kaudsest vastutusest loobumist, seega ei pruugi ülalsätestatud lahtiütlemine Teile kohalduda. Teile on arusaadav, et me ei saa vastutada ega vastuta selle eest, et Internetis või veebilehel allalaadimiseks kättesaadavad failid ei sisalda viirusi ega muud pahavara. Te olete vastutav piisavate toimingute ja kontrollimiste rakendamise eest, mis tagavad Teie spetsiifilistele nõuetele vastava viirusekaitse ja andmesisendi ja -väljundi täpsuse ning kaotsiläinud andmete taastamiseks vajaliku välisseadme kasutamise eest.

Töökohtade kohandamine ja töötajate kaitsmine eriolukorra lõppedes

Me ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on levitatud teenusetõkestus, viirused või muu tehnoloogiline pahavara, mis võib Teie arvutiseadmeid, arvutiprogramme, andmeid või muud vara nakatada ja kahjustada meie veebilehe kasutamisel, või mistahes teenused või esemed, mis on saadud selle veebilehe kaudu või mistahes materjali allalaadimisel, mis on postitatud sellel veebilehel või selle veebilehega lingitud mistahes veebilehel.

Eelnev ei mõjuta mistahes vastutust, millest kohaldatav seadus ei võimalda lahti öelda või piirata. Kogu kasutamine on Teie omal vastutusel ja Te kannate kõik sellise riskiga seotud kulud. Hüvitisnõuded Te annate oma nõusoleku kaitsta, vabastada vastutusest ja mitte pöörduda Visteoni, tema sidusettevõtete, litsentsiandjate ja teenusepakkujate ning ettevõtte ja muude viidatud isikute vastavate ametnike, direktorite, personali, töövõtjate, esindajate, litsentsiandjate, tarnijate, õigusjärglaste ning volitatud isikute poole nõuete, kohustuste, kahjude, kohtuotsuste, rahaliste nõuete, kulude, kulutuste või tasude hüvitamiseks sealhulgas mõistlikud advokaaditasudmis tulenevad kasutustingimuste rikkumisest või veebilehe kasutamisest Teie poolt, sealhulgas, kuid mitte ainult, veebilehe sisu, teenuste ja muude toodete mistahes kasutamisest, välja arvatud juhul, kui selline kasutamine on selgesõnaliselt lubatud käesolevates kasutustingimustes või Teie poolt veebilehelt saadud teabe kasutamiseks.

Lingid muudele veebilehtedele Linke muudele veebilehtedele, mis ei ole Visteoni veebilehed, pakutakse sellel lehel ainult Teie mugavuse huvides.

Muu veebilehe ligi kasutamisel lahkute meie veebilehelt. Visteon ei ole kõiki neid kolmandate osapoolte veebilehti läbi vaadanud ja ei oma kontrolli ega vastuta ühegi sellise lehe või selle sisu eest. Visteon ei avalda neile lehtedele oma poolehoidu ega omapoolset soovitust ega jaga mingit teavet, tarkvara ega muid nende kaudu saadaolevaid tooteid ega materjale, samuti ei avalda Visteon selliste lehtede kasutamise tulemustele oma poolehoidu ega omapoolset soovitust.

Kolmandate osapoolte lehtede kasutamine on täielikult Teie omal vastutusel. Visteon ei vastuta ega võta endale mingeid kohustusi Teie ega kolmandate isikute suhtes kolmandate osapoolte pakutava mistahes materjali sisu ja täpsuse eest. Visteon ei väida mingil moel, et selle lehe kaudu saadaolevad materjalid või teenused on sobivad või kasutatavad väljaspool USAd.

Teil ei ole lubatud selle lehe kaudu saadud materjali ega teenuseid või mistahes koopiaid või kohandatud materjali ja teenuseid kasutada ega eksportida või re-eksportida, kui selline tegevus on vastuolus mistahes kohaldatava seaduse või eeskirjaga, sealhulgas ilma piiranguteta USA ekspordiseaduste ja -määrustega.

