Jaapani kauplemise heitkogustega kauplemise susteem,

See osakaal on aja jooksul vähenenud 4. Samuti ei ole AAUde järele huvi nendel vähestel riikidel, kes liitusid Kyoto protokolli teise perioodi — kohustustega. Mõnes sektoris ületasid tasuta eraldatud LHÜd tegelikke heitkoguseid. Kättesaadavad andmed viitavad sellele, et kolmandas etapis pakutud LHÜde tasuta eraldamise kui energiasektori moderniseerimise vahendi tulemused on ebarahuldavad 25 Artikli 10c kohaste tasuta LHÜde kasutamisega seotud investeeringute tulemusena pidi vähenema elektritootmise heitemahukus ja ka koguheide. Me vaatlesime LHÜde tasuta eraldamise kolmanda ja neljanda etapi vahelisi muudatusi ning uurisime, kas nende liikmesriikide energiasektorite CO2-jalajälg vähenes. Tavaliselt ostetakse need enampakkumise teel, kuid neid võidakse eraldada ka tasuta.

Paljudel käitajatel oli võimalik kasutada varem tasuta saadud LHÜsid, et täita täielikult oma tagastamiskohustused.

Aegunud aktsia valiku aeg

Süsteemi kolmanda etapi muudatustega kõrvaldati suurem osa sellest kogu süsteemi hõlmavast aastasest ülejäägist. Selle eesmärk on kompenseerida kogu maailmas tsiviillennunduse tekitatud heitkogused vt 4. Komisjon esitas Auditi ulatus ja käsitlusviis 17 Me uurisime, kas komisjoni otsused ELi HKSi LHÜde tasuta eraldamise kohta tagasid mõistliku aluse kasvuhoonegaaside heite vähendamise soodustamiseks.

Eelkõige uurisime, kas LHÜde tasuta eraldamist kasutati edukalt energiasektori moderniseerimise vahendina; suunati sektoritele, kus kasvuhoonegaaside heite ülekandumise oht on suurim; kasutati viisil, mis soodustas kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist, mitte ei põhjustanud nende suurendamist.

Nende eksperditeadmisi kasutati selleks, et hinnata esialgseid järeldusi LHÜde tasuta eraldamise süsteemi mõju kohta; küsitlesime kõigis ELi liikmesriikides pädevaid asutusi, kes vastutavad ELi HKSi seire eest, et koguda asjakohast teavet võrdlusaluste ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise kohta.

Lubatud heitkoguse ühikute müük enampakkumisel EUAdega kauplemine Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem edaspidi ELi HKS põhineb nn piiramise ja kauplemise süsteemil cap-and-trade system ning hõlmab ligi 11 ELi tööstusettevõtet ja energiatootjat.

Seetõttu ei ole käesolevas auditis käsitletud koroonaviiruse epideemia mõju ELi HKSi hindadele ja sellest tuleneva majanduslanguse tõenäolist mõju. Tähelepanekud LHÜde tasuta eraldamise tulemused on ebaselged, kui tasuta eraldamist kasutati energiasektori moderniseerimise vahendina 21 Elektritootmissektorile oli kolmandas etapis lubatud LHÜsid tasuta eraldada erandina üldreeglist, mille kohaselt pidi see sektor ostma LHÜsid enampakkumise teel või turult.

Heitkogustega kauplemine

Nende tasuta LHÜdega tuli toetada energiasektori moderniseerimise investeeringuid kaheksas erandit kohaldavas liikmesriigis. Me vaatlesime LHÜde tasuta eraldamise kolmanda ja neljanda etapi vahelisi muudatusi ning uurisime, kas nende liikmesriikide energiasektorite CO2-jalajälg vähenes. Energiasektoris kehtivad alates Sellest üldpõhimõttest tehti erand 21 kümnele liikmesriigile, kelle SKP elaniku kohta oli Kolmandas etapis kasutas seda erandit kaheksa liikmesriiki vt joonis 8.

