Jeff Cooper Daily kaubandusstrateegiad on osutunud kasumi kauplemise sammud, Hitleri maailm

Küttide metsakultuuris on väike kirjaoskus aga marginaalne nähtus, mis omab põhiliselt mõningast utilitaarset väärtust. Gellner Maailma energiatarve lähema 25 aasta jooksul tõenäoliselt kahekordistub joonis 1 , lõplike varude ning oma tootmismaksimumi saavutanud fossiilkütuste maailmaturu hinnad sellise tõusu tulemusena kahtlemata kasvavad. The Estonian Biofuels Association s training day at Otepää playwood factory and Põlva boiler enterprise Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Harjumaal. Rein Veski.

More information see Rein Veski. Bioeconomy - what is this?

On 13 Februarythe European Commission presented its strategy and action plan for a sustainable bioeconomy in Europe called Innovating for Sustainable Growth: a Bioeconomy for Europe. Saving heat expenses by apartment houses should not be punished At present amendments to the Apartment Associations Act are being discussed by the Estonian Ministry of Justice. The planned amendments should not Jeff Cooper Daily kaubandusstrateegiad on osutunud kasumi kauplemise sammud the dwellers motivation to save on heat energy.

Chairman of Supervisory Board of Rapla Soojus. Saving heat expenses by apartment houses should not be punished. Rein Veski Raamatud. Ülevaade Eesti ajakirjandusest aastal. Eesti Biokütuste Ühing säilitab algselt osa tiraažist, mida levitatakse erialaüritustel Eestis ja välislähetustes olles. Ajakirja saajate nimekiri vaadatakse igal aastal üle ja lisatakse vajadusel uued aadressid.

Seega ei ole tagatud, et need, kes varem ajakirja leidsid oma postkastist, selle ka järgnevatel aastatel saavad. Nendele lohutuseks, et ajakirja täisversioon ilmub pärast ajakirja levitamist EBÜ kodulehel ja on sellisena alati kättesaadav.

Need, kes pole varem ajakirja saanud, aga sooviksid seda paberkandjal saada, palume teatada toimetusele oma täpne postiaadress, saaja nimi ning lühipõhjendus, miks vajate ajakirja paberkandjal. Eriti tänulik on toimetuskolleegium neile ajakirja saajatele, kes annavad toimetusse märku ka siis, kui neil pole ajakirja paberkandjal vaja, et saaksime nende nimed kustutada. Kirjutage aadressil kui kavatsete avaldada kaastööd või arvamust ajakirja sisu kohta või olete huvitatud ajakirjast mingil muul moel, palun võtke ühendust toimetuskolleegiumi liikmetega.

Kui soovite, et tutvustame teie välja antud raamatuid, palun saatke need toimetusse juhul, kui nende Voimaluse binaarse demo versioon haakub ajakirja temaatikaga.

Nafta ammutamine ulatus kõigi aegade kõrgeima tasemeni 87 mln barrelini päevas. On selge, et nii ei saa olukord kaua jätkuda ja seetõttu püüame me käesolevas artiklis analüüsida mitte üksnes globaalsete suundumuste, vaid ka Eesti konkreetsete olude taustal põlevkivil põhineva elektroenergeetika jätkusuutlikkust ning ühtlasi anda mõned soovitused, kuidas oleks mõistlik põlevkivikasutust tulevikus paremini kavandada.

Calculations made by the first author, based on data available on the institutions public web-sites. Joonis 1. Maailma primaarenergiatarbimise prognoos regiooniti kuni aastani World primary energy demand by region up to Allikas.

Source: IEA World Energy Outlook Ülemaailmne traagika Inimkond elab praegu keerulisel ajal pea igas eluvaldkonnas toimuvad paradoksaalsed nähtused. Kapitalismi piiramatu kasvu tagamiseks turgutatakse jätkuvalt läänemaailma tarbimist ja järjest enam toodetakse neidsamu tarbekaupu, mida Aasia riikides valmistatakse märksa odavamalt. Arusaadavalt vähendab selline käitumisviis järjest enam läänemaailma, eelkõige EL-i konkurentsivõimet.

Hoolimata EL-i püüetest konkureerida, on see perspektiivitu ja pole ka mingi ime, et pea kogu maailma energiatarbimise kasv lähemate aastakümnete jooksul tuleb väljastpoolt EL-i ja OECD riike joonis 1.

