Erinevate vordoiguslikkuse ja kaasamise strateegia.

Need on teemad, mis on seaduse järgi kohaliku omavalitsuse ülesanded ja millega seoses on linnaelanikel linnale kõige suuremad ootused. Heddy: Me usume, et mitmekesisus ja kaasavate tiimide olemasolu tõstab töötajate pühendumust, samuti innovatsiooni. Meil on mitmekesisus ka juhatuse tasemel: Telia Eesti juhatuses on mitmest erinevast rahvusest inimesi, on inimesi, kes on elanud pikemalt välismaal, nii mehi kui naisi erinevatest vanuserühmadest jne. Turvalisust käsitletakse nii subjektiivse turvatunde paranemise kui ka objektiivselt hinnatavate õnnetuste ja kuritegevuse vähenemise kontekstis.

Arengustrateegia põhirõhk on arusaadavalt ruumilisel arengul ja liikuvusel. Need on teemad, mis on seaduse järgi kohaliku omavalitsuse ülesanded ja millega seoses on linnaelanikel linnale kõige suuremad ootused. Samas ei saa unustada, et lisaks füüsilisele on linn ka sotsiaalne ökosüsteem ning nii linnaruumi planeerides kui ka avalikke teenuseid osutades on võimalik Erinevate vordoiguslikkuse ja kaasamise strateegia või vähemal määral mõjutada nii inimeste omavahelist läbikäimist kui ka nende sotsiaal-majanduslikku hakkamasaamist.

Paljuski on heatahtliku kogukonna sihi saavutamine seotud teiste sihtide täitmisega nt kohtumisi ja tegevusi soodustava linnaruumi, kaasava haridussüsteemi või heade töökohtade loomisegakuid Erinevate vordoiguslikkuse ja kaasamise strateegia ka täiesti eraldiseisvaid tegevusi, mis tulenevad peamiselt just antud sihist.

Sihi kokkuvõttes on esile toodud peamised aspektid, mille abil sihti mõtestatakse. Turvalisust käsitletakse nii subjektiivse turvatunde paranemise kui ka objektiivselt hinnatavate õnnetuste ja kuritegevuse vähenemise kontekstis. Selle sihi puhul on olulisel kohal abivajajate aitamine — kas täiesti iseseisvale toimetulekule tagasi aitamine, osalise iseseisva toimetuleku võimaldamine või vajaduse korral ka püsiva abi osutamine.

  1. Haridus ja sugu
  2. Muua binaarsete valikute tarkvara
  3. Binaarvoimaluste vahendajad

Heatahtlikkuse kaudu on mõtestatud ka kodanikuühiskonda — hoolimist linnast, kogukonnast, kaaslinlastest ja ühiselt jagatud väärtustest. See on kindlasti teema, kus suhteliselt noorel demokraatial on arenguruumi. Kuidas hindame sihi poole liikumist? Sihi suunas liikumist hinnatakse kahe peamise mõõdiku abil: püsiva suhtelise vaesuse määr ja turvatunne avalikus ruumis.

Püsiv suhteline vaesus peegeldab sissetulekute jaotust ühiskonnas: kui inimeste sissetulekud kasvavad, kuid sissetulekute jaotus elanike vahel jääb samaks, siis suhtelise vaesuse määr ühiskonnas ei muutu. Laste suhtelise vaesuse määr on samal perioodil Tallinnas kasvanud oluliselt vähem 11,5-lt 12,1-le, Eestis tervikuna vähenes vastav näitaja 17,3-lt ja 15,2-le.

Lisaks püsiva suhtelise vaesuse määra muutumisele tuleb väärika ja iseseisva elu tagamise kontekstis jälgida sotsiaalhoolekande valdkonna eesmärkides ja tegevusprogrammides seatud mõõdikute sihttasemete saavutamist.

Turvatunnet oma linnaosas mõõdik oma linnaosa avalikes kohtades ennast täiesti turvaliselt tundvate elanike osakaal mõõdetakse iga-aastase rahulolu-uuringuga. Oma linnaosas ennast täiesti või pigem turvaliselt tundvate elanike osakaal kokku on Sealhulgas on veel rohkem 33 protsendi võrra suurenenud nende osakaal, kes tunnevad end täiesti turvaliselt.

Ülevaate Joonis 1.

Soolise võrdõiguslikkuse osakonna põhimäärus

Tallinna elanike rahuloluküsitlus See annab tunnistust sellest, kuivõrd erineb linnaosades ja asumites elanike majanduslik seis. Tulu poolest eristuvad teistest linnaosadest Kesklinn ja Pirita üle eurokuid Lasnamäe elanike sissetulek jääb Eesti keskmisele ligi euroga alla. Alates Euroopa Liidu riikide seas on Eesti selle poolest 9.