Aastatel — eraldati selle sätte alusel tasuta üle miljoni LHÜ joonisel 6 on näidatud LHÜde hinna muutumine. LHÜde tasuta eraldamise eesmärk oli aidata moderniseerida nende riikide elektritootmissektoreid, millest mõnes kasutati suurel määral sütt.

Joonis 8 Energiasektori moderniseerimiseks tasuta eraldatud LHÜd artikli 10c alusel Märkus: katkendjoon näitab tasuta saadaolevate LHÜde maksimumkogust.

Allikas: Euroopa Komisjon. Komisjon kiitis liikmesriikide taotlused heaks pärast mitut aruteluvooru komisjoni ja taotluse esitanud kaheksa liikmesriigi vahel. Tasuta LHÜsid ei tohtinud kasutada võimsuse suurendamiseks, et rahuldada kasvavat turunõudlust.

Stock Options maaklerid

Kui tasuta LHÜdega rahastati uut võimsust, tuli sama palju vähemtõhusat elektritootmisvõimsust kasutusest kõrvaldada. Kavandatud investeeringud pidid moodustama osa riiklikest investeerimiskavadest.

Kavades tuli näidata, et investeeringuid saavad käitised tegutsesid juba Neljanda etapi eesmärgil läbivaadatud direktiivis nõutakse, et pädevad asutused valiksid investeeringud kohustusliku pakkumismenetluse teel selle asemel, et kasutada kindlaksmääratud riiklikke investeerimiskavasid, mida kasutati kolmanda etapi puhul.

Neljandas etapis annavad kümnest liikmesriigist, kellel on õigus erandit kasutada, oma energiasektoritele LHÜsid tasuta ainult Bulgaaria, Rumeenia ja Ungari.

Kättesaadavad andmed viitavad sellele, et kolmandas etapis Kauplemisstrateegia kaart LHÜde tasuta eraldamise kui energiasektori moderniseerimise vahendi tulemused on ebarahuldavad 25 Artikli 10c kohaste tasuta LHÜde kasutamisega seotud investeeringute tulemusena pidi vähenema elektritootmise heitemahukus ja ka koguheide.

Komisjoni tellitud Tulemused näitavad, et CO2-mahukus vähenes palju vähem nendes liikmesriikides, kes said tasuta LHÜsid energiasektori moderniseerimiseks. Hiljutised uuringud 25mis käsitlevad söe kasutamise vähenemist elektritootmise allikana Joonis 10 Energiasektori CO2-mahukuse muutus võrreldes LHÜde tasuta eraldamisel tööstus- ja lennundusettevõtjatele võeti kulude edasikandmise võimet vähe arvesse ning see kaldus CO2 heite vähendamist aeglustama 28 ELi HKSi direktiivis on sätestatud, et LHÜde tasuta eraldamine on üleminekuperioodi erand 26 tavapärasest viisist, st enampakkumisest vt joonis 4.

LHÜde tasuta eraldamist peaks kasutama sektorites, mida mõjutab rahvusvaheline konkurents kõige enam ja mis saavad kõige vähem CO2-ga seotud kulusid tarbijatele edasi kanda. LHÜde tasuta eraldamine tööstus- ja lennundusettevõtjatele ei kajastanud sektori võimet kulusid edasi kanda 29 Nagu eespool märgitud, jäeti elektritootmissektor ELi HKSi LHÜde tasuta eraldamise võimalusest välja — välja arvatud kümne väiksema sissetulekuga liikmesriigi puhul vt punkt 21 —, sest sektoril on võimalik kanda kulud edasi oma klientidele ja seda ei ohusta seetõttu kasvuhoonegaaside heite ülekandumine.

Leidsime, Jaapani kauplemise heitkogustega kauplemise susteem LHÜde tasuta eraldamine teistele sektoritele ei olnud alati kooskõlas nende võimega kulusid edasi kanda: lennundussektor saab LHÜsid tasuta.