Maailma energiatarve lähema 25 aasta jooksul tõenäoliselt kahekordistub joonis 1lõplike varude ning oma tootmismaksimumi Valikud kauplemise raamatud fossiilkütuste maailmaturu hinnad Jeff Cooper Daily kaubandusstrateegiad on osutunud kasumi kauplemise sammud tõusu tulemusena kahtlemata kasvavad. Hinnatõusu määr sõltub kliimamuutustega võitlemise ulatusest maailmas, näiteks sellest, kas ja mil määral maailma suurimad CO 2 emitendid otsustavad CO 2 kaubandusega liituda.

Esmapilgul paradoksaalsel kombel tõusevad fossiilkütuste hinnad seda vähem, mida enam rakendatakse maailmas tervikuna heitmekaubanduse meetmeid, ning vastupidi. Läänemaailma jaoks on fossiilkütustest sõltuvuse vähendamine aga hoopis olulisem kui lihtsalt hinnatõusu vältimine. Iga majanduse jaoks nii makro- kui mikrotasandil on kolmeks peamiseks sisendiks majandusedu saavutamisel teadmistega tööjõud, tehnoloogia olemasolu ning energia kättesaadavus.

Olukorras, kus teadmise ja tehnoloogia vabal liikumisel on üha vähem piiranguid ja teadussaavutused jõuavad igapäevakasutusse järjest kiiremini ning nii tööjõukulude kui tehnoloogia saadavuse ja hinna suhtes on kõik eelised arengumaadel, on läänemaailmal pea ainus viis arengumaadega konkureerimiseks kasutada sama tarbimisühiku tootmiseks vähem, odavamat ja puhtamat energiat.

Ehk, üleminek taastuvenergiale ja energiaefektiivsus pole ammu enam keskkonnaga seonduvad põhjendused, eelkõige on see just majandusliku konkurentsivõime argument.

Saksamaa energiewende saksa keeles energiapööre taga on üsna konkreetsed meetmed alamvaldkondades, rahastamisplaan ning, mis peamine pidev edenemise seire ning parandusmeetmed.

Euroopa Komisjoni koostatud energeetika pikaajaline kava aastani [2] sedastab üsna ühemõtteliselt, et energiasüsteemi dekarboniseerimine on ilma Euroopa konkurentsivõimet ja energiasüsteemi töökindlust kahjustamata võimalik.

EL-i energiapoliitika toimimises võivad inimesed olla eri meelt, kuid ühes ilmselt kõik nõustuvad: pikaajalise energeetikakava olemasolu on eeldus mis tahes mõistlike valikute tegemisel. Selles kontekstis on lausa naeruväärne Eesti energiamajanduse pikaajaline arengukava aastani ja selle alamaktina elektrimajanduse arengukava aastani Tuleb mõista, et ainuüksi ühe energiaprojekti realiseerimine alates ideest 6 Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed 7 kuni evitamiseni võtab keskmiselt 7 8 aastat, mistõttu mõistlike valikute tegemiseks peab riigi energiapoliitika vaatama ette vähemalt aastat, mis on energiaprojekti keskmine eluiga alates ideest kuni eluea lõpuni.

Kuna suurem osa olemaolevatest põlevkiviplokkidest lähiaastatel suletakse ning pikemaajaliselt jääb kasutusse vaid aastal osaliselt rekonstrueeritud üks plokk kummaski Narva jaamas, elektrilise netokoguvõimsusega umbes MW, siis vaatleme järgnevalt põlevkivienergeetika konkurentsivõimet uute võimsuste rajamise kontekstis. Põlevkivi hind Põlevkivil kui elektrienergia toorainel pole majanduslikult põhjendatud turuhinda, kuid vedelkütuse toorainena on põlevkivi võrreldav kivisöega, millest analoogselt põlevkiviga võib toota vedelkütuseid.

Seetõttu võiks põlevkivi teoreetilise turuhinna arvutamisel aluseks võtta toorainete kütteväärtuse erinevuse ja kivisöe turuhinna. Ainus õigustus turuhinnast madalama hinnaga põlevkivi müügiks võiks olla Eesti elanikele turuhinnast odavama energia tarnimine aastast avaneb elektriturg ja elektrihinda pole enam võimalik administratiivselt määrata.

Öeldust tulenevalt puudub ka igasugune põhjus, miks tuleks põlevkivi kellelegi soodustingimustel müüa. Tööjõu olemasolu Hiljuti poliitikauuringute keskuse Praxis ja Tartu Ülikooli poolt Eesti Elektritööstuse Liidu tellimusel läbi viidud energeetika tööjõu-uuringu [5] üheks peamiseks sõnumiks oli vajadus asendada energeetikasektoris aastatel u töötajat, mis tuleneb energeetikasektori töötajate vanuselisest struktuurist.