Kui sisenete sellele veebilehele väljaspool Ameerika Ühendriike, teete seda omal algatusel ja vastutate oma tegevuse vastavuse eest kohaldatava õigusega. Kontod ja turvalisus Kui veebilehe mistahes teenus nõuab konto avamist, peate tegema kõik registreerimistoimingud ning esitama meile tõese, hetkel kehtiva, täieliku ja täpse teabe, mis on asjakohases registreerimisvormis nõutud, ning Te olete kohustatud seda teavet säilitama ja oma andmete muutumisel viivitamatult uuendama, et tagada oma andmete tõesus, kehtivus, täielikkus ja täpsus.

Samuti peate valima parooli ja kasutajanime. Te vastutate täielikult oma parooli ja konto konfidentsiaalsuse säilitamise eest. Lisaks olete täielikult vastutav mistahes ja kogu Teie kontol toimuva tegevuse eest.

Te annate Visteonile lubaduse ettevõtet viivitamatult teavitada oma konto volitamata kasutamisest või turvalisuse muust rikkumisest. Visteon ei vastuta kahju eest, mida võite kannatada oma parooli või konto kasutamise tõttu kas Teie teadmata või teadmisel.

Küsimus-vastus

Siiski võidakse pidada Teid vastutavaks Visteoni või Kvantitatiivse kaubanduse strateegia naited muu osapoole kahju eest, mille on põhjustanud muu isik, kes on kasutanud Teie kontot ja parooli. Tootajate jagamise voimalus avaldas avalikult teavet ei tohi kunagi kasutada kellegi teise kontot ilma kontoomaniku loata. Te tunnustate ja olete nõus, et teatud teenused võivad nõuda parooliga piiratud juurdepääsu kliendiandmetele nagu nimed ja lepingutingimused.

Selle veebilehe kasutamisega ja nende teenuste kasutajaks registreerumisega annate Visteonile oma nõusoleku selle teabe kuvamiseks teenuste kaudu ja aktsepteerite kõiki riske, mis tulenevad volitamata juurdepääsust sellisele teabele. Kui esitate mistahes teabe, mis on vale, ebatäpne, aegunud või mittetäielik, või kui Visteonil on põhjendatud alust kahtlustada, et selline teave on vale, ebatäpne, kehtetu või mittetäielik, võib Visteon Teie konto peatada või kustutada ja keelduda Teile mistahes ja kõigi olemasolevate või tulevaste teenuste või nende mistahes osa kasutusloa andmisest.

Teie vastutate kõigi teenuste kasutamise eest makstavate kulude ja tasude eest — sealhulgas, kuid mitte ainult — telefonitasude ja telekommunikatsiooniseadmete eest. Ebaseaduslik või keelatud kasutamine Veebilehe kasutamise tingimuseks selle mittekasutamine mistahes ebaseaduslikul eesmärgil või keelatud käesolevates tingimustes või mis keelatakse edasiste teadetega. Te ei tohi teenuseid kasutada viisil, mis võiksid andmeedastamist tõkestada, üle koormata, kahjustada või hävitada Visteoni mistahes serveri või võrgu võrgudmis on ühendatud Visteoni mistahes serveriga, Tootajate jagamise voimalus avaldas avalikult teavet takistada muudele osapooltele veebilehe avamist ja tõrgeteta kasutamist sh ilma piiranguteta teenuse toimimise vastu suunatud rünnakud mistahes vormis või viisil ning viiruste, Trooja hobuste, usside, loogikapommide või muu pahatahtliku või tehnoloogiliselt kahjuliku materjali sissetoomine.

Teil ei ole lubatud üritada omavolilist juurdepääsu Visteoni mistahes serveri või veebilehega ühendatud teenustele, materjalidele, muudele kontodele, arvutisüsteemidele või -võrkudele häkkimise, Tootajate jagamise voimalus avaldas avalikult teavet või muul sellisel viisil.

Teil ei ole lubatud saada ega üritada saada mingeid materjale ega teavet mistahes viisil, mis ei ole veebilehel tahtlikult võimaldatud. Teil ei ole lubatud Visteoni eelneva kirjaliku nõusolekuta edastada ega üritada edastada reklaami või tutvustavat materjali, kaasaarvatud mistahes rämpspostitused, ketikirjad või spämmid, ega muid samalaadseid müügipakkumisi.

