EU4 Trading strateegia

Investeeringud ja rahastamisvõimalused During the last decade, over , SMEs directly benefited from EU funding mostly in local currencies creating or sustaining more than , jobs. Arvestades idapartnerite kasvavaid majandus- ja kaubandussuhteid ELiga, tugevdaks euro ulatuslikum kasutamine nende väliskaubandussuhetes veelgi majandussuhteid ELiga ning aitaks tagada nende riikide majandusliku ja finantsstabiilsuse. See nõuab jõupingutusi, et tagada võrdsed võimalused, parandada tööturgu ja vähendada mitteametliku töö osakaalu, parandada majandusjuhtimist ning toetada õigusriiki ehitavaid reforme, sealhulgas korruptsiooni ennetamist. To respond to the need of start-ups, the EU together with IFIs will develop an innovative and smart financing programme including equity, venture capital, business angel and crowd funding. Avaliku sektori parem juhtimine on otseselt seotud kestliku majandusarenguga.

Nad kutsusid üles võtma paremini arvesse riikidevahelisi erinevusi, suurendama isevastutust, keskenduma konkreetsetele eesmärkidele ja olema paindlikum.

Konsultatsioon näitas, et idapartnerlus on need eesmärgid üldjoontes saavutanud. In terms of differentiation, the partnership has developed according to the interests, ambitions and progress of each partner. There are new, far-reaching political and economic bilateral agreements between the EU and individual partner countries. All three countries have fully implemented readmission agreements.

Riikidevaheliste erinevuste arvessevõtmiseks on partnerluse arendamisel tähelepanu pööratud iga partneri konkreetsetele huvidele, eesmärkidele ja edusammudele. ELi ja iga partnerriigi vahel on sõlmitud uued kaugeleulatuvad poliitilised ja majanduslikud kahepoolsed kokkulepped. Suhetes Gruusia, Moldova ja Ukrainaga juhindutakse assotsieerimislepingutest ning põhjalikest ja laiaulatuslikest vabakaubanduslepingutest. Nende ambitsioonikate lepingute täieliku rakendamise tagamiseks leppisid need kolm EU4 Trading strateegia kokku, et koostavad nn assotsieerimiskavad lühikese ja keskmise tähtajaga koostööprioriteetide alusel.

ELi ja nende riikide vahel on kehtestatud viisavaba reisimise kord, et hõlbustada inimeste piiriülest liikumist. Kõik kolm riiki on täielikult rakendanud tagasivõtulepingud. A comprehensive and enhanced partnership agreement frames EU relations with Armenia, and negotiations on a new agreement are under way with Azerbaijan.

Cooperation with these two countries is based on agreed partnership priorities. Sectoral dialogues foster relations with Belarus while negotiations on partnership priorities are under way. Visa facilitation and readmission agreements concluded with Armenia, Azerbaijan and Belarus have been key in facilitating travel for people in these countries.

ELi suhteid Armeeniaga raamib ulatuslik ja laiendatud partnerlusleping ning käimas on läbirääkimised uue lepingu sõlmimiseks Aserbaidžaaniga. Koostöö nende kahe riigiga põhineb kokkulepitud partnerlusprioriteetidel. Suhteid Valgevenega edendavad valdkondlikud dialoogid ning samal ajal on käimas läbirääkimised partnerlusprioriteetide üle. Armeenia, Aserbaidžaani ja Valgevenega sõlmitud viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingud on aidanud palju kaasa inimeste reisimisele nendes riikides.

To encourage greater ownership by partner countries, the EU has transformed the way it engages with them.

EU4 Trading strateegia

To increase impact, EU support has shifted away from project-based financial assistance towards support for genuinely transformational reform policies. This new approach has delivered tangible benefits to people, for example supporting decentralisation in Ukraine and high-level energy efficiency initiatives in Armenia, Georgia and Ukraine.

EU4 Trading strateegia

Selleks et julgustada partnerriike suuremale isevastutusele, on EL muutnud nendega suhtlemise viisi. Mõju suurendamiseks on ELi toetus nihkunud projektipõhiselt finantsabilt tõeliselt ümberkujundava reformipoliitika toetamisele. Selle uue lähenemisviisiga on toodud inimestele käegakatsutavat kasu, näiteks toetades detsentraliseerimist Ukrainas ning kõrgetasemelisi energiatõhususe algatusi Armeenias, Gruusias ja Ukrainas.

The EU has strengthened collaboration with those responsible for reforms in partner countries. Together with national authorities, the EU and its Member States have taken key steps to ensure joint programming where possible. Successful joint responses include Ukraine and Moldova. EL on tugevdanud koostööd partnerriikide reformide eest vastutajatega. Koos riiklike ametiasutustega on EL ja selle liikmesriigid astunud olulisi samme, et tagada võimaluse korral ühine kavandamine.

See tagab tulemuslikuma ühise reageerimise partnerriikide vajadustele, muutes koostöö vähem killustatuks ning seega sidusamaks ja mõjukamaks.