Samas tõi uuring suure puudusena välja energeetikasektoris ettevalmistatavate spetsialistide vajalikust oluliselt väiksema arvu, mistõttu Eesti energeetika on juba lähiaastatel olukorras, kus vanaviisi jätkamine pole ei objektiivsetel ega subjektiivsetel kaalutlustel enam võimalik.

Põlevkivielektri täiskulu maksumus Elektrienergia täiskulu sisaldab muutuvkulusid näiteks kütus, tööjõud, keskkonnatasud, tasu CO 2 emiteerimise eest ja kapitalikulusid amortisatsioon, laenuintressid, omanikutulu. Tulp 5 kajastab eeldatavat elektribörsi keskmist hinda aastal. Kapitalikulude arvestuses on eeldatud, et reguleeritud põlevkivi hinna ja eri toetuste abiga hoitakse katlad töös tundi aastas, põlevkivi turuhinda arvestava arvutuse puhul on eeldatud jaamade tööd tundi aastas.

Ühegi vaadeldud variandi puhul põlevkiviplokkide rajamiseks tehtavad investeeringukulud turuhinda ei mahu, mis tähendab, et uute plokkide investeeringusumma koos intressidega või saamatajäänud avalik teenus juhul, kui investeering tehakse riigieelarvest tuleb tasuda Eesti maksumaksja taskust, ilma et maksumaksja selle eest ühtegi kilovatt-tundi elektrit vastu saaks.

Uue põlevkiviploki elektri täiskulu eri kütuste ja kütusehindade puhul tulbad 1 4 ja eeldatav turuhind aastal 5.

The total cost of the electricity produced at the planned new block of the power plant, depending on fuel type and price columns 1 4and its forecasted price in 5. Kaudsete kulude arvestus Eelnevalt käsitlesime uute põlevkiviplokkide elektrienergia täiskulu arvestust.

Kahjuks lisanduvad uute plokkide puhul otseselt makstavatele kuludele ka ühiskonna poolt makstavad kaudsed kulud. Nimetatud uuringus jõuti järeldusele, et põlevkivielekter on kõigist võimalikest elektritootmisviisidest ühiskonnale kõige kulukam. Kuna kõigi elektritootmisvõimsuste puhul kaasnevad ühiskonnale reguleerimisenergia kulud, võrguinvesteeringud ning muud välismõjud, siis nende lahkamine siinkohal ei ole relevantne.

Küll aga tasub lahata saamata kasumit muudest põlevkivi kasutusalternatiividest. Küsimus on oluline, kuna põlevkivi puhul on tegu piiratud ressursiga, mille peamiseks piiranguks on aastas kaevandatav põlevkivikogus. Vastavalt põlevkivi kasutamise riiklikule [7] arengukavale on aastas maksimaalselt lubatud kaevandada 20 mln t põlevkivi. Eespool viidatud OÜ Energiasalv uuringus jõuti järeldusele, et iga tonniga, mis läheb elektritootmisse põlevkiviõli arvel, loobutakse u 44,8 suurusest lisatulust [6].

OÜ Energiasalv poolt saadud arvandmed on vaid orienteerivad, kuna suur osa hindadest on igapäevases muutumises, probleemi olemust ja suurust see aga ei muuda. Eeltoodust võib teha lühikese, kuid põlevkivil baseeruva elektritootmistehnoloogia jaoks fataalse järelduse: rajatavatel põlevkiviplokkidel puudub ilma massiivse toetuseta võime turul konkurentsivõimeliselt elektrit toota, tegemist on Eesti ühiskonna jaoks kulukaima variandiga elektritootmisel.

Veelgi enam: mis tahes uute Narva plokkide rajamismaksumusest väiksem summa, mis tuleb maksta trahvina ehitatavate plokkide ehituslepingust loobumise eest, on hästi kulutatud maksumaksja raha.

Lahenduse Eesti elektrivajaduse katmiseks majanduslikult soodsaima ja tehniliselt kõige vastuvõetavama lahenduse saamiseks tuleb kohe loobuda praktikas juurdunud poliitikute tagatubades tehtavatest otsustest ja korraldada aus konkurss, andes pakkujatele võrdsed tingimused nii ressursile kui elektrivõrkudele juurdepääsul.

