ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia perioodi labivaatamine.

Ülejäänud maakondadest tõusevad esile Tartu ja Pärnu maakonnad, kus asuvad tugevad linnalised keskused. IRP " Linnade kaal "tsiteeriti aruannet. IRP aruanded " Loodusvarade kasutamise ja keskkonnamõjude lahutamine majanduskasvust "Ja" Väärtuse uuesti määratlemine - tootmisrevolutsioon "viidati käesolevates ISO juhistes materjalide ringluse protsessi tugevdamiseks ja materjalide tõhususe saavutamiseks organisatsioonides.

Põlevkivielektrijaamade tehnoloogia ja seadmed on vananenud. Töötlevale tööstusele on iseloomulik traditsiooniliste tööstusharude suur osakaal ja avatud majandusega väikeriigile omane sõltuvus väliskeskkonna arengutest. Suurema osatähtsusega harud on toiduaine- puidu- masina- ja aparaadi- ning kergetööstus. Seni on probleemiks Eesti ekspordi madal lisandväärtuse sisaldus.

Tööstuse laienemist takistab kvalifitseeritud tööjõu vähesus. Elektroenergeetika arenguvõimalused seostuvad eelkõige põlevkivi põletustehnoloogia moderniseerimise, elektri ja soojuse koostootmise ning taastuvate energiaallikate suurema kasutuselevõtuga.

Töötleva tööstuse arengupotentsiaal seisneb eelkõige traditsiooniliste tööstusharude ümberorienteerumises suurema lisandväärtusega toodetele.

Teadus- ja arendustegevuse ning tööstuse senisest paremal seostamisel on võimalik ka Eesti jaoks täiesti uute tootmisharude teke. Transpordi- ja reisiteenuste eksport on aidanud tasakaalustada kaubandusbilansi puudujääki. Maanteede peamiseks puuduseks on ebapiisav kapitaalsus ja kaasaegsete kiirteede väike osatähtsus.

Vananenud on teede tehniline seadistus ja varustus.

Mõju ja kasutuselevõtt

Raudtee põhiprobleemideks on magistraalide ja piirijaamade läbilaskevõime piiratus ning raudtee infrastruktuuri ja veeremi tehnoloogiline mahajäämus. Kaugsideteenuste infrastruktuur on suhteliselt hästi arenenud.

ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia perioodi labivaatamine

Eesti on üleminekumaade seas üks edukamaid infokommunikatsioonitehnoloogia IKT rakenduste kasutuselevõtjaid. Turism on Eestis kujunenud arvestatavaks majandusharuks. Turismi kasv on pidurdumas. Turuteenuste edasise arengu kindlustamiseks on järgmised võimalused.

Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks kinnitamine

Transpordi infrastruktuuri täiustamisel on tähtsaimaks ülesandeks peamiste maanteede, raudteede ja mereteede ehitusliku seisundi parandamine, tehniline kaasajastamine ning «pudelikaelte» kõrvaldamine. IKT rakendamisel on võimalik tugineda üldiselt heatasemelisele tehnilisele infrastruktuurile ja ühiskonna soodsale hoiakule uue tehnoloogia suhtes, vaja on tõsta avalikkusele kättesaadavate kasutajasõbralike rakenduste arvu ja aidata kaasa inimeste oskuste paranemisele.

Turismi kasvu peamiseks reserviks on parem turundus, uute toodete pakkumine ning turistide külastuskestuse pikendamine. Nende sihtide saavutamine on tihedalt seotud turismivoo suunamisega kasvaval määral pealinnast kaugemale, mida soodustavad ajaloomälestised, arhitektuuripärand, traditsioonidel põhinev kultuurielu ning puhas loodus.

Ettevõtlus on olnud positiivse majandusarengu peamine allikas. Samas on sellega seotud rida probleeme. Tööhõive ettevõtluses ei ole aastatel — suurenenud.

Tori Kelly - Moving Forward (Israel Houghton) cover

Ettevõtlusaktiivsust -sagedust võib Eestis hinnata umbes kaks korda madalamaks kui ELis keskmiselt. Ettevõtlussageduse erinevus on oluline regionaalse ebavõrdsuse põhjus.

Avalik sektor saab ettevõtlusele kaasa aidata takistavate tingimuste kapitali ja tööjõu ebapiisav kättesaadavus, oskuste ja teadmiste nappus, liialt keerukas õiguslik raamistik jm kõrvaldamisega. Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni nõrkus on Eesti majanduse oluline kitsaskoht. See tuleneb tehnoloogilise arendustegevuse vähesusest ettevõtetes. Avalik sektor saab teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile kaasa aidata eeskätt sellega seotud majanduslike riskide osalise maandamise ning teaduse ja ettevõtluse koostööstruktuuride loomisega.