Eduka ühise reageerimise näiteid saab tuua ka Ukrainast ja Moldovast. EL on tihendanud strateegilist koostööd rahvusvaheliste finantseerimisasutustega.

Riikide, piirkondade ja sektorite vaheliste dialoogide kaudu on EL ja rahvusvahelised finantseerimisasutused võimaldanud märkimisväärset toetust väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele VKEdele ning keskkonnahoidlikke investeeringuid energiatõhususse ja munitsipaaltaristusse, vähendades seeläbi energiatarbimist, saastet ja kasvuhoonegaaside heidet ning tugevdades vastupanuvõimet keskkonna- ja kliimamuutustele kogu piirkonnas.

Engaging with civil society has been critical in ensuring effective reforms, as it has increased public accountability, advanced human rights and local development, and ensured service delivery to the whole population, including vulnerable groups.

The EU has played a key role in supporting the contribution of civil society, which has in turn driven social innovation and helped build reform coalitions at national, regional and local level.

 • Börsipäev juuli - Investment topic - Forum - LHV financial portal
 • Erinevad valikud strateegiad
 • Bitcoin kasum DK.
 • Таких воспоминаний у тебя нет, ибо ты уникален.
 • Шалмирана.
 • Почему, к примеру, он не вписывается в саги.

Kodanikuühiskonna kaasamine on olnud otsustava tähtsusega reformide tulemuslikkuse tagamisel, kuna see on suurendanud avalikku vastutust, edendanud inimõigusi ja kohalikku arengut ning taganud teenuste osutamise kogu elanikkonnale, sealhulgas haavatavatele rühmadele.

EL on etendanud olulist rolli kodanikuühiskonna toetamisel ning see on omakorda edendanud sotsiaalset innovatsiooni ja aidanud luua reformikoalitsioone riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Responses to the consultation emphasise the value of building a greater focus within a common policy.

Konsultatsiooni käigus saadud vastustes rõhutatakse, kui oluline on keskenduda ühises poliitikas konkreetsetele eesmärkidele. The new European neighbourhood policy underlined the need for greater flexibility to enable the EU and the partner countries to respond to ever-changing needs and circumstances.

To increase support and impact, EU4 Trading strateegia EU has: i strengthened cooperation with IFIs through the external investment plan and structural reform facility; ii modernised and strategically aligned its technical assistance instruments TAIEX and Twinning for tailor-made support; and iii adapted its institutional structures to respond to new challenges.

Uue Euroopa naabruspoliitika sõnastamisel rõhutati vajadust suurema paindlikkuse järele, et võimaldada ELil ja partnerriikidel reageerida pidevalt muutuvatele vajadustele ja oludele. Toetuse ja mõju suurendamiseks on EL: i tugevdanud koostööd rahvusvaheliste finantseerimisasutustega välisinvesteeringute kava ja struktuurireformi rahastu kaudu; ii ajakohastanud ja strateegiliselt ühtlustanud oma tehnilise abi vahendeid TAIEX ja mestimine individuaalselt kohandatud toetuste jaoks ning iii kohandanud oma institutsioonilisi struktuure, et paremini reageerida uutele probleemidele.

Näiteks Ukraina EU4 Trading strateegia on ainulaadne struktuur, mis koondab Euroopa Komisjoni ja ELi liikmesriikide eksperditeadmisi, et lahendada Ukraina peamisi probleeme. Euroopa välisteenistuse idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühm, mis loodi vastavalt Euroopa Ülemkogu Future policy approach for the Eastern Partnership 3.

It has made a difference in 3 out of 4 priority areas, namely stronger economy, stronger connectivity and stronger society. See on aidanud mõjutada neljast prioriteetsest valdkonnast kolme: tugevam majandus, tugevam ühenduvus ja tugevam ühiskond.

Tugevama juhtimise saavutamiseks on enamikus partnerriikides esialgu rajatud tõhusaid ja kasutajasõbralikke avalikke teenuseid pakkuvaid ühtseid kontaktpunkte ning elektroonilisi varade deklareerimise süsteeme.

EU Member States, most partner countries and civil society stress the need to significantly improve results in the governance area, notably rule of law, the fight against corruption and organised crime, and the role of an independent media and civil society.

Progress in governance is directly linked to sustainable economic development. Legal certainty and functioning democratic institutions are key to attracting investment, supporting political stability and rule of law reforms, and fostering socioeconomic integration.

The results-oriented agenda, supported by professionally independent, good quality official statistics for monitoring progress and in support of evidence-based decision-making, will therefore be reinforced in the future policy. ELi liikmesriigid, enamik partnerriike ja kodanikuühiskonna esindajad rõhutavad vajadust märkimisväärselt parandada tulemusi avaliku sektori juhtimises, eelkõige küsimustes, mis puudutavad õigusriiki, võitlust korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu ning sõltumatu meedia ja kodanikuühiskonna rolli.