Kuidas panna põlevkivi paremini riiki ja rahvast teenima? Põlevkiviõli tootmine ning sellest diislikütuse valmistamise kavad on avalikkusele hästi teada, kuid enne suuremahuliste investeeringute tegemist tuleks selgitada põlevkiviõli või sellest valmistatava diislikütuse kasutatavusega seonduvad riskid. Nimelt hakkavad juba lähiaastatel laevanduses, kuhu müüakse praegu suurim kogus põlevkiviõli, kehtima senisest karmimad kütustele esitatavad kvaliteedinõuded ning Euroopa Komisjoni eestvedamisel on käimas arutelud nn mustade tehnoloogiatega näiteks õliliivadest ja põlevkivist valmistatud kütuste kasutamise ühendusesisene keelustamine.

Eraettevõtlusel põhineva põlevkivitööstuse jaoks, näiteks VKG ja Kiviõli Keemiatööstus, on siin tegu eraettevõtja riskiga, kuid riigile kuuluva äriühingu puhul, kes pealegi on peamine põlevkivi kasutav ettevõtja, tuleks eelnimetatud riskid avalikkusele teatavaks teha. Mõne poliitilise ametniku poliitiline vastutus ja riigile kuuluva äriühingu juhatuse liikme ametist vabastamine on olematu hüvitis võrreldes kahjuga, mida selliste riskide realiseerumine kaasa võib tuua.

Põlevkivikeemia Teades põlevkivikeemia võimalike toodete väärtust ning asjaolu, et põlevkivist praegu toodetavad kütused, rääkimata elektrienergiast on põlevkivi väärtuspüramiidi kõige madalama astme tooted, tekib ikka ja uuesti küsimus: miks me oma peamist maavara kõige madalama lisandväärtusega toodetele raiskame? Artikli autorid on kursis põlevkivivaldkonnas Eestis tehtavate teadusteemadega ning meile tundub, et me teeme Eestis eesmärgipäratut põlevkiviteadust väga lihtsal põhjusel me pole püstitanud majanduslikul analüüsil põhinevat korrektselt sõnastanud põlevkivikasutuse eesmärki.

Kahjuks Jeff Cooper Daily kaubandusstrateegiad on osutunud kasumi kauplemise sammud see ka Põlevkivi kasutamise riiklikus arengukavasmille koostamisel mõlemad autorid osalesid. Ärgem unustagem, et selle arengukava pealkirjaks oli esialgu Põlevkivi kui riiklikult strateegilise energiaressursi kasutamissuundade määramine, sh põlevkiviõli ja põlevkivigaasi kasutamisvõimaluste hindamine hajutatud energiatootmise printsiibi rakendamisel.

Selge on see, et me vajame kiiresti uut põlevkivi kasutamise riiklikku arengukava. Konkurss põlevkiviressursi kasutamiseks Oleme arvamusel, et algne põhjus põlevkivikasutuse senisele ebaefektiivsusele on ressursi jagamine administratiivse suva põhiselt, mitte konkursi korraldamise tulemusena. Kokkuvõte Vaatamata oma olulisele kohale Eesti energeetilise sõltumatuse saavutamisel ja säilitamisel veel mõne aasta jooksul, on põlevkivi otsepõletamisel põhinev elektritootmine kaugemas tulevikus perspektiivitu ja ühiskonnale kahjulik.

Kasulikumad variandid põlevkivielektri asendamiseks on olemas ning põlevkivielektri tehnoloogiate asemel on Eesti ühiskonnale mõistlikum arendada põlevkivikeemiat, seega peaksime esimese sammuna astuma ühiskonnana kiired sammud Narvas uute põlevkiviplokkide ehitamise peatamiseks.

Pikema perspektiivi selgitamiseks põlevkivi edasisel kasutamisel peaksime endale selgitama, mida me põlevkivilt tegelikult ootame: kas asendust naftale ja maagaasile või hoopiski võimalikult suurt lisaväärtust? Nendele alusküsimustele vastamine MetaTocki valikute kauplemine põlevkivikasutuse tegelikule konkurentsile allutamine on eeldused Eesti peamise maavara kasutamise eest mõistliku kasu saamiseks.