Selle poliitika ainus eesmärk on vältida võimalikke arusaamatusi või vaidlusi, kui Visteoni toote- või turundusstrateegiad võivad tunduda sarnased Visteonile esitatud ideede või teostega. Kui Te siiski saadate meile oma ideid, vaatamata meie soovile neid mitte saata, siis sõltumata Teie kirja sisust, kohaldatakse Teie esitatud ideele järgmised tingimused.

Autoriõiguse teatis Copyright © Visteon Corporation. Kõik õigused on kaitstud. Kõik sellel veebilehel olevad tekstid, pildid, graafika, animatsioonid, videod, muusika, heliteosed ja muud materjalid on ettevõtte Visteon Corporation, tema sidusettevõtete ja litsentsiandjate omand, mis on kaitstud autoriõiguste ja muude intellektuaalse omandi õigustega. Visteon Corporationil on autoriõigus selle veebilehe materjalide valikule, koordineerimisele ja paigutamisele.

Neid materjale ei tohi kommertskasutuseks ega levitamiseks kopeerida, muuta ega uuesti üles laadida muudele veebilehtedele. Kaubamärgi teatis Kõik sellel veebilehel kuvatavad kaubamärgid kuuluvad ainult ettevõttele Visteon Corporation või on ettevõttel Visteon Corporation nende kasutuslitsents.

Avaliku teabe seadus (lühend - AvTS)

Kaubamärgid hõlmavad registreeritud või registreerimata kaubamärke ning nendeks on toodete kaubamärgid, reklaamlaused, logod ja embleemid, loend ei ole lõplik. Visteoni omandis või kasutuses oleva kaubamärgi volitamata kasutamine on rangelt keelatud. Valitsev seadus ja jurisdiktsioon Kõiki veebilehega ja käesolevate kasutustingimustega seotud küsimusi ning eelviidatust tulenevaid või seotud mistahes vaidlusi või nõudeid kõik juhtumid, ka lepingust mittetulenevad vaidlused või nõudedtuleb lahendada ja tõlgendada kooskõlas Michigani osariigi seadusega, arvestamata kas Michigani osariigi või mõne muu jurisdiktsiooni seaduse või eeskirja valikut või kollisiooni.

Te loobute mistahes ja kõigist vastuväidetest nende kohtute jurisdiktsiooni teostamise üle ega vaidlusta nende kohtute asukohta. Isikuandmete kaitse eeskiri Visteon austab Teie privaatsust.

Tootajate jagamise voimalus avaldas avalikult teavet

Teeme alati kõik endast oleneva, et tagada Teie isikuandmete konfidentsiaalsuse säilimine. Me kogume, säilitame ja kasutame ainult neid isikuandmeid, mille olete meile teatud eesmärgil andnud, ning jagame seda teavet ainult ettevõtetega, kes jagavad meie kohustust kaitsta Teie privaatsust ja isikuandmeid.

Tootajate jagamise voimalus avaldas avalikult teavet

Sellele veebilehele juurdepääsemiseks peate nõustuma meie isikuandmete kaitse eeskirjaga. Kui Te ei nõustu meie eeskirjade ja tavadega, ei saa Te valida meie veebilehe kasutamist. Visteoni isikuandmete kaitse eeskirja võidakse muuta mistahes ajal. Soovitame Teil isikuandmete kaitse eeskirja aeg-ajalt üle vaadata, et olla teadlik võimalikest muudatustest.

Tootajate jagamise voimalus avaldas avalikult teavet

Käesolevat isikuandmete kaitse eeskirja kohaldatakse selle veebilehe, e-kirja tekstide ja muude Teie ja selle veebilehe vaheliste elektrooniliste sõnumite kaudu kogutavale Vahekohtumenetlus binaarsuhetes. Käesolevat isikuandmete kaitse eeskirja ei kohaldata mistahes võrguvälise teabeallika kaudu või muul viisil kogutud teabele, sealhulgas Visteoni või mistahes kolmanda osapoole kaasa arvatud meie sidusettevõtted ja tütarettevõtted hallatavate muude veebilehtede kaudu kogutavale teabele või teabele, mis on kogutud mistahes kolmanda isiku, sealhulgas mistahes rakenduse või sisu kaudu, mis võib olla lingitud meie veebilehele või millel võib olla meie veebilehe link.