Avaliku sektori parem juhtimine on otseselt seotud kestliku majandusarenguga. Õiguskindlus ja toimivad demokraatlikud institutsioonid on võtmetähtsusega investeeringute ligimeelitamisel, poliitilise stabiilsuse ja õigusriigi reformide toetamisel ning sotsiaal-majandusliku integreerimise edendamisel. Seetõttu pannakse ka edasises poliitikas pearõhk tulemustele suunatud tegevuskavale, mida toetab professionaalselt sõltumatu ja kvaliteetne ametlik statistika edusammude jälgimiseks ja tõenduspõhiste otsuste tegemiseks.

The incentive-based approach needs clearer guidance on specific reform priorities, with objective, precise, detailed and verifiable benchmarks. Reform progress should lead to increased funding and investment. Serious or prolonged stagnation or even backsliding in reform implementation should lead to EU funding being adjusted downward, with the exception of support to civil society. Stiimulipõhise lähenemisviisi kasutamiseks on konkreetsete reformiprioriteetide kohta vaja selgemaid suuniseid koos objektiivsete, täpsete, üksikasjalike ja kontrollitavate sihttasemetega.

Reformide edenemine peaks rahastamist ja investeeringuid suurendama. Tõsine või pikaajaline seisak või isegi tagasilangus reformide rakendamisel peaks viima ELi rahastuse vähendamiseni, välja arvatud EU4 Trading strateegia toetamise valdkonnas.

The consultation demonstrated a keen desire by all the partner countries to further tailor the partnership to the interests, ambitions and progress of each partner country.

Associated countries have strong expectations of participating in common initiatives on issues covered by the association agreements and deep and comprehensive free trade areas in order to reach their full potential. Konsultatsioon näitas kõigi partnerriikide ilmset soovi kohandada partnerlust veelgi enam vastavalt iga partnerriigi huvidele, ambitsioonitasemele ja edusammudele.

Assotsieerunud riikidel on suured ootused seoses osalemisega assotsieerimislepingutes ning põhjalikes ja laiaulatuslikes vabakaubanduslepingutes kokku lepitud ühisalgatustes, et kogu oma potentsiaali võimalikult hästi kasutada. Bilateral cooperation remains the main way EU4 Trading strateegia ensure a tailor-made approach. The implementation of bilateral agreements will be sped up and complemented with deeper sectoral cooperation and exchange between interested partner countries.

The EU will continue to provide support in bilateral, regional and multi-country fora, including targeted sectoral assistance, in line with the principles of inclusiveness and differentiation.

In addition, the EaP will continue EU4 Trading strateegia be flexible and inclusive, allowing countries to tackle common and global challenges jointly in a wide range of areas, fostering regional integration. Kahepoolne koostöö on endiselt parim võimalus jõuda konkreetsele partnerile enim sobivate lahendusteni.

Kahepoolsete lepingute rakendamist kiirendatakse ja täiendatakse tihedama valdkondliku koostöö ja teabevahetusega huvitatud partnerriikide vahel. EL jätkab toetuse pakkumist kahepoolsetel, piirkondlikel ja mitut riiki hõlmavatel foorumitel, sealhulgas sihtotstarbelise valdkondliku abi andmist kooskõlas kaasamise ja erinevuste arvestamise põhimõtetega.

Peale selle on idapartnerlus jätkuvalt paindlik ja kaasav, võimaldades riikidel tegeleda koos ühiste ja üleilmsete probleemidega paljudes valdkondades, et edendada piirkondlikku integreerumist. The European Commission has called for the EU and its partners, in particular from across the European continent, to address common challenges and to work hand in hand on new policy priorities in the future to support the ecological transformation, the digital transformation and to deliver on economies that work for all, in particular more job opportunities for youth and to promote gender equality.

These issues will be mainstreamed into all policy objectives. Euroopa Komisjon on kutsunud ELi ja tema partnereid, eelkõige kogu Euroopast, üles tegelema ühiste probleemidega ja töötama tulevikus käsikäes uute poliitiliste prioriteetide kallal, et toetada ökoloogilist ja digitaalset üleminekut ning saavutada kõigile kasulik majandus, eelkõige rohkem töövõimalusi noortele ja suurem sooline võrdõiguslikkus.

Neid küsimusi võetakse arvesse kõigi poliitikaeesmärkide seadmisel. Main policy objectives of the future Eastern Partnership 4. Tulevase idapartnerluse peamised poliitilised eesmärgid 4. Better-integrated economies that are inclusive, sustainable and fair, deliver for all. The aim is to create decent jobs and economic opportunities, ensuring prosperity for people living in the partner countries.

avatus - English translation – Linguee

Majanduse tugevdamine on võtmetegur, mille abil vastata kodanike ootustele, vähendada ebavõrdsust ja muuta partnerriigid kohaks, kus inimesed näevad endal tulevikku. Tihedamalt integreeritud majandus, mis on kaasav, kestlik ja õiglane, toob kasu kõigile. Eesmärk on luua korralikke töökohti ja majanduslikke võimalusi, mis tagaksid partnerriikides elavatele inimestele heaolu. This will entail increased trade and further regional and bilateral integration of the economies of partner countries and the EU, together with cooperation for progressive decarbonisation towards climate neutrality, embracing the opportunities from the twin ecological and digital transformation.