Kasutatud allikad 1. Mager, D. Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne. Uuring tänaseks maha võetud. Eesti energiasüsteemide arengu võimalikud stsenaariumid. Energiasalve ettekanne. OIL SHALE Mineraalsoolade rohkusest Maardu fosforiidi karjääri diktüoneemakildarikastes puistangutes Rein Veski, tehnikakandidaat Aeg-ajalt on tõusnud päevakorda Eesti fosforiidi ja diktüoneemakilda edasi kilt varude kasutamine nt [1 3].

Kopeerige bitcoin kaupleja vaadeldakse kui fosfori ja fosforväetiste tooret, kilta on võimalik kasutada mitmete majanduses nõutud metallide toormena. Eesti rahval on selgelt meeles võiduga lõppenud fosforiidisõda. Meeles on ka argumendid, millega põhjendati fosforiidikaevandamise keskkonnavaenulikkust ja majanduslikku mõttetust.

Üheks oluliseks argumendiks oli Maardus kaevandatud, kuid kasutamata jäänud kilda keskkonnamõju. Kilda omaette kasutamiseks sobivat tehnoloogiat polnud siis ja pole senini õnnestunud välja töötada.

Nii maeti aastakümnete kestel u 71,7 mln t kilta Maardu fosforiidikarjääri puistangutesse, sellest vaid väike osa selektiivselt paetükkidest moodustatud padjale liiva alla [2]. Maardu karjääri puistangutes toimuvaid protsesse uuriti juba fosforiidi kaevandamise ajal ja aastaid pärast kaevandamise lõpetamist.

Pärast iseseisvumist huvi puistangutes toimuva vastu oli päevakorral tõsisemalt vaid seoses Tallinna prügila rajamisega. Käesolevas artiklis käsitleme mineraalsete uusmoodustiste teket puistangu aeratsioonivööndis väävelhappelises tehnogeenses murenemiskoorikus. Eesmärk on tõmmata tähelepanu kilda ja sellega kaasneva püriidi geokeemilisele aktiivsusele. See on väljendunud puistangusisese põlenguna, keemiliste elementide leostumises ja väljauhtumises, kuid ka geokeemiliste barjääride tekkes.

Teaduspublikatsioone kilda kohta on ilmunud märkimisväärsel hulgal. Siin viitame vaid üksikutele, mis on antud teemaga otseselt seotud. Lugejat ärgu heidutagu, et diktüoneemakilta [4] on eri publikatsioonides nimetatud diktüograptuse kiltkiviks, graptoliitargilliidiks, diktüoneemaargilliidiks, konnatahvliks või mustaks kildaks. Tavaliselt selgub kontekstist, kas on tegemist Eestis levinud maavaraga või mitte.

Looduslikus lasundis kilt ei allu pea mingisugustele keemilistele muutustele. Vaid kildalasundi pealmine pind omab lagunemise märke. Klindist hunnikusse varisenuna või kaevetööde käigus teisaldatud kilt on äärmiselt isesüttiv. Kilda isesüttimisel tekkinud õli ja väävel. Alustame kilda geokeemilist aktiivsust iseloomustavatest nähtustest ühe vähem levinuga. Kilda puistangusisesel põlemisel on ootuspärane CO, CO 2, SO 2, H 2 O ja NO x eritumine, kuna kilda orgaaniline aine Jeff Cooper Daily kaubandusstrateegiad on osutunud kasumi kauplemise sammud süsinikust, vesinikust, lämmastikust ja väävlist, väävlit sisaldab ka kildas ja selle lähikonnas paiknev püriit.

Esialgu tundus põlemisgaasidega pinnasele või taimedele ladestuv ehe väävel joonis 1 tekkis puistangutest väljuva väävelvesiniku õhuhapnikuga oksüdeerumisel ja õli joonis 2 Maardu puistangutes kurioosiumina [5, 6].

Kuid nendele eritistele oli loogiline selgitus. Kilt ja püriit tekitasid põledes oksüdeerudes soojust, mille toimel lagunes taandavates tingimustes kollet ümbritsev kilt, eritades uttegaasi ja õli. Osa õlist, mis põlemiskolde laienemisel maa-all ära ei põlenud või ei kondenseerunud puistangu sees, kantigi utte- ja suitsugaasidega välja. Õli ja väävli puistangute pinnale kandumine oli erandlik.

Kui palju võis tekkinud õlist talletuda puistangute sisse, pole teada. Kilda isesüttimiskolde ümber ladestunud soolad.