P inimkaubandus

Kõnealune kordaja erines ELi liikmesriikide vahel märkimisväärselt, olles 3,4 Sloveenias ja Tšehhi Vabariigis, rohkem kui 6,0 Kreekas, Lätis, Rumeenias ja Hispaanias ning rohkem kui 7,0 Leedus ja kõige suurem ehk 8,2 Bulgaarias. Strateegilise sihi poole liikumist hinnatakse ka muudes panustavates valdkondades seatud mõõdikute alusel. Näiteks turvatunne avalikus ruumis saab kasvada siis, kui väheneb inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv Turvalisust suurendab ka sissetulekute ebavõrdsuse vähenemine, mida mõjutab omakorda näiteks ebavõrdsuse vähenemine tervises, samuti esmatasandi arstiabi ja eriarstiabi kättesaadavuse mõõdikud.

Kahtlemata mõjutavad sissetulekute ebavõrdsuse vähenemist kõik hariduse ja noorsootöö valdkonna eesmärgid ja tegevusprogrammid, kuna just haridussüsteemi kaudu on võimalik kaasa aidata sellele, et kõikidel inimestel oleksid võrdväärsed võimalused omandada tööks head üldoskused ning tipptasemel teadmised.

Nendesse teemadesse panustavad kõige otsesemalt sotsiaalhoolekande, tervishoiu ning ettevõtluskeskkonna valdkonnad. Sotsiaalhoolekande valdkonna tegevusprogrammid panustavad iseseisvasse toimetulekusse, et kõigile abivajajatele oleks tagatud väärikas elu ja toimetulek.

Selleks pakutakse hoolekandeteenuseid ja makstakse sotsiaaltoetusi lastele ja peredele, puuetega inimestele, eakatele ja muudele riskirühmadele. Valdkonna tegevustes eelistatakse meetmeid, mis aitavad parandada inimese võimet korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt. Siinkohal on väga tähtis õigeaegne ja tervislik abivajaduse hindamine ning abi korraldamine.

Sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks ja iseseisva toimetuleku soodustamiseks osutatavad teenused aitavad samuti kaasa linlaste turvatunde loomisele. Turvatunde tugevdamiseks pakutakse ka abivajajatele teenuseid, mille eesmärk on tagada kannatanutele nende vajadusi arvestav abi ja võimalus alustada uut, vägivallata elu. Selleks pakutakse nii perekonda toetavaid teenuseid kui ka turvakoduteenust.

Ettevõtluskeskkond — töökohtade olemasolu ehk kõrge tööhõive loob eeldused iseseisvaks toimetulekuks. Ettevõtlusvaldkonna kõigi tegevusprogrammidega kasvatatakse ettevõtlusaktiivsust, parendatakse ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet ja luuakse suuremat lisandväärtust.

Он не уловил момента старта, но с небес вдруг обрушился самый грандиозный из всех звуков, сотворенных Человеком - несмолкающий грохот воздуха, падающего в неожиданно прорезавший небо многокилометровый туннель вакуума. Джезерак не пошевелился даже когда последние отзвуки стихли в пустыне.

Nii aidatakse kaasa sellele, et ettevõtted oleksid jätkusuutlikumad ja teeniksid suuremat kasumit, palgad oleksid kõrgemad ning seeläbi paraneks ühiskonna elatustase.

Töökeskkondade kohandamine selliselt, et tööl oleks võimalik käia erivajadustega või eakatel inimestel, suurendab just kõige haavatavamate ühiskonnarühmade iseseisva toimetuleku võimalust.

Soolise võrdõiguslikkuse osakonna põhimäärus – Riigi Teataja

Tervis ja tervishoid — valdkond panustab põimitud ühiskonda ja iseseisvasse toimetulekusse, samuti tugevasse turvatundesse. Selleks tagatakse arstiabi kättesaadavus vähekindlustatud inimestele ning toetatakse laste ja noorte turvalist arengut. Korrakaitse — valdkond toetab strateegilise sihi saavutamist eelkõige linlaste teadlikkuse parendamisega sellest, kuidas igaüks ise saab ja peab panustama nii enda kui ka teiste turvalisuse loomisesse.

Turvalisuse tagamiseks tehakse koostööd Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeametiga. Korrakaitse valdkonna prioriteedid turvalisuse tagamisel on eelkõige liiklus, avalik kord ja kaubandus, mis on hõlmatud kõigisse valdkonna tegevusprogrammidesse — ennetustöö, kohalolek ja järelevalve.

Valikud Kaubandus iga nadal

Kultuur — valdkond kõigi oma tegevusprogrammidega aitab kaasa, et tallinlased oleksid hoolivamad, sõbralikumad ja sallivamad ning ühiskond oleks põimitum. Valdkond tegeleb sellega, et Tallinna elukeskkond soodustaks loomingulisust ja loovust ning linnas oleksid head võimalused kultuuritegevuseks, mis tihendab inimeste kokkupuudet.