 • 86 ekraanipilti from 4 games for Apple Mac
 • Maailma kaubandussusteemi pohimotted
 • Susiniku piir ja kauplemissusteem
 • Introduction 1.
 • Introduction 1.
 • Что касается самого Джезерака, то, вопреки собственным ожиданиям, он сумел побороть свой страх.

Building on the existing Association Agreements, and DCFTAs and other trade agreements, the EU, jointly with partner countries, will focus on supporting their full implementation for maximum benefits. In line with the EU new growth strategy, the European Green Deal and the Digital Strategy, the EU and partner countries will further support the modernisation of EaP economies, making them more competitive and innovative.

In addition, the EU and the partner countries will invest in physical connectivity and infrastructure in transport, energy and digital as underpinning conditions for economic development.

In cases of economic crisis, the EU stands ready to help partner countries safeguard macroeconomic stability and incentivise structural reforms through EU Macro-Financial Assistance. Supporting structural reforms, improving access to finance, and supporting SMEs will foster growth and investment.

EU4 Trading strateegia

See hõlmab tihedamaid kaubandussuhteid ning partnerriikide ja ELi majanduse edasist piirkondlikku ja kahepoolset integreerimist, samuti koostööd CO2 heite järkjärguliseks vähendamiseks kliimaneutraalsuse EU4 Trading strateegia, kasutades ära võimalusi, mida pakub samaaegne ökoloogiline ja digitaalne üleminek.

Tuginedes olemasolevatele assotsieerimislepingutele ning põhjalikele ja laiaulatuslikele vabakaubanduslepingutele ja muudele kaubanduslepingutele, keskendub EL koos partnerriikidega sellele, et toetada nende täielikku rakendamist maksimaalse kasuteguriga. Responses to the consultation emphasise the value of building a greater focus within a common policy. Konsultatsiooni käigus saadud vastustes rõhutatakse, kui oluline on keskenduda ühises poliitikas konkreetsetele eesmärkidele.

The new European neighbourhood policy underlined the need for greater flexibility to enable the EU and the partner countries to respond to ever-changing needs and circumstances. To increase support and impact, the EU has: i strengthened cooperation with IFIs through the external investment plan and structural reform facility; ii modernised and strategically aligned its technical assistance instruments TAIEX and Twinning for tailor-made support; and iii adapted its institutional structures to respond to new challenges.

Uue Euroopa naabruspoliitika sõnastamisel rõhutati vajadust suurema paindlikkuse järele, et võimaldada ELil ja partnerriikidel reageerida pidevalt muutuvatele vajadustele ja oludele. Toetuse ja mõju suurendamiseks on EL: i tugevdanud koostööd rahvusvaheliste finantseerimisasutustega välisinvesteeringute kava ja struktuurireformi rahastu kaudu; ii ajakohastanud ja strateegiliselt ühtlustanud oma tehnilise abi vahendeid TAIEX ja mestimine individuaalselt kohandatud toetuste jaoks ning iii kohandanud oma institutsioonilisi struktuure, et paremini reageerida uutele probleemidele.

EUR-Lex - JC - EUR-Lex

Näiteks Ukraina toetusrühm on ainulaadne struktuur, mis koondab Euroopa Komisjoni ja ELi liikmesriikide eksperditeadmisi, et lahendada Ukraina peamisi probleeme. Euroopa välisteenistuse idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühm, mis loodi vastavalt Euroopa Ülemkogu Future policy approach for the Eastern Partnership 3.

It has made a difference in 3 out of 4 priority areas, namely stronger economy, stronger connectivity and stronger society.

See on aidanud mõjutada neljast prioriteetsest valdkonnast kolme: tugevam majandus, tugevam ühenduvus ja tugevam ühiskond. Tugevama juhtimise saavutamiseks on enamikus partnerriikides esialgu rajatud tõhusaid ja kasutajasõbralikke avalikke teenuseid pakkuvaid ühtseid kontaktpunkte ning elektroonilisi varade deklareerimise süsteeme.

EU Member States, most partner countries and civil society stress the need to significantly improve results in the governance area, notably rule of law, the fight against corruption and organised crime, and the role of an independent media and civil society.

 1. Parimate varude valikud
 2. EUR-Lex - JC - EUR-Lex
 3. Kuidas raha Bitcoini maakleri kasutamine
 4. Его слова ни в ком не вызвали радости, да он и не ожидал иного.
 5. Ведь никто не знает, как в действительности выглядит Хрустальная Гора.
 6. Мир был полон чудес еще более замечательных, чем он мог представить себе даже Элвин снова бросил взгляд на индикатор.
 7. Знания и орудия имелись, но применялись только в самых важных случаях.
 8. kiitma - English translation – Linguee

Progress in governance is directly linked to sustainable economic development. Legal certainty and functioning democratic institutions are key to attracting investment, supporting political stability and rule of law reforms, and fostering socioeconomic integration.