Inimene Eesti rahvastik väheneb ja vananeb, seda eelkõige madala sündimuse tõttu. Praeguse madala sündimuse juures ei ole rahvastikuareng pikemas perspektiivis jätkusuutlik. Haridustase on suhteliselt kõrge. Aastatel — on üliõpilaste arv tõusnud üle kahe korra ja kutseõppeasutuste õppijate arv umbes veerandi võrra. Hariduse ja tööturu suhetes on aga mitmeid probleeme.

  • Strateegia strateegia strateegia strateegia
  • IRP-d " Globaalsete ressursside väljavaade "aruanne on üks viiest põhihinnangust, et anda teada Hollandi ressursside säästva kasutamisega seotud poliitikakujundamisest.
  • Kas koikidel ettevotetel on aktsiate valikud
  • Bitkoin kauplemise memo
  • Быстро уменьшаясь, она стала напоминать черный немигающий глаз, вечно глядящий в космос, и наконец исчезла в просторах Лиса.

Üldhariduskoolidest väljalangevuse määr kasvab. Väljalangenutel puudub ettevalmistus tööturule minekuks. Kutsehariduse maine on Eestis madal. Kutsehariduses napib noori hea haridusega õppejõude, praktikavõimalusi ettevõtteis on vähe ning õppebaasid ja -hooned on amortiseerunud.

Eesti kõrgkoolides on loodus- ja tehnikateaduslikud erialad suhteliselt vähepopulaarsed. Ka kõrgkoolide õppebaas on suures osas vananenud. Täiskasvanuhariduses puudub riigi poolt suunatud tööalase koolituse süsteem tööturul aktiivselt osalevatele inimestele. Tööturul on Eestis siirdeperioodil vähenenud hõivatute ning suurenenud töötute ja mitteaktiivsete inimeste arv. Tööturu seisund Eesti tööturul on riskirühmadeks noored, madala haridustasemega töötud, pikaajalised töötud, puudega inimesed, pensionieelikud ning riigikeelt mittekõnelevad inimesed.

Sooline ebavõrdsus tööturul on Eestis mõnede peamiste näitajate järgi väiksem kui ELis keskmiselt. Meeste töötuse määr on Eestis naiste omast veidi suurem. Riiklik tööturupoliitika on olnud vähe rahastatud ja passiivne.

Riik saab tööhõive tõstmisele kaasa aidata nii ettevõtluse soodustamise, kutsehariduse ja täienduskoolituse parandamise kui aktiivsete tööturumeetmete laiendamisega, järgides Euroopa tööhõivepoliitika põhimõtteid.

Samal ajal on varasemast ajast pärinev haiglavõrk uutes tingimustes liiga suur ja kulukas. Eestis ei ole praegu kindlustatud tervishoiuasutuste amortisatsioonikulude katmine, rääkimata haiglate materiaalse baasi parandamisest, ning süsteemi materiaalne kapital väheneb pidevalt. Kvaliteetse ja tasakaalustatud tervishoiusüsteemi tagamiseks on vajalik haiglavõrgu optimeerimine, inimressursside arendamine ning rahaliste vahendite efektiivsem kasutamine.

Peamised riskigrupid on lastega pered, pensionärid, töötud ja madalapalgalised töötajad. Töötus on peamine vaesusrisk.

ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia perioodi labivaatamine

Ainuüksi toetussüsteemi tõhustamisest ei piisa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse leevendamiseks. Vaja on kompleksset lähenemist, mis hõlmab tööhõive, hariduse ja infoühiskonna, regionaalse arengu, tervishoiu ja sotsiaalse kaitse valdkondi. Haldussuutlikkuse peamised puudujäägid on avaliku teenistuse arengu nõrk koordineeritus, ühiste väärtuste edendamise puudumine, poliitikakujundamise killustatus ja vähene valdkondade piire ületav strateegiline mõtlemine.

Nõrk on seadusandluse ning elluviidava poliitika mõjude hindamine.

Vabariigi Valitsuse Artiklis on öeldud: «Selleks, et edendada oma igakülgset harmoonilist arengut, töötab ühendus välja ja rakendab meetmeid majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks. Iseäranis taotleb ühendus eri regioonide arengutaseme ühtlustamist ning mahajäämuse vähendamist kõige ebasoodsamates piirkondades ja saartel, kaasa arvatud maapiirkonnad.

Sektoripoliitikate elluviimine regionaalsel ja kohalikul tasandil on ebapiisavalt arenenud. Oluliseks võimaluseks tõsta haldussuutlikkust kõikidel tasanditel on õppimisvõime edendamine avalikus halduses ja avaliku teenistuse koolitussüsteemi tulemuslikkuse parandamine.

Keskkond ja keskkonna-infrastruktuur Võrreldes mitmete ELi keskpiirkonna riikidega on looduslik mitmekesisus Eestis suhteliselt hästi säilinud. Vee tarbimine majapidamistes elaniku kohta on umbes kolm korda madalam kui ELis.