Во второй раз в своей жизни Олвин испытал чувство страха. Это не был тот страх перед непосредственной угрозой для его я, который навалился на него там, в пещере самодвижущихся дорог. На сей раз это было, скорее, благоговение и изумление перед чем-то неведомым и грандиозным. Он глядел в лицо неизвестности, и ему показалось, что он понял: там, у гор, есть нечто, что он просто обязан увидеть. Что это .

Arenev ja uuendusmeelne linnaruum ühendab eri kultuuritaustaga inimesi, huvi oma ja teiste kultuuride vastu on loomulik ja soositud. Toetatakse vähemusrahvuste kultuure tutvustavaid kultuuriüritusi, mis loovad kõigile linlastele Erinevate vordoiguslikkuse ja kaasamise strateegia saada osa vähemusrahvuste traditsioonidest. Eri rahvuste kultuuri väärtustamine loob aga sidusust ja tugevamaid sõprussuhteid Tallinnas elavate eri rahvusrühmade vahel.

Samuti toovad kultuuriharrastused kokku erineva sotsiaal-majandusliku taustaga inimesi, luues nii sidusust. Toetatakse ka kodanikuühenduste tegevusi, kes loovad üritusi korraldades kohatunnet ning tugevdavad kogukondade ühtsustunnet.

Intervjuu Telia Eestiga – mitmekesisus ja sooline võrdõiguslikkus tänapäeva tehnoloogiaettevõttes

Haridus ja noorsootöö — hariduse valdkond tagab kõigile linlastele võimaluse omandada head üldoskused ja tipptasemel teadmised ning aitab sellega kaasa iseseisvale ja inimväärsele toimetulekule ning ühiskonna põimumisele. Selleks luuakse sobiv keskkond ja rakendatakse individuaalse õpitee mudelit, mis toetab iga õppija arengut.

  • Bool Systems General Trading FZE
  • Он-то что тут делает.
  • К этому моменту Диаспар, должно быть, отстоял от него уже на многие и многие мили, и теперь над головой Олвина, надо полагать, простиралась пустыня с ее неотвратимо перекатывающимися барханами.
  • Soolise võrdõiguslikkuse osakonna põhimäärus – Riigi Teataja

Ka kõigile hariduslike erivajadustega õppijatele luuakse neile sobivad õppevõimalused ja tagatakse vajalik tugi. Õpetajad kasutavad Binaarsed valikud keelavad Iisraeli õppemeetodeid, olles õpilastele innustavaks teejuhiks.

Õppimisel on fookuses uued ja tulevikku suunatud oskused. Õppimisvõimaluste arendamine eesti keeles aitab kaasa ühiskonna põimumisele.

CryptoCurrency Investi

Tallinna koolid annavad parimat eestikeelset haridust ja ühtlasi arendatakse eesti keeles õppimise võimalusi selleks, et ka uued tulijad saaksid eesti keelt õppida. Hoolitakse ka neist, kes viibivad Eestis ajutiselt, pakkudes võimalust omandada alus- ja üldharidust ka inglise keeles. Noorsootöö tegevused on sihitud just riskirühmade hõlmamisele ning noorte ettevõtlikkuse suurendamisele.

Soolise võrdõiguslikkuse osakonna põhimäärus

Sport ja liikumisharrastus — inimeste iseseisev toimetulek sõltub suuresti nende tervisest. Valdkond aitab oma tegevustega kaasa sellele, et valdav osa elanikest liiguks ja spordiks aasta läbi ning seeläbi elaksid inimesed kauem tervena. Selleks suurendatakse teadlikkust spordi ja liikumise kasulikkusest ning luuakse kõigile linlastele võimalused liikuda ja sportida nii oma kodu vahetus läheduses kui ka ülelinnalistes spordirajatistes.

Telia Company sotsiaalse vastutustundlikkuse strateegia koordinaator Heddy Ring ning Telia Eesti toetustegevuste juht Elo Võrk kirjeldasid, mida Telias mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise valdkonna arendamiseks igapäevaselt tehakse. Heddy ja Elo jagasid oma väärtuslikku kogemust väga erinevate omaduste ja taustaga töötajatega suurettevõttes toimetades.

Liikumine ja sportimine soodustab ka inimeste kokkupuuteid ning need omakorda suurendavad hoolivust ja sidusust. Ka kõikvõimalikud spordiüritused aitavad tuua inimesi kokku ja loovad seeläbi sidususe suurendamise võimalusi. Linnavara hoidmine ja arendamine — valdkond panustab ühiskonna põimumisse linna kinnisvarakeskkonna ja sotsiaalmajutusüksuste ning munitsipaaleluruumide planeerimisega linna eri piirkondadesse.

Koostöös sotsiaalvaldkonnaga aidatakse kaasa sellele, et kõigile abivajajatele oleks tagatud vajadustele ja õigusaktide nõuetele vastav eluruum. Linnaplaneerimine — valdkonna tegevusprogrammid aitavad kujundada linnaruumi, mis soosib inimeste kohtumisi, mistõttu suureneb sidusus.

Rahvarohked tänavad suurendavad turvatunnet.