The results-oriented agenda, supported by professionally independent, good quality official statistics EU4 Trading strateegia monitoring progress and in support of evidence-based decision-making, will therefore be reinforced in the future policy. ELi liikmesriigid, enamik partnerriike ja kodanikuühiskonna esindajad rõhutavad vajadust märkimisväärselt parandada tulemusi avaliku sektori juhtimises, eelkõige küsimustes, mis puudutavad õigusriiki, võitlust korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu ning sõltumatu meedia ja kodanikuühiskonna rolli.

Avaliku sektori parem juhtimine on otseselt seotud kestliku majandusarenguga. Õiguskindlus ja toimivad demokraatlikud institutsioonid on võtmetähtsusega investeeringute ligimeelitamisel, poliitilise stabiilsuse ja õigusriigi reformide toetamisel ning sotsiaal-majandusliku integreerimise edendamisel. Seetõttu pannakse ka edasises poliitikas pearõhk tulemustele suunatud tegevuskavale, mida toetab professionaalselt sõltumatu ja kvaliteetne ametlik statistika edusammude jälgimiseks ja tõenduspõhiste otsuste EU4 Trading strateegia.

The incentive-based approach needs clearer guidance on specific reform priorities, with objective, precise, detailed and verifiable benchmarks. Reform progress should lead to increased funding and investment. Serious or prolonged stagnation or even backsliding in reform implementation should lead to EU funding being adjusted downward, with the exception of support to civil society. Stiimulipõhise lähenemisviisi kasutamiseks on konkreetsete reformiprioriteetide kohta vaja selgemaid suuniseid koos objektiivsete, täpsete, üksikasjalike ja kontrollitavate sihttasemetega.

Reformide edenemine peaks rahastamist ja investeeringuid suurendama. Tõsine või pikaajaline seisak või isegi tagasilangus reformide rakendamisel peaks viima ELi rahastuse vähendamiseni, välja arvatud kodanikuühiskonna toetamise valdkonnas. The consultation demonstrated a keen desire by all the partner countries to further tailor the partnership to the interests, ambitions and progress of each partner country.

Associated countries have strong expectations of participating in common initiatives on issues covered by the association agreements and deep and comprehensive free trade areas in order to reach their full potential. Konsultatsioon näitas kõigi partnerriikide ilmset soovi kohandada partnerlust veelgi enam vastavalt iga partnerriigi huvidele, ambitsioonitasemele ja edusammudele.

Assotsieerunud riikidel on suured ootused seoses osalemisega assotsieerimislepingutes ning põhjalikes ja laiaulatuslikes vabakaubanduslepingutes kokku lepitud ühisalgatustes, et kogu oma potentsiaali võimalikult hästi kasutada. Bilateral cooperation remains the main way to ensure a tailor-made approach.

The implementation of bilateral agreements will be sped up and complemented with deeper sectoral cooperation and exchange between interested partner countries. The EU will continue to provide support in bilateral, regional and multi-country fora, including targeted sectoral assistance, in line with the principles of inclusiveness and differentiation.

EU4 Trading strateegia

In addition, the EaP will continue to be flexible and inclusive, allowing countries to tackle common and global challenges jointly in a wide range of areas, fostering regional integration.

Kahepoolne koostöö on endiselt parim võimalus jõuda konkreetsele partnerile enim sobivate lahendusteni. Kahepoolsete lepingute rakendamist kiirendatakse ja täiendatakse tihedama valdkondliku koostöö ja teabevahetusega huvitatud partnerriikide vahel.

Linguee Apps

EL jätkab toetuse pakkumist kahepoolsetel, piirkondlikel ja mitut riiki hõlmavatel foorumitel, sealhulgas sihtotstarbelise valdkondliku abi andmist kooskõlas kaasamise ja erinevuste arvestamise põhimõtetega. Peale selle on idapartnerlus jätkuvalt paindlik ja kaasav, võimaldades riikidel tegeleda koos ühiste ja üleilmsete probleemidega paljudes valdkondades, et edendada piirkondlikku integreerumist. The European Commission has called for the EU and its partners, in particular from across the European continent, to address EU4 Trading strateegia challenges and to work hand in hand on new Mis on India voimalus kauplemine priorities in the future to support the ecological transformation, the digital transformation and to deliver on economies that work for all, in particular more job opportunities for youth and to promote gender equality.

These issues will be mainstreamed into all policy objectives. Euroopa Komisjon on kutsunud ELi ja tema partnereid, eelkõige kogu Euroopast, üles tegelema ühiste probleemidega ja töötama tulevikus käsikäes uute poliitiliste prioriteetide kallal, et toetada ökoloogilist ja digitaalset üleminekut ning saavutada kõigile kasulik majandus, eelkõige rohkem töövõimalusi noortele ja suurem sooline võrdõiguslikkus. Neid küsimusi võetakse arvesse kõigi poliitikaeesmärkide seadmisel.