John Waynei uudiste kauplemise strateegia

Seda kinnitas Komisjon ei ole mitte üheski sektoris teinud ettepanekut kohandada tasuta eraldatavate LHÜde kogust. Komisjoni Seadusandjal on õigus otsustada, millal seda suurendamist kasutada.

Aktsiaoptsioonid juhtide huvitisena

See klausel ei olnud komisjoni mõjuhinnangu ega komisjoni ettepaneku osa. Euroopa Komisjoni tellitud uuringus ei leitud tõendeid kasvuhoonegaaside heite ülekandumise kohta 36kuigi teistes uuringutes väidetakse, et kasvuhoonegaaside heite ülekandumist ei ole toimunud just tänu LHÜde tasuta eraldamisele Arvestades, et kasvuhoonegaaside heite ülekandumise tõttu võivad töökohtade arv ja investeeringud ELis väheneda, on sellel majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed.

LHÜd aitavad neil seega säilitada konkurentsivõimet kolmandates riikides asuvate tootjate suhtes. Komisjoni ettepanekute järel vähenes neljanda etapi puhul oluliselt nende tööstussektorite osakaal, mida peetakse kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohus olevaks.

Kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohuga sektorite loetelus ei ole kehtestatud eri sektorite kohta erinevaid kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu tasemeid, koheldes neid kõiki võrdselt vt 3. Seevastu USAs California osariigis ja Kanadas Québeci provintsis kehtivates HKSides on kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohuga sektorite loetelus liigitatud need vastavalt suure, keskmise ja väikese ohuga sektoriteks ELi HKSi tulevase, neljanda etapi eesmärgil tehtud läbivaatamise mõjuhindamises vaadeldi ka kulude edasikandmise määrasid eri sektorites 39 vt 1.

Tasuta LHÜde sihipärasem jagamine oleks seega vähendanud kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu ja põhjendamatut kasumit ning parandanud enampakkumisel müüdavate LHÜde osakaalu suurendamise kaudu riikide rahandust.

  • Binaarsed valikud P.
  • Ma muua oma varu voimalusi
  • Binaarsed valikud Vaikesed investeeringud

Komisjon uuris muid käsitlusviise HKSist tuleneva kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu vähendamiseks, kuid ei teinud ühegi suhtes ettepanekut 39 Komisjon uuris tasuta eraldamise alternatiive kasvuhoonegaaside heite ülekandumise probleemi lahendamiseks Konkreetsemalt hindas komisjon kasvuhoonegaaside heite ülekandumise olukorda ELis Ta esitas selle probleemi lahendamiseks viisid, mis kõik põhinesid üksnes LHÜde tasuta eraldamisel Tasuta eraldamise peamine alternatiiv, mida komisjon praegu arutab, on süsinikdioksiidi piirimaksu kasutamine, et võrdsustada imporditud toodete kasvuhoonegaaside kulud omamaise toodangu asjaomaste kuludega Selles märgiti, et piirimaks on oluliselt vähem sobiv vahend, osutades võimalikele vastuoludele mitmepoolsete kaubanduseeskirjadega ja kolmandate riikide negatiivsetele reaktsioonidele Kuid neljandat etappi käsitlevas direktiivis on märgitud, et LHÜde tasuta eraldamise võib asendada või seda kohandada või täiendada süsinikdioksiidi piirimaksuga Teatises Euroopa rohelise kokkuleppe kohta tehakse ettepanek liikuda süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi ettepanekuga edasi, kui CO2 hinna märkimisväärsed erinevused püsivad LHÜde tasuta eraldamisel kasutatav võrdlusalus aitab järk-järgult parandada heitkoguste vähendamise stiimuleid 41 Kooskõlas ELi HKSi direktiiviga tuli kolmandas etapis eraldada LHÜsid tasuta viisil, mis stimuleerib kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist.

