FDAXi kauplemise susteem

Tuludeklaratsioonis on valikud aktsia, osa, osak, võlakiri või -kohustus, tuletisväärtpaberid, muud väärtpaberid, investeerimisfondi sh rahaturufondi osakud ja optsioon. Seetõttu on vabakannete ja muude potentsiaalselt ohtlike toimingute puhul maksuaruandes vastavad read märgitud punase värviga ning soovitatud need kliendil üle kontrollida.

Heitkogustega kauplemise süsteemi tõhusus seisneb selges CO2-hinnasignaalis, mille abil saab vähendada kasvuhoonegaaside heidet võimalikult väikeste kuludega. Enampakkumine peaks seda selget CO2-hinnasignaali toetama ja tugevdama. Seega peavad liikmesriigid müüma enampakkumisel need saastekvoodid, mida ei eraldata tasuta.

Liikmesriigid ei tohi saastekvoote mis tahes muul viisil eraldada; samuti ei tohi nad kinni pidada või tühistada FDAXi kauplemise susteem saastekvoote, mida ei eraldata tasuta, vaid need tuleb müüa enampakkumisel. Enampakkumine peaks olema prognoositav, eelkõige ajastamise ja järjestuse, samuti pakutavate saastekvootide hinnangulise mahu osas.

Enampakkumised korraldatakse nii, et heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel oleks täielik, õiglane ja võrdne juurdepääs, väikeheitetekitajatele antakse juurdepääs enampakkumisele, osalejatel on juurdepääs samale teabele samal ajal ja osalejad ei kahjusta enampakkumise toimimist ning enampakkumiste korraldus ja neil osalemine on kulutõhus ja välditakse liigseid halduskulusid.

Kui suurendada heite vähendamise jõupingutusi, peab majanduslik tõhusus olema võimalikult suur ning põhinema saastekvootide eraldamise täielikult ühtlustatud tingimustel liidu sees.

Sellise lähenemisviisi abil välditakse moonutusi siseturul. See tagab suurima majandusliku tõhususe ning võimaldab saastekvoote eraldada enampakkumise teel täielikult ühtlustatud tingimustel kogu liidus.

Lisaks tugevdab enampakkumiste läbiviimine ühisel enampakkumisplatvormil kõige paremini CO2-hinnasignaali, mida ettevõtjad vajavad investeerimisotsuste tegemiseks, et vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid võimalikult väheste kuludega. See on kõige kulutõhusam viis saastekvoote enampakkumisel müüa FDAXi kauplemise susteem tarbetute halduskuludeta, mis tuleneksid mitme enampakkumise infrastruktuuri kasutamisest.

Selline lähenemisviis võimaldab enampakkumistele avatud, läbipaistva ja mittediskrimineeriva juurdepääsu nii de jure kui ka de facto.

Ühine lähenemisviis tagaks enampakkumiste ajalise prognoositavuse ning tugevdaks kõige kindlamalt CO2-hinnasignaali selgust.

Muudel mõistetel on sama tähendus, mis on sätestatud Rakendatavates õigusaktides, välja arvatud juhtumid, kui Lepingus kasutatavad uued mõisted või muu konkreetse mõiste tähendus või kontekst nõuab teisiti. Viited õigusaktidele tähendavad seda, et viited neile hõlmavad samuti kõiki õigusaktide muudatusi ja või nende täiendusi. Peale käesoleva lepingu sõlmimist ning saades Operaatorilt Osaleja EKS elektronkaubanduse süsteemi identifitseerimise sisse logimise koodid, Osaleja omandab õiguse börsil kauplemiseks. Osalejale antakse õigus kaubelda nendes Börsil sellistes kaubandussegmentides, millede kohta Osaleja esitas oma palve ning tingimusel, et Osaleja vastab kõikidele selles segmendis kauplemise nõuetele.

Ühine enampakkumise infrastruktuur on eriti oluline selleks, et võimaldada heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ja väikeheitetekitajatele võrdne juurdepääs. Mitme enampakkumisplatvormiga tutvumine, selles registreerimine ja osalemine oleks neile eriti kulukas.

Igapäevapangandus

Ühine enampakkumisplatvorm lihtsustab süsteemis võimalikult ulatuslikku osalemist kogu liidus ning seepärast vähendab kõige tõhusamalt riski, et osalised kahjustavad enampakkumiste toimimist ning kasutavad neid rahapesu, terrorismi rahastamise, kuritegude toimepanemise või turu kuritarvitamise eesmärgil.