Main policy objectives of the future Eastern Partnership 4. Tulevase idapartnerluse peamised poliitilised eesmärgid 4. Better-integrated economies that are inclusive, sustainable and fair, deliver for all. The aim is to create decent jobs and economic EU4 Trading strateegia, ensuring prosperity for people living in the partner countries.

Majanduse tugevdamine on võtmetegur, mille abil vastata kodanike ootustele, vähendada ebavõrdsust ja muuta partnerriigid kohaks, kus inimesed näevad endal tulevikku. Tihedamalt integreeritud majandus, mis on kaasav, kestlik ja õiglane, toob kasu kõigile. Eesmärk on luua korralikke töökohti ja majanduslikke võimalusi, mis tagaksid partnerriikides elavatele inimestele heaolu.

This will entail increased trade and further regional and bilateral integration of the economies of partner countries and the EU, together with cooperation for progressive decarbonisation towards climate neutrality, embracing the opportunities from the twin ecological and digital transformation.

Building on the existing Association Agreements, and DCFTAs and other trade agreements, the EU, jointly with partner countries, will focus on supporting their full implementation for maximum benefits.

In line with the EU new growth strategy, the European Green Deal and the Digital Strategy, the EU and partner countries will further support the modernisation of EaP economies, making them more competitive and innovative. In addition, the EU and the partner countries will invest in physical connectivity and infrastructure in transport, energy and digital as underpinning conditions for economic development. In cases of economic crisis, the EU stands ready to help partner countries safeguard macroeconomic stability and incentivise structural reforms through EU Macro-Financial Assistance.

Title and reference

Supporting structural reforms, improving access to finance, and supporting SMEs will foster growth and investment. See hõlmab tihedamaid kaubandussuhteid ning partnerriikide ja ELi majanduse edasist piirkondlikku ja kahepoolset integreerimist, samuti koostööd CO2 heite järkjärguliseks vähendamiseks kliimaneutraalsuse suunas, kasutades ära võimalusi, mida pakub samaaegne ökoloogiline ja digitaalne üleminek.

Tuginedes olemasolevatele assotsieerimislepingutele ning põhjalikele ja laiaulatuslikele vabakaubanduslepingutele ja muudele kaubanduslepingutele, keskendub EL koos partnerriikidega sellele, et toetada nende täielikku rakendamist maksimaalse kasuteguriga. Kooskõlas ELi uue majanduskasvu strateegia, Euroopa rohelise kokkuleppe ja digistrateegiaga toetavad EL ja partnerriigid ka edaspidi idapartnerluse riikide majanduse ajakohastamist, et muuta need konkurentsivõimelisemaks ja innovaatilisemaks.

Peale selle investeerivad EL ja partnerriigid füüsilisse ühenduvusse ja taristusse transpordis, energeetikas ja digitaalvaldkonnas kui majandusarengu alustingimustesse. Majanduskriisi korral on EL valmis aitama partnerriikidel kaitsta makromajanduslikku stabiilsust ja stimuleerima struktuurireforme ELi makromajandusliku finantsabi programmi kaudu. Struktuurireformide toetamine, rahastamisele juurdepääsu parandamine ning VKEde toetamine soodustavad majanduskasvu ja investeeringuid.

EU4 Trading strateegia

Investeerimine inimestesse, eelkõige noortesse, ning hariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni parem ühendamine erasektori vajadustega valmistavad partnerriike ette tulevaste probleemide lahendamiseks. These trade relations have also led to diversification in exports of goods from partner countries, and to their better integration in global value chains. This clearly reflects the mutual benefits of EaP. Viimasel kümnendil on ELi ja idapartnerluse riikide vaheline kaubandus peaaegu kahekordistunud, muutes partnerriigid ELi suuruselt kümnendaks kaubanduspartneriks.

EL on suurim kaubandusblokk nelja partnerriigi Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova ja Ukraina jaoks ning suuruselt teine kaubanduspartner Armeenia ja Valgevene jaoks. Need kaubandussuhted on kaasa toonud ka partnerriikidest pärit kaupade ekspordi mitmekesistumise ja nende parema integreerimise ülemaailmsetesse väärtusahelatesse. See näitab selgelt, et idapartnerlus on vastastikku kasulik.

The EU proposes to further deepen the economic integration with and among the partner countries, particularly that of the three associated countries through continued support for the full implementation of the current TRAI aktsiaoptsioonid. These benefits remain to be fully reaped pending the on-going and future reforms resulting from DCFTAs commitments.

This process entails bringing legislation in line with EU rules, building the capacity to implement the agreed reforms and facilitating trade. Sectoral trade facilitation arrangements of common interest should take economic integration a step further, by involving all partner countries.

EU4 Trading strateegia this regard, as one EU4 Trading strateegia, the EU will continue to work with the partner countries, where possible, towards agreements on mutual recognition of Authorised Economic Operators. EL teeb ettepaneku veelgi süvendada majandusintegratsiooni partnerriikidega ja nende vahel, eelkõige kolme assotsieerunud riigi vahel, toetades jätkuvalt praeguste põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute täielikku rakendamist. Kahepoolsed lepingud, eelkõige põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud pakuvad kasvuvõimalusi erasektorile, samuti paremat kaitset töötajatele, paremaid töötingimusi ning kodanikele juurdepääsu ohututele ja nõuetele vastavatele toodetele.