Joogiveega seotud peamised probleemid on põhjavee loodusliku kvaliteedi puudused, kohatine reostatus ning vananenud veevarustussüsteemid. Peamised SO2 ja tahkete osakestega välisõhusaastajad on Ida-Virumaal asuvad energeetika- ja põlevkivikeemia ettevõtted.

Jäätmete kogumine on privatiseeritud ning selles on toimunud märgatav areng. Alustatud on olmejäätmete käitlemise uuendamist ning käivitatud üleriigiline ohtlike jäätmete kogumise süsteem. ELi nõuetele vastavaid prügilaid on avatud alles kolm.

Jääkreostus seondub tööstusjäätmete ladustamiskohtadega, endiste nõukogude sõjaväebaasidega, transpordisõlmedega ja põllumajanduskemikaalide ladudega.

Jääkreostus on ohtlik inimeste tervisele ning takistab reostunud ala majanduslikku kasutuselevõttu. Institutsioon: Euroopa Arengupoliitika Juhtimise Keskus ECDPM Kuupäev: juuni IRP panus: IRP järeldused " Globaalsete ressursside väljavaade "aruandele viidati kaudselt, öeldes, et" aastatel kuni materjalide ülemaailmne kaevandamine kolmekordistus ja kasv jätkub, mis kujutab endast tõsist ohtu IRP Globaalne materjalivoogude andmebaas annab uuringu jaoks võrdluspunkti.

IRP Globaalne materjalivoogude andmebaas kasutati allikana. Selle aruande eesmärk on välja tuua Euroopa tulevase metsapoliitika kujundamise võimalikud teed. IRP " Globaalne ressursside väljavaade "aruandele viidati. IRP-d " Maavarade valitsemine Institutsioon: Umwelt Bundesamt Saksamaa Keskkonnaagentuur Kuupäev: märts IRP panus: uuring oli mõeldud loodusvarade säästva majandamise rahvusvahelise poliitika arengute uurimiseks, jälgimiseks ja analüüsimiseks.

Selles rõhutatakse, et viimastel aastatel on rahvusvahelised, Euroopa ja riiklikud arutelud üha tähtsustanud loodusvarade säästvat kasutamist ja kujundanud keskkonnapoliitika arutelu ressursitõhususe kaudu, viidates IRP-le ja selle " Ülemaailmsete ressursside väljavaade " aruanne.

ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia perioodi labivaatamine

Institutsioon: Šveitsi föderaalne keskkonnaamet FOEN Kuupäev: kevad IRP kaastöö: väljaanne põhineb IRP-l Globaalsete ressursside väljavaade aruande ja pakub välja raamistikud, mis võimaldavad jätkusuutlikkuse edusamme terviklikult mõõta ja viia poliitika vastavusse teaduse poolt teatatud künnistega. Institutsioon: Maailma Looduse Fond WWF Kuupäev: 25 veebruar IRP panus: see märkus pakub praktikutele, akadeemikutele ja ettevõtjatele ülevaate ressursikergete ärimudelite põhimõtetest ja strateegiatest, viidates kahele IRP aruandele, sealhulgas Globaalsete ressursside väljavaade "Ja" Ressursitõhusus ja kliimamuutused ".

Institutsioon: Prantsusmaa Stratégie Kuupäev: jaanuar IRP panus: Prantsusmaa strateegia on iseseisev institutsioon, mis allub peaministrile, aidates sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnaprobleemide analüüsi ning ettepanekutega kaasa avalikule tegevusele. IRP-d " Maaparandus säästva arengu eesmärkide saavutamiseks "mõttekäigule viidati selle väljaandes" Ettevõtete bioloogilise mitmekesisuse jalajälg ", mis kutsub ettevõtteid üles arvestama bioloogilise mitmekesisuse jalajälgi oma ärimudelites ja toodete elutsüklites.

Institutsioon: ringmajanduse kiirendamise platvorm PACE Kuupäev: jaanuar IRP panus: raportis tuuakse esile riikide kriitiline roll ringmajandusele ülemineku hõlbustamisel. IRP aruanded " Ressursside ülemaailmse kasutamise hindamine "ja" Globaalne ressursside väljavaade "viidati.

Erasektori strateegiad ja suunised Institutsioon: standardtabel Kuupäev: oktoober IRP panus: dokumendis tuuakse välja kliimameetmetesse investeerimise põhjus ja kiireloomuline vajadus ning soovitatakse investeerimispaiku.

IRP " Ressursitõhusus ja kliimamuutused "viidati soovitusele investeerida ressursitõhususse. Institutsioon: Business Twenty B20 Kuupäev: september IRP panus: selles B20 Saudi Araabia poliitikadokumendis esitati soovitused ja poliitilised meetmed G20 jaoks energia, jätkusuutlikkuse ja kliima valdkonnas. IRP " Linnade kaal "tsiteeriti aruannet.