Eraldamist reguleerivad eeskirjad ei tohiks põhjustada kasvuhoonegaaside heitkoguste suurenemist. Võrdlusalustel põhinev käsitlusviis tagas stiimulid kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks 42 Alates kolmandast etapist arvutatakse igale käitajale tasuta LHÜde kogus tootepõhiste võrdlusaluste abil või kui see ei ole võimalik, siis soojuse ja kütuse kasutamisega seotud varumeetodi abil.

Võrdlusalustel põhinev käsitlusviis tagab tugevamad stiimulid tootmisprotsessi heitkoguste vähendamiseks. Võrdlusaluste tõhusal kasutamisel on mõned tehnilised probleemid 45 LHÜde tasuta eraldamise võrdlusalustes ei võeta praegu täielikult arvesse tarneahela eri osade vahelisi kaudseid heiteid.

Kokkuvõte I Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine on üks praeguse ajastu peamisi ülesandeid.

Mõnes sektoris võib see olla problemaatiline, Jaapani kauplemise heitkogustega kauplemise susteem mõned käitised suudavad näiliselt vähendada oma kasvuhoonegaaside heite mahukust kuid säilitada LHÜde tasuta eraldamise tasemeasendades otsese kohapealse heite kaudse heitega Seepärast saavad biomassi kasutavad tööstuskäitised tavaliselt tasuta LHÜsid rohkem, kui nad peavad tagastama.

Lisaks ei pea biomassist elektrit tootvad käitajad tagastama LHÜsid selle kütuse kasutamisel tekkivate heitkoguste eest.

ELi HKSis ei ole seda liiki kütusele säästlikkuse kriteeriume kehtestatud. Biomassi säästlikkuse kriteeriumid lisati läbivaadatud taastuvenergia direktiivi 53tuues põhjenduseks, et rahalist toetust on õigus saada ainult säästva bioenergia puhul, millega vähendatakse kasvuhoonegaaside heidet võrreldes fossiilkütustega.

Komisjon ei ole teinud ettepanekuid ELi HKSi eeskirjade muutmiseks, et piirata LHÜde tasuta eraldamist käitajatele, kes kasutavad läbivaadatud taastuvenergia direktiivi kriteeriumidele vastavat biomassi. Selleks võeti komisjoni ettepanekus arvesse mitut kriteeriumi nt parem kooskõla tootmismahtudega, halduskeerukus ei suurene. ELi HKSi neljandas etapis peaks saama paremat teavet CO2 heite vähendamise stiimulite kohta 49 ELi HKSi õigusaktides on sätestatud käitiste, tõendajate ja liikmesriikide kohustus arvutada tasuta eraldatavad LHÜd ja esitada heitkoguste andmed usaldusväärsel viisil Kehtivates õigusaktides ei ole ette nähtud koguda teavet, et hinnata, kas LHÜde tasuta eraldamine on suurendanud käitiste energiatõhusust.

Rohkem tasuta EUAsid antakse tööstustele, millel on oht süsinikulekkeks. Selliste tööstuste toetamine on vajalik selleks, et nad ei viiks oma tootmist kulude vähendamiseks EList välja, kus keskkonnanõuded on madalamad ja heitkogustega kauplemine ei toimi, mille tulemusena liiguks heide kolmandatesse riikidesse ja ei väheneks Teine osa ühikutest suunatakse enampakkumisturule, kus riigid müüvad oma EUAsid kõrgemalt pakkujale ning tulu laekub riigile.

See süsteem on mõeldud ELi HKSi alla kuuluvatele energiatootjatele, tööstusettevõtetele, aga ka näiteks investeerimisfirmadele ja krediidiasutustele EUAde ostmiseks.

Eesti on enampakkumistel riigieelarvelist tulu saanud järgmiselt: Enampakkumistulu kasutatakse kooskõlas riigi eelarvestrateegia lisaga 3. Enampakkumistulu ehk EUAde müügitulu kasutamine Koostöös erinevate ministeeriumitega on kaardistatud asjakohased meetmed, mis vastaksid kliimaeesmärkidele ja aitaksid vähendada CO2 heitkoguseid.