Neid eeliseid ei ole veel täielikult ära kasutatud, kuna põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute raames võetud kohustustest tulenevad reformid on alles käimas või ootavad rakendamist. See protsess hõlmab õigusaktide vastavusse viimist ELi eeskirjadega, suutlikkuse suurendamist kokkulepitud reformide rakendamiseks ja kaubanduse hõlbustamist.

EL kutsub ühtlasi üles tõhustama koostööd riikidega, kellega ei ole sõlmitud põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut.

Ühist huvi pakkuvad valdkondlikud kaubanduse hõlbustamise kokkulepped peaksid kõikide partnerriikide kaasamisega viima majandusintegratsiooni sammu võrra edasi. Ühe näitena jätkab EL võimaluse korral koostööd partnerriikidega volitatud ettevõtjate vastastikust tunnustamist käsitlevate lepingute sõlmimiseks.

Börsipäev juuli - Investment topic - Forum - LHV financial portal

The EU will also seek to collaborate and build alliances with the partner countries on pertinent wider, global economic issues in various multilateral fora including supporting the accession to the World Trade Organisation for current non-members. Samuti püüab EL teha koostööd ja luua partnerriikidega liite asjakohastes laiemates ülemaailmsetes majandusküsimustes erinevatel mitmepoolsetel foorumitel, sealhulgas toetades praeguste Maailma Kaubandusorganisatsiooni väliste riikide ühinemist WTOga.

The EU will support the green transition in the region. It will aim at rules based, undistorted and fair trade and investment in clean technologies, green goods and services and related strategic raw materials.

EU4 Trading strateegia

The EU will work with the partner countries to ensure resource security and to deliver simultaneously on the Paris Agreement and on the Sustainable Development Goals. EL toetab üleminekut keskkonnasäästlikule majandusele selles piirkonnas. ELi eesmärk on eeskirjadel põhinev, moonutamata ja õiglane kaubandus ning investeerimine puhastesse tehnoloogiatesse, keskkonnahoidlikesse kaupadesse ja teenustesse ning nendega seotud strateegilistesse toorainetesse. EL teeb koostööd partnerriikidega, et tagada ressurssidega kindlustatus ning saavutada samal ajal Pariisi kokkuleppe ja kestliku arengu eesmärgid.

For associated countries, phased market access liberalisation continues. This is conditional on regulatory convergence with, and effective implementation by these countries of, the EU acquis in specified areas public procurement, technical barriers to trade, market surveillance, sanitary and phytosanitary measures, customs services, and tax good governance standards. EU4 Trading strateegia riikide puhul jätkub turulepääsu järkjärguline liberaliseerimine.

Peale selle on põhjalikes ja laiaulatuslikes vabakaubanduslepingutes ette nähtud nende riikide valikuline ja järkjärguline majanduslik integreerimine ELi siseturuga. See sõltub sellest, kui edukalt suudavad need riigid lähendada oma õigusnorme ELi õigustikule ja seda rakendada konkreetsetes valdkondades riigihanked, tehnilised kaubandustõkked, turujärelevalve, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed, tolliteenused ja hea maksuhaldustava standardid.

Investeeringud ja rahastamisvõimalused During the last decade, overSMEs directly benefited from EU funding mostly in local currencies creating or sustaining more thanjobs. Better use of blending and guarantees has maximised the impact, leveraging 11 billion euros in investment since EU4 Trading strateegia kümne aasta jooksul on ELi rahastusest peamiselt kohalikus vääringus otseselt kasu saanud üle VKE, kes lõid või säilitasid rohkem kui töökohta.

Segarahastamise ja tagatiste parem kasutamine on mõju maksimeerinud, võimendades alates Structural reforms are key to supporting economic development, improving economic governance, attracting foreign direct investment and increasing economic resilience. Trade and investment need favourable conditions for sustainable economic development. The business and investment environment must be simple, transparent and reliable. This requires efforts to ensure a level playing field, improve the labour market and reduce informal work, improve economic governance, and build on rule of law reforms, including prevention of corruption.

Economic operators must be given a clear perspective of the ecological transition underway.

Struktuurireformidel on võtmetähtsus majandusarengu toetamisel, majanduse juhtimise parandamisel, välismaiste otseinvesteeringute ligimeelitamisel ja majandusliku vastupanuvõime suurendamisel. Kaubandus ja investeeringud vajavad kestliku majandusarengu jaoks soodsaid tingimusi.

Ettevõtlus- ja investeerimiskeskkond peab olema lihtne, läbipaistev ja usaldusväärne. See nõuab jõupingutusi, et tagada võrdsed võimalused, parandada tööturgu ja vähendada mitteametliku töö osakaalu, parandada majandusjuhtimist ning toetada õigusriiki ehitavaid reforme, sealhulgas korruptsiooni ennetamist.