Kõnealusesse loetellu lisamise aluseks on see, et ühismeetme välise enampakkumisplatvormi määranud liikmesriik teatab sellest komisjonile.

Siiski on selge, et see võimalus ei ole nii kaugeleulatuv kui enampakkumisprotsessi täielik ühtlustamine ning seepärast tuleks käesoleva määrusega kehtestatud kord esimese viie aasta jooksul ning sidusrühmadega konsulteerides läbi vaadata ning teha muudatusi, mis on saadud kogemuste põhjal osutunud vajalikuks. Kui komisjon on liikmesriigilt saanud teate ühismeetme välise enampakkumisplatvormi kohta, tuleks tal see enampakkumisplatvorm viivitamata loetellu lisada.

Kõnealuses aruandes tuleks käsitleda enampakkumiste mõju enampakkumisplatvormide turupositsioonile järelturul.

Väärtpaberitehingud · KKK · LHV

Selleks et vältida olukorda, kus liikmesriigid on enampakkumisplatvormiga pärast selle tegevusaja lõppemist tahtmatult seotud, peaks enampakkumisplatvormi määramislepingus olema sätestatud, et enampakkumisplatvorm annab oma järglasele üle kogu enampakkumiste läbiviimiseks vajaliku materiaalse ja immateriaalse vara. Komisjon ei saa nimetatud sätteid täielikult ühtlustatud määruses vastu võtta teadmata enampakkumisplatvormide arvu ja enampakkumisi läbi viima valitud üksuse konkreetseid võimalusi.

Seepärast põhinevad käesoleva määrusega vastuvõetud meetmed sellel, et enampakkumisi viib läbi ühine enampakkumisplatvorm, ning sellega nähakse ette menetlus, et tagada selliste muude enampakkumisplatvormide arv ja kvaliteet, mida liikmesriigid võivad otsustada kasutada. Kui enampakkumisplatvorm loetelust puudub, peaks saastekvoote enampakkumisel müüv liikmesriik müüma oma saastekvoodid ühisel enampakkumisplatvormil.

Hindamisega tagatakse, et ühismeetme välise enampakkumisplatvormi üksnes riigisisest määramist liikmesriigi poolt, kes ühismeetmes ei osale, kontrollitakse samaväärselt kui ühise enampakkumisplatvormi määramist vastavalt käesolevas määruses sätestatud Naited binaarvoimaluste kauplemise naited. Ühise enampakkumisplatvormi määramiseks korraldatavas ühises hankemenetluses osalevad liikmesriigid koos komisjoniga, kes on kogu protsessi kaasatud.

Ka nendele liikmesriikidele, kes ühismeetmes ei osale, antakse ühises hankemenetluses vaatleja staatus vastavalt komisjoni ja osalevate liikmesriikide poolt ühises hankelepingus kokkulepitud tingimustele. Lühike üleandmistähtaeg vähendaks võimalikku negatiivset mõju enampakkumisplatvormide ja saastekvootide järelturu kauplemiskohtade vahelisele konkurentsile.

Lisaks on lühike üleandmistähtaeg lihtsam ning soodustab ulatuslikku osalemist, mis vähendab turu kuritarvitamise riski, ning tagab paremini, et HKSiga hõlmatud väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel ja väikeheitetekitajatel on süsteemile juurdepääs. Selle asemel, et tuua enampakkumistele tärmin- ja futuurlepinguid, peaksid turud pakkuma optimaalseid lahendusi saastekvootidega seotud tuletisväärtpaberite nõudluse rahuldamiseks.

On asjakohane anda võimalus valida kahepäevaste hetkelepingute ja viiepäevaste futuurlepingute vahel enampakkumisplatvormi määramisprotsessi ajal, et oleks võimalik hinnata, milline oleks parim enampakkumistoode. Kahepäevased hetkelepingud ei ole finantsturgu reguleerivate liidu õigusaktide mõistes finantsinstrumendid, kuid viiepäevased futuurlepingud on.

Hinnangus tuleks käsitleda eelkõige neid FDAXi kauplemise susteem, mis on seotud kulutõhususe, heitkogustega kauplemise FDAXi kauplemise susteem hõlmatud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning väikeheitetekitajatele võrdse juurdepääsu tagamise ning piisava kaitse ja turu järelevalvega.

