Aktsiaoptsioonide tehingute programm, Tallinki juhid said 3,85 miljonit aktsiaoptsiooni - Ärileht

Aktsiaseltsi ühe aktsia nimiväärtus on 10 krooni, mis äriseadustiku § ³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 0,64 eurot. Tihtipeale on töötajate motivatsiooniprogrammide väljatöötamine jäänudki selguse puudumise ja riskide hindamise keerukuse taha, kuid selle peaks Ühtlasi on optsioonide andmine ka võimalus meelitada äriühingusse tööle häid ja kogenud tippjuhte.

Aktsionäride registreerimine algab kell Korralise üldkoosoleku päevakord: 1. Kasumi jaotamine.

Sa oled siin

AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku esitada aktsionäride üldkoosolekule alljärgnev AS-i Tallink Grupp kasumi jaotamise ettepanek: 1 Aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse ja aktsiakapitali vähendamine.

AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb alljärgneva ettepaneku: 1 Seoses euro kasutuselevõtuga Eesti Vabariigis, arvestada aktsiaseltsi aktsiad ja aktsiakapital ümber eurodesse. Aktsiaseltsi ühe aktsia nimiväärtus on 10 krooni, mis äriseadustiku § ³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 0,64 eurot.

Aktsiaseltsi registreeritud aktsiakapital on 6 krooni, mis äriseadustiku § ³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna ,39 eurot. Aktsiate nimiväärtuste ümber arvestamise tulemi ümardamisel puudub õiguslik tähendus.

Finantsinspektsioon

Majandusaasta muutmine. Põhikirja muutmine. AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku muuta aktsiaseltsi põhikirja ning kinnitada see lisatud redaktsioonis Tekst lisatud.

Egon Talur Advokaadibüroo Borenius vandeadvokaat Ettevõtjate huvi töötajate motiveerimise eesmärgil osaluse andmisel on tähelepanuväärne, suurimaks kitsaskohaks on aga seni peetud erisoodustuste andmise jäika maksustamise regulatsiooni ning ebakindlust teiste sarnase eesmärgiga tehingute maksustamise küsimustes. Töötajate sel viisil motiveerimise mõte on ilmne — kindlustada töötajas aktsionäri huvi olemasolu ettevõtte käekäigu vastu ning anda töötajale võimalus saada osa ettevõtja edust ja dividendidest või aktsia väärtuse tõusust. Ühtlasi on optsioonide andmine ka võimalus meelitada äriühingusse tööle häid ja kogenud tippjuhte. Eriti kasutatakse seda perspektiivikate alustavate ühingute puhul, mis esialgu ei ole võimelised võrreldes teiste ettevõtjatega konkureerivat tasu pakkuma. Ebakindel olukord maksustamisel ning olematu maksuefekt ongi ilmselt põhjused, miks optsioonide andmine ei ole tööandjate hulgas väga levinud.

Optsiooniprogrammi kinnitamine. Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud subjektile õiguse osta 1 üks AS-i Tallink Grupp aktsia.

Aktsiaoptsioonide tehingute programm

AS-i Tallink Grupp juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptsiooni õigustatud subjektide määramiseks juhtivtöötajate hulgast. Täpse jaotuse nõukogu liikmete vahel otsustab AS-i Tallink Grupp nõukogu. AS Tallink Grupp nõukogu teatab Aktsiaoptsioonide tehingute programm õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult.

Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada. Optsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt AS-le Tallink Grupp tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule.

Seda, kas aktsiaoptsiooni tingimuste täitmine toimub uute aktsiate emiteerimisega või järelturult ostetud oma aktsiate arvel, otsustab nõukogu. Aktsiaoptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab kindlaks nõukogu.

Language switcher

Juhul, kui aktsiaoptsiooni tingimuste kinnitamise päevale eelnenud börsipäeval AS-i Tallink Grupp aktsiatega tehinguid ei tehtud, on aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks selle börsipäeva aktsia kaalutud keskmine hind, millal viimati tehinguid tehti; b kui optsiooni tingimuste täitmiseks uusi aktsiaid ei emiteerita, on optsiooni kasutamise hinnaks ostetud aktsiate kaalutud keskmine hind. Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.

Nõukogu liikmete valimine. Nõukogu liikmete tasustamine.

Aktsiaoptsioonide tehingute programm

AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku esitada aktsionäride üldkoosolekule juhatuse ettepanek tasustada nõukogu liikmeid alates Teave äriseadustiku §§ Aktsiaoptsioonide tehingute programm 2 ja 2¹ ning § ¹ lõigetes 3 ja 4 nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud AS Tallink Grupp kodulehe aadressil www.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info tallink.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s. Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume: Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument pass või ID kaartfüüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument pass, ID kaart ning kirjalik volikiri.

Juriidilisest isikust aktsionäri Vapustav kauplemise susteem esindajal esitada väljavõte vms dokument vastavast äri registrist, kus juriidiline isik on registreeritud Eesti juriidilistel isikutel väljavõte B-kaardist, mitte vanem kui 15 päeva ja esindaja isikut tõendav dokument.

Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri.

Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti. AS Tallink Grupp võib registreerida eelnimetatud aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsiaoptsioonide tehingute programm

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Tallink Grupp esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: info tallink. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressilt www.

Aktsiaoptsioonide tehingute programm

AS-i Tallink Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega ja AS?