Veebilehe tavapärane kasutamine Teie liikumise ja suhtlemise ajal meie veebilehel võime kasutada andmekogumise tehnoloogiat, et koguda teavet Teie seadmete, sirvimistegevuse ja -mustrite kohta, sealhulgas: 1 üksikasjad meie lehe külastuste kohta, sealhulgas liiklusandmed, asukoha andmed, sisselogimised ja muud sideandmed ja ressursid, millele saate juurdepääsu ning mida veebilehel kasutate, ning 2 teave Teie arvuti ja internetiühenduse kohta, sealhulgas Teie IP-aadress, operatsioonisüsteem ja brauseri Tootajate jagamise voimalus avaldas avalikult teavet.

Samuti võime kasutada neid tehnoloogiaid, et koguda teavet Teie veebitegevuste kohta aja jooksul ning kolmandate osapoolte veebilehtedel või muudes võrguteenustes.

Andmed, mida me automaatselt kogume, on statistilised andmed ega sisalda isiklikke andmeid, kuid me võime neid säilitada või seostada neid isikuteabega, mida me kogume muul viisil või saame kolmandatelt isikutelt. Selline tegevus aitab meil parandada oma kodulehte ja pakkuda paremat ja personaalset teenindust, võimaldades meil: 1 hinnata oma kasutajaskonna suurust ja kasutusmustreid, 2 salvestada teavet Teie eelistuste kohta, mis võimaldab meil kohandada oma kodulehte vastavalt Teie individuaalsetele huvidele, 3 kiirendab Teie otsinguid või 4 tunneb Teid ära, kui pöördute tagasi meie veebilehele.

Lisaks võime kasutada eespool nimetatud teabe jälgimiseks kolmanda osapoole analüütilisi tööriistu nagu Google Analytics, ning Teie teavet võidakse seostada nende kolmandate osapoolte valduses oleva isikuteabega. Töötlemise õiguslik alus Visteonil on õigus töödelda Teie andmeid, kui külastate meie veebilehti isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Kui tellite mistahes teenuse, milleks Visteon palub Teie nõusolekut, on Teie andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a ; sellisel juhul võidakse Teile anda täiendavat teavet töötlemise kohta.

Võite tühistada oma nõusoleku igal ajal, järgides tellimuse tühistamiseks nõutud samme.

Visteoni kasutustingimused ja isikuandmete kaitse eeskiri

Kui olete tellinud uudiskirja või teenuse, võib Visteon saata Teile täiendavat teavet sarnaste teenuste või toodete kohta. Võite oma nõusoleku selle lisateabe saamiseks igal ajal tagasi võtta, järgides tellimuse tühistamiseks nõutud samme. Võite saata asjakohase e-kirja käesoleva eeskirja lõpus avaldatud kontaktile.

Miks ja millal me kogume isikuteavet Mõnikord on vaja koguda andmeid külastaja teenusetellimuse täitmiseks või teabe edastamiseks. Visteon kogub ja säilitab Teie tellimuse täitmiseks selliseid andmeid nagu nimi, postiaadress, e-posti aadress, taotluse liik või lisateave. Teie isikuteavet ei anta kunagi ühelegi teisele ettevõttele iseseisvaks kasutamiseks. Teenuste osutamiseks meie ettevõtte nimel või meie funktsioonide täitmiseks võib Visteon kasutada kolmandaid osapooli.

Need ettevõtted võivad oma ülesannete täitmiseks nõuda juurdepääsu isikuteabele, kuid ei tohi seda kasutada muul eesmärgil.

  • Avaliku teabe seadus – Riigi Teataja
  • Eesti riigi infoportaal | amperracing.ee
  • Binaarse valiku toote ulevaade
  • Töökohtade kohandamine ja töötajate kaitsmine eriolukorra lõppedes - amperracing.ee

Visteoni veebilehe külastajad peavad esitama oma isikut tuvastavat teavet ainult ühe või mitme järgmise teenuse kasutamise korral: Kontaktvormid Lisateabe saamiseks, näiteks aastaaruanded või muud brošüürid Küsitluste ja vastuste vormid Muu veebilehe kaudu esitatud tellimus või vestlus Kuidas me isikuteavet kogume Nagu paljud veebilehed, kasutab ka Visteoni veebileht küpsiste-meetodit.