FDAXi kauplemise susteem

Selleks nähakse käesoleva määrusega ette võimalus kaubelda enampakkumisel futuur- ja tärminlepingutega nii, et nende üleandmine toimub hiljemalt Sellised futuur- ja tärminlepingud on finantsinstrumendid, mille puhul on enampakkumise korraldajale ja pakkujale tagatud samasugune kaitse nagu finantsturgudele kohaldatava õigusliku raamistiku raames. Käesoleva määruse kohaldamisel erineb futuurleping tärminlepingust selle poolest, et esimese puhul esitatakse hinnakõikumisi tagav rahaline lisatagatis ning teise puhul on hinnakõikumine tagatud muu kui rahalise lisatagatisega.

On asjakohane näha liikmesriikidele ette võimalus valida, millist tooteliiki enampakkumisel kasutada ehk milline tagatis nende eelarveseisundiga kõige paremini sobiks. Kui saastekvootide enampakkumisel oleks vajalik kasutada sellised alternatiivseid vahendeid, müüdaks futuur- ja tärminlepinguid ajutiselt ühel või kahel enampakkumisplatvormil.

Lisaks tuleks seotud pakkumised lahendada juhusliku valiku abil, sest see tekitaks ebakindlust nende pakkujate jaoks, kes lepivad omavahel pakkumishinnas kokku. Eeldatavalt on enampakkumishind ligilähedaselt sama kui järelturu valdav hind, seega on järelturu valdavast hinnast oluliselt madalam enampakkumishind tõenäoliselt märguanne puudulikust enampakkumisest.

Sellise enampakkumishinna vastuvõetavaks pidamine moonutaks CO2-hinnasignaali, häiriks CO2-turu toimimist ning pakkujad ei maksaks FDAXi kauplemise susteem eest nende tegeliku väärtuse järgi. Seepärast tuleks sellises olukorras enampakkumine tühistada. Suhteliselt sagedased enampakkumised vähendavad turu kuritarvitamise riski, sest see vähendab pakkujate riske üksikutel enampakkumistel ning suurendab nende paindlikkust, kuna nad võivad hilisematel enampakkumistel oma kauplemispositsioone muuta.

Eelkõige tuleks määruses sätestada, et aastatel ja enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahud tuleks kindlaks määrata võimalikult kiiresti pärast käesoleva määruse vastuvõtmist.

Sel viisil kindlaksmääratud mahud ja enampakkumistooted, mille kaudu need saastekvoodid enampakkumisel müüakse, loetletakse käesoleva määruse lisas.

FDAXi kauplemise susteem

Teiseks tuleks käesoleva määrusega ette näha selged ja läbipaistvad eeskirjad, mille abil määratakse kindlaks igal järgneval aastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide maht. Samuti tuleks määruses sätestada eeskirjad ja menetlused, mille abil saaks iga kalendriaasta kohta koostada üksikasjaliku enampakkumiskalendri, milles on esitatud kogu asjaomane teave iga üksiku enampakkumise kohta aegsasti enne kõnealuse kalendriaasta algust.

LHV internetipangast leiad maksuaruande, mis koondab info sinu kõikidel LHV pangakontodel Eesti ja välismaiste väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju, väärtpaberitest saadud intressitulu ning välismaalt saadud dividendide kohta. LHV Brokeris tehtud tehinguid maksuaruandes ei kajastata. Maksuaruande infot saad kasutada oma tuludeklaratsiooni täitmiseks. Kui deklareerid väärtpaberitulu nii tavasüsteemis kui ka investeerimiskonto süsteemis, eemalda LHV maksuaruandest investeerimiskonto kanded. Kui oled saanud väärtpaberitega seotud tulu mujalt kui LHV investeerimisteenuseid kasutades nt ühisrahastusplatvormideltsiis tuleb sul need andmed lisada oma tuludeklaratsioonile käsitsi.

Hilisemate muudatuste tegemine enampakkumiskalendrisse peaks olema võimalik üksnes piiratud arvu ette kindlaks määratud olukordade puhul. Muudatused tuleks teha nii, et see mõjutaks enampakkumiskalendri prognoositavust võimalikult vähe.

Lisaks on enampakkumisel osalemise ja konkurentsivõimelise tulemuse tagamise eelduseks kindlustunne enampakkumisprotsessi usaldusväärsuse suhtes, pidades eelkõige silmas osalejaid, kes püüavad enampakkumisi kahjustada, kasutades neid rahapesu, terrorismi rahastamise, kuritegude toimepanemise või turu kuritarvitamise eesmärgil. Selleks et tagada enampakkumise usaldusväärsus, tuleks enampakkumisele juurdepääsu suhtes kehtestada hoolsa kliendikontrolli miinimumnõuded.