Enampakkumisel saadud tulu laekub riigieelarvesse ning seda kasutatakse kooskõlas riigi eelarvestrateegiaga.

Tegu on tuludest sõltuvate kuludega, st et vahendeid saab kasutada sõltuvalt tegelikust tulu laekumisest. Iga-aastases riigieelarves kajastatakse vastava aasta enampakkumise tulude ja kulude prognoositud maht.

Kaubandusstrateegia kaivitamise susteem

Riigi eelarvestrateegias kajastatakse enampakkumisest saadud tulu kasutuse kavandatud jaotus, määratakse kliimapoliitikaga seotud meetmete sihtotstarve ning tulu kasutamise eest vastutavad ministrid.

Kooskõlas atmosfääriõhu kaitse seadusega korraldab enampakkumistulu kasutamise riigi eelarvestrateegias määratletud meetmete elluviimiseks nende meetmete eest vastutaja.

Vastutav minister võib meetme alusdokumendina anda näiteks meetme tingimuste määruse või käskkirja, kus on täpsemalt sätestatud, millistel tingimustel toetust antakse.

Meetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, energiasäästu meetmete kasutusele võtmine või taastuvenergia kasutuse edendamine. Meetme eesmärgi saavutamiseks antakse projektide elluviimiseks tagastamatut toetust ning meetme viib ellu Rahandusministeerium koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega.

  • Binaarsed valikud sellest, kust raha
  • Heitkogustega kauplemise süsteem: lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamise suunamine
  • Heitkogustega kauplemine | Keskkonnaministeerium
  • Taiustatud kauplemissusteemi kogumine
  • Parimad kauplemisvoimalused jarvedele

Meetme Toetus on mõeldud kohalikele omavalitsustele, et rekonstrueerida lasteaedu, parandades nende energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid. Projektide elluviimine algas Kolmas alammeede, mis on suunatud energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamisele keskvalitsuse hoonetes, on hetkel ette valmistamisel.

Toetust eraldatakse majandus- ja taristuministri Arvestades lennunduse enampakkumistulu suhteliselt väikest mahtu ning soovi saavutada sellega võimalikult edasiviivaid tulemusi, on mõistlik see suunata kiiret kasvupotentsiaali omavatesse projektidesse, muuhulgas nutikate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia IKT lahenduste ning rohetehnoloogia ehk säästva tehnoloogia edendamiseks keskkonna- sh kliimavaldkonnas.

Üks eelistusi on seejuures alustavate ettevõtete ehk start-upide toetamine ning kliimamuutuste leevendamis- ja kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja arendustegevus. Selleks võib Keskkonnaministeerium ise korraldada taotlusvooru või rahastada kliimamuutuste valdkonna ürituste muuhulgas konkursside läbiviimist; Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ja kliimamuutuste mõjudega kohanemise alane teadus- ja arendustegevus eriti aeronautika ja õhutranspordi valdkonnas ning sellealaste näidisprojekte rahastamine.

Hetkeseisuga ei tehta Eestis metoodilist teadus- ja arendustegevust aeronautika ja õhutranspordi valdkonnas, kuid olukorra muutudes on võimalik antud valdkonna arendamist toetada.

Trianglei kauplemise susteemi maaratlus

Samuti otsustati toetada Garage48 GreenTech Tallinn ürituse käigus väljaarendatud parimate IT-lahenduse edasiarendamist; Arengufondi Sügiseses taotlusvoorus otsustati toetada meeskonda solO termostaat hiljem nimi muudetud — Themo ; SA KredExi poolt Climathoni programmi eesmärk on leida tunnise võistluse käigus uuenduslikke lahendusi linnade kliimaprobleemidele. Tallinnas valiti ülesandeks rattakasutuse osakaalu suurendamine Tallinna transpordis.

Selleks korraldas Keskkonnaministeerium