Ettevõtjatele tuleb luua selge ettekujutus käimasolevast ökoloogilisest üleminekust. EL jätkab partnerriikide peamiste reformide tugevdamist, sealhulgas välisinvesteeringute kava 6 ja eelkõige struktuurireformi rahastu kaudu.

SMEs are the top employers in most of the partner countries and a key driver of shared growth and innovation. The EU will continue to support access to finance through guarantee schemes, interest rate subsidies Kaubanduse kauba arvutisusteemid investment incentives. VKEd on enamikus partnerriikides suurimad tööandjad ning ühise majanduskasvu ja innovatsiooni peamine tõukejõud.

EL jätkab rahastamisvõimaluste toetamist tagatisskeemide, intressitoetuste ja investeerimisstiimulite kaudu. Jätkusuutlik rahastamine ja mikrorahastamine on ELi sekkumise lahutamatu osa, sealhulgas maapiirkondades, kus juurdepääs rahastamisele on eriti keeruline.

Selleks et toetus võimalikult häid tulemusi annaks, analüüsib EL koos rahvusvaheliste finantseerimisasutustega investeeringute peamisi mõjuvaldkondi sealhulgas investeeringumõju mõõdikute väljatöötamise kaudu. Considering the urgent need to scale up sustainable investments, the EU will further strengthen its cooperation with the partner countries to set up a EU4 Trading strateegia system that supports sustainable growth, notably through international fora such as the International Platform on Sustainable Finance IPSF.

The EU and partner countries can share best practices and coordinate efforts on environmentally sustainable investment such as green taxonomies, environmental and climate disclosures, and standards and labels for green financial products. Võttes arvesse tungivat vajadust suurendada jätkusuutlikke investeeringuid, tugevdab EL veelgi oma koostööd partnerriikidega, et luua kestlikku majanduskasvu toetav finantssüsteem, eelkõige selliste rahvusvaheliste foorumite kaudu nagu kestliku rahanduse rahvusvaheline platvorm IPSF.

EL ja partnerriigid saavad jagada parimaid tavasid ja koordineerida keskkonnasäästlike investeeringutega seotud jõupingutusi, nagu keskkonnahoidlikud taksonoomiad, keskkonna- ja kliimaalase teabe avalikustamine ning keskkonnahoidlike finantstoodete standardid ja märgised. Given the growing economic and trade relations of the Eastern partner countries with the EU, stronger use of the euro in their foreign commercial dealings would further strengthen economic relations with the EU and help to ensure the economic and financial stability of these countries.

It will further reduce foreign exchange risk faced by the partner countries, including by ensuring that the foreign currency mix in EU4 Trading strateegia borrowings, reserve management and international dealings are better correlated with the currencies of their main trading and investment partners, while supporting a stronger international role of the euro.

Arvestades idapartnerite kasvavaid majandus- ja kaubandussuhteid ELiga, tugevdaks euro ulatuslikum kasutamine nende väliskaubandussuhetes veelgi majandussuhteid ELiga ning aitaks tagada nende riikide majandusliku ja finantsstabiilsuse.

See vähendab veelgi partnerriikide valuutariske, sealhulgas tagades, et välislaenude, reservide haldamise ja rahvusvaheliste tehingute valuutade kombinatsioon oleks paremini korrelatsioonis nende peamiste kaubandus- ja investeerimispartnerite valuutadega, toetades samal ajal euro tugevamat rahvusvahelist rolli. Samuti toetab EL endiselt partnerriikide jõupingutusi ühtse euromaksete piirkonnaga SEPA ühinemise kriteeriumide täitmisel. To respond to the need of start-ups, the EU together with IFIs will develop an innovative and smart financing programme including equity, venture capital, business angel and crowd funding.

EU assistance will further strengthen business support organisations, support SME internationalisation, and facilitate public-private dialogue while addressing the need for knowledge and skills to foster innovation, entrepreneurship and creativity that match future market needs. The EU will continue to support business, particularly women-led initiatives, and encourage more young people to become entrepreneurs.

Idufirmade vajadustele vastamiseks töötab EL koos rahvusvaheliste finantseerimisasutustega välja innovaatilise ja aruka rahastamisprogrammi mis hõlmab omakapitali, riskikapitali, äriingleid ja ühisrahastamist. ELi abiga tugevdatakse EU4 Trading strateegia ettevõtlust toetavaid organisatsioone, toetatakse VKEde rahvusvahelistumist ning hõlbustatakse avaliku ja erasektori dialoogi, pöörates samal ajal tähelepanu vajadusele teadmiste ja oskuste järele, et edendada innovatsiooni, ettevõtlust ja loovust ning vastata tulevastele turuvajadustele.

EL toetab jätkuvalt ettevõtlust, eelkõige naiste juhitavaid algatusi, ning julgustab rohkem noori ettevõtlusega tegelema. To move towards an inclusive and fair economy that delivers for all, the EU will help partner countries unleash the economic potential of their rural areas, including by supporting farmers and the setting up of modern cooperatives and producers groups.