Selleks et tagada nimetatud kontrolli kulutõhusus, tuleks pakkumispääsu taotlusi võimaldada esitada kergesti tuvastatavatel ja täpselt määratletud osalejakategooriatel, nagu heitkogustega kauplemise süsteemis osalevad paiksete käitiste käitajad ja õhusõidukite käitajad, aga ka sellised reguleeritud finantsüksused nagu investeerimisühingud ja krediidiasutused.

Samuti peaksid pakkumispääsu saama taotleda käitajate või õhusõidukite käitajate ärirühmitused, nagu partnerlused, ühisettevõtted või oma liikmete agendina tegutsevad konsortsiumid.

konsolideeritud TEKST: R — ET —

Enampakkumisplatvorm peaks vastutama üksnes enampakkumiste läbiviimise eest. Peaks olema võimalik, et sama enampakkumise korraldaja võivad määrata rohkem kui üks liikmesriik.

Enampakkumise korraldaja peaks tegutsema eraldi iga teda määranud liikmesriigi nimel. Enampakkumise korraldaja peaks vastutama saastekvootide müümise eest enampakkumisplatvormil ning igale teda määranud liikmesriigile kuuluva enampakkumisest saadud tulu vastuvõtmise ja väljamaksmise eest kõnealusele liikmesriigile.

On oluline, et liikmesriikide ja nende määratud enampakkumise korraldaja vahelised lepingud oleksid kooskõlas enampakkumise korraldaja ja enampakkumisplatvormi vahelise lepinguga, ning samuti selleks, et lahendada võimalikud lahkarvamused enampakkumisplatvormiga.

See on vajalik muult enampakkumisplatvormilt ühisele enampakkumisplatvormile sujuva ülemineku tagamiseks, kui see on vajalik eelkõige seetõttu, et enampakkumisplatvorm ei ole kantud käesoleva määruse lisas esitatud loetellu. Tänu sellele on võimalik kasutada turu organisatsioonilist infrastruktuuri, kogemusi, võimalusi ja läbipaistvaid kohustuslikke toimimiseeskirju.

See on muu FDAXi kauplemise susteem oluline ka seoses tehingute FDAXi kauplemise susteem ning täitmise ja tasaarvestusega, ning samuti selleks, et jälgida turu oma eeskirjade ja muude õiguslike kohustuste nt turu kuritarvitamise keeld täitmist.

  1. Heitkogustega kauplemise süsteemi tõhusus seisneb selges CO2-hinnasignaalis, mille abil saab vähendada kasvuhoonegaaside heidet võimalikult väikeste kuludega.
  2. Osalejalepingu tingimused | Energiaressursside börs | BALTPOOL

Selline lähenemisviis on kulutõhus ja aitab tagada enampakkumiste usaldusväärsust. Nende eeskirjade kohaselt, milles käsitletakse huvide konflikte ning mida kohaldatakse reguleeritud turgude suhtes, peab enampakkumise korraldaja olema enampakkumisplatvormist, selle omanikest või turu korraldajast sõltumatu, et mitte kahjustada reguleeritud turu tõhusat toimimist.

Lisaks on mitmed võimalikud enampakkumistel osalejad juba mitmete järelturul FDAXi kauplemise susteem tegutsevate reguleeritud turgude liikmed või nende osalised. Nad kuuluvad siseriikliku õiguse kohaselt päritoluliikmesriigi halduskohtute pädevusse. Kõnealust õiguslikku raamistikku kohaldatakse üksnes kauplemise ja mitte enampakkumise suhtes ning üksnes finantsinstrumentide ja mitte hetketoodete suhtes.

Seega on õiguskindluse huvides asjakohane sätestada käesolevas määruses nõue, mille kohaselt määratakse enampakkumisplatvormiks reguleeritud turu päritoluliikmesriik tagamaks, et kõnealuse liikmesriigi siseriiklik õigus laieneks eespool nimetatud õiguslikule raamistikule selles osas, mis on seotud nende enampakkumistega, mida viib Kasumi automatiseeritud kauplemissusteem kõnealuse liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluv enampakkumisplatvorm.

Raha kasvatamine

Lisaks tuleks käesolevas määruses sätestada nõue, mille kohaselt kehtestab enampakkumisplatvorm kohtuvälise vaidluste lahendamise mehhanismi. Liikmesriik peaks ette nägema õiguse kaevata nimetatud mehhanismi kaudu vastuvõetud otsused edasi kohtule, hoolimata sellest, kas enampakkumistoode on finantsinstrument või hetkeleping.

Enampakkumisplatvorm peaks olema ühendatud vähemalt ühe arvestussüsteemi või täitmis- ja tasaarvestussüsteemiga. Enampakkumisplatvormiga võib olla ühendatud rohkem kui üks arvestussüsteem või täitmis- ja arvestussüsteem.

Ühine enampakkumisplatvorm määratakse kuni viieks aastaks. Ühismeetme välised enampakkumisplatvormid tuleks määrata kuni kolmeks aastaks ning seda ajavahemikku võib pikendada kahe aasta võrra, mille jooksul tuleks kõikide enampakkumisplatvormide tegevust reguleeriv kord läbi vaadata. Ühismeetme välistele enampakkumisplatvormidele kolmeaastase tegevusaja kehtestamisega soovitakse tagada Optsioonipaeva kauplemise ostujoud välise enampakkumisplatvormi minimaalne tegevusaeg ning anda samas enampakkumisplatvormi määranud liikmesriigile võimalus soovi korral liituda ühise enampakkumisplatvormiga pärast kolme aasta möödumist, ilma et see piiraks enampakkumisplatvormi määranud liikmesriigi võimalust pikendada ühismeetme välise enampakkumisplatvormi tegevusaega veel kahe aasta võrra kuni komisjoni poolt tehtava läbivaatamise tulemusteni.

Iga tegevusaja lõppedes tuleks korraldada uus konkurentsi tagav hankemenetlus, kui liidu või siseriiklikes õigusaktides on nii sätestatud.

Ühise enampakkumisplatvormi määramine ei tohiks avaldada järelturule olulist mõju, kuna enampakkumisel tuleks müüa üksnes selliseid saastekvoote, mis tuleb üle anda hiljemalt viie päeva jooksul. Seepärast tuleks käesoleva määrusega ette näha, et ühise enampakkumisplatvormi määramiseks ja enampakkumiste seire teostamiseks korraldatakse konkurentsi tagav hankemenetlus komisjoni ja liikmesriikide ühise hankemenetlusena komisjoni Käesoleva määrusega FDAXi kauplemise susteem sätestada enampakkumisega seotud teenused, mille hankeid korraldavad liikmesriigid ja tehnilise toega seotud teenused, mille hankeid korraldab komisjon; sealjuures tuleks silmas pidada võimalikke otsuseid, mis käsitlevad käesoleva määruse mittetäielike lisade lõpetamist, enampakkumiste sagedust, erinevate enampakkumisplatvormide enampakkumiskalendrite kooskõlastamist, pakkumise maksimumsuuruse kehtestamist ning kõiki käesoleva määruse muudatusi, eelkõige neid, millega enampakkumised seotakse muude süsteemide ja teenustega, et aidata enampakkumisi käsitlevatest eeskirjadest väljaspool Euroopa Liitu õigesti aru saada.

On asjakohane, et komisjon tellib kõnealused teenused ühiselt enampakkumisplatvormilt, kellel on kõige rohkem kogemusi enampakkumiste korraldamisel rohkem kui ühe liikmesriigi nimel.

FDAXi kauplemise susteem

See ei takista konsulteerimist muude enampakkumisplatvormide või muude sidusrühmadega. Enampakkumisplatvormi ning sellega ühendatud arvestussüsteemi ja täitmis- ja tasaarvestussüsteemi määramisel tuleks arvesse võtta seda, milliseid lahendusi kandidaadid pakuvad selleks, et väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel ja väikeheitetekitajatel oleks kulutõhus, täielik, õiglane ja võrdne võimalus enampakkumisel osaleda, ning seda, et enampakkumiste järelevalve oleks tõhus ja hõlmaks kohtuvälise vaidluste lahendamise mehhanismi.

Erandina võib tärminlepinguid või futuurlepinguid müüva enampakkumisplatvormi hankemenetlusega määrata selle alusel, et enampakkumisplatvorm kohaldab järelturu suhtes kohaldatavaid juurdepääsu sätteid ning maksmise, üleandmise ja turu järelevalve eeskirju. See võiks olla hea võimalus lihtsustada ühismeetme väliste enampakkumisplatvormide ja ühiste enampakkumisplatvormide omavahelist ühilduvust enampakkumisprotsessi sellistes aspektides, mida ei ole käesoleva määrusega täielikult ühtlustatud.

Submitting IND Safety Reports to FDA Adverse Event Reporting System (FAERS)- Nov. 1, 2019

Samuti peab komisjon kooskõlastama omavahel ühise enampakkumisplatvormi enampakkumiskalendrid teiste enampakkumisplatvormide esitatud üksikasjalike enampakkumiskalendritega.

Kui komisjon on kõiki ühismeetme väliseid enampakkumisplatvorme hinnanud, peaks ta esitama käesoleva määruse lisas nende loetelu ning lisama sellesse kõnealused enampakkumisplatvormid määranud liikmesriigid ja kõik kohaldatavad tingimused või kohustused, kaasa arvatud sellised, mis on seotud asjaomaste enampakkumiskalendritega.

Komisjon ei kinnita nimetatud loetelu lisamisega seda, et platvormi määranud liikmesriik on enampakkumisplatvormi valimiseks korraldatud riigihanke tegemisel järginud riigihanke eeskirju.

Nimetada pädevad asutused ning nende ülesanded. Käsitletavad tegevused ja käitised Küsimustele. Iga tegevuse puhul näidata olemasolu korral ühepoolselt kaasatud käitiste arv. Sellele küsimusele vastates kasutada käesoleva lisa 2. Lisada tuleks, et sama käitis võib teostada erinevatesse alamrubriikidesse kuuluvaid tegevusi.

Kahtluste vältimiseks tuleks käesoleva määrusega ette näha, et enampakkumistest saadud tulu kantakse otse üle iga liikmesriigi määratud enampakkumise korraldajale. Seega tuleks käesolevas määruses sätestada, et juhul, kui enampakkumisel müüdud saastekvootide üleandmine ei õnnestu, peaks ainus võimalus edukate pakkujate ja nende õigusjärglaste jaoks olema üleandmise FDAXi kauplemise susteem nõustuda.

FDAXi kauplemise susteem

Siiski on oluline sätestada, et enampakkumisel müüdud saastekvoodid, mis on jäänud üle andmata, kuna makse ei ole täielikult sooritatud, võib müüa sama enampakkumisplatvormi tulevastel enampakkumistel. Seega tuleks käesolevas määruses FDAXi kauplemise susteem, et liikmesriikide ainsaks kohustuseks on käesolevas määruses määratletud kahepäevaste hetkelepingute ja viiepäevaste futuurlepingutega kauplemisel eelnevalt hoiustada enampakkumisel müüdavaid saastekvoote liidu registris, kus kontohaldurina tegutsev arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem hoiab neid tinghoiukontol.

Kaubeldavuse nõudele võib teha erandi üksnes juhul, kui saastekvoodid antakse üle kahe kauplemispäeva jooksul pärast enampakkumist.

FDAXi kauplemise susteem

Sellest tulenevalt võib käesoleva määruse kohaselt võtta vastu makseid eduka pakkuja asemel tema õigusjärglaselt ning saastekvoodid talle üle kanda. Siiski ei tohiks kõnealune võimalus lubada kõrvelehoidmist nõuetest, mis käsitlevad isikute võimalusi esitada pakkumispääsu taotlusi. Läbipaistvuse huvides peaksid kõik tasud ja tingimused olema selged, üksikasjalikud ja üldsusele kättesaadavad. Üldjuhul tuleks enampakkumisega seotud kulud katta pakkujate makstud tasudest vastavalt enampakkumisplatvormi määramislepingus sätestatule.

Ühismeetmega algusest peale FDAXi kauplemise susteem liikmesriikide jaoks on siiski oluline leida hankemenetluse kaudu kulutõhus ühine enampakkumisplatvorm. Seetõttu on asjakohane, et hilisemas faasis ühismeetmega liituvatelt liikmesriikidelt nõutakse oma kulude kandmist ning nende summade mahaarvamist kuludest, mida muidu kannavad pakkujad.

FDAXi kauplemise susteem

Kõnealused sätted ei tohiks aga panna ebasoodsasse olukorda neid liikmesriike, kes pärast ühismeetme välise enampakkumisplatvormi tegevusaja lõppemist soovivad ühineda ühismeetmega.

Samuti ei tohiks liikmesriigid sattuda ebasoodsasse olukorda siis, kui nad ühinevad ühismeetmega ajutiselt põhjusel, et nende määratud ühismeetme väline platvorm puudub loetelust.