Täitematerjali hankimisel osaliselt lahti kaevatud puistangunõlvas paiknenud kustunud kilda põlemiskolle joonis 3 andis võimaluse uurida selle ümbruse mineraalseid uudismoodustisi. Sealt kogutud soolade põhikomponendid olid bussengotiit-moriit, kiseriit ja tšermigiit, kõik need olid sulfaadid, esimene neist ammooniumi- kaaliumi- magneesiumija raua segasulfaat, teine magneesiumsulfaat ja kolmas ammooniumi- kaaliumi- ja alumiiniumi segasulfaat [7].

Ammooniumsulfaadi teke viitab põlemiskolde ümbruses valitsenud taandavatele tingimustele ja kilda orgaanilises osas sisalduva lämmastiku osalusele sulfaatide moodustumisel. Kilda põlemiskoldest erituv ehe väävel mahajäetud Maardu fosforiidikarjääri põhjapuistangu nõlva kivimitel keskel ja paremal pilte näete värvilisena Interneti-väljaandes The elemental sulphur secreted from the underground combustion centre of dictyonema shale on the northern dump rocks of the abandoned Maardu phosphorite quarry for coloured pictures see Joonis 2.

Lõõr karjääri põhjapuistangu nõlval koos sealt väljunud kilda utteõliga. The pipe and dictyonema shale oil secretion on the slope of the northern quarry dump.

Uhised kaubandusvalikud Mobile Forexi kauplemisprogramm

Joonis 3. Kaevamisega avatud kilda põlemiskolle Maardu karjääri lõunapuistangu nõlvas. The combustion centre of dictyonema oil shale opened after digging at the southern dump slope of Maardu quarry.

Igapaevane kaubandus FX strateegiad Gamma kauplemise strateegiate valik

Puistangu pinnakihis esinevad soolad. Maardu puistangutest leostuvad välja peamiselt kaltsiumi- raua- magneesiumi- molübdeeni- vanaadiumi- tooriumi- uraani- titaani- fosfori- kaaliumi- ja naatriumiühendeid. Peamiselt sulfaatidena, kuid ka kloriidide, fluoriidide ja nitraatidena [2, 3, 7 10]. Üsna hästi on teada, kui suur hulk neist merre voolab, näiteks kunagi aastakümneid tagasi ,4 t lahustunud mineraalaineid ühe ruutkilomeetri kohta aastas [2].

Kui palju neid puistangutes tahkelt või lahustunult on, on vaid ühe uuringu tulemuste kaudu teada, sedagi vaid pindmise kihi kohta [9]. Lisame juba nimetatud andmetele taustinformatsiooni. Käisin proove kogumas aasta oktoobris Maardu põhjakarjääris joonis 4 ja sooja ning Joonis 4. Maardu karjääri tasandamata põhjapuistangud.

The unleveled northern dumps of Maardu phosphorite quarry. Joonis 5. Näide lehestunud kildast. A sample of foliated dictyonema oil shale. Joonis 6.

Pooramise kauplemise strateegiad Mida tahendab rahvusvaheline kaubandussusteem

Tüüpiline proovivõtuala, -auk ja -vahendid tasandatud puistangutega Maardu lõunakarjääris. A typical sampling area and cutting and means for sampling in the southern quarry of Maardu with dumps leveled.

Lõunakarjääris võeti proove rekultiveerimiseks tasandatud puistangu pinnalt ja kuni cm sügavuselt joonis 6. Viimasel juhul koos ümbritseva liivaga, harvemini glaukoniitliivaga. Vaatamata sellele, et kilt oli proovivõtualal selektiivselt maetud, esines puistangu pinnal suuremaid või väiksemaid osaliselt porsuda jõudnud kildaga kaetud alasid ja üksikuid lubjakivitükke.

Eri sügavusest võetud 65 kilda- ja 48 kilta ümbritseva peenmaterjali liiva- glaukoniidi- proovid pesti kuuma destilleeritud veega, aurutati kokku ja kuivatati.

Soolade saagis ühe tonni kuiva kilda või teda ümbritseva puistangu materjali kohta oli vastavalt 7 72 ja kg, kusjuures viie kilta ümbritseva liivaproovi soolade sisaldus oli üle kg ühe tonni proovi kohta [9]. Vihm uhub soolad sügavamale pinnasesse, seal domineeris kaltsiumsulfaat. Vihmavaesel kuumal ajal vesi aurustub ja soolad kogunevad pinnale, ennekõike pinnast veidi väljaulatuvamatele osadele, kust leiti esmaselt lahustunud sooladest tekkinud kaaliumi sisaldavat mineraali jarosiiti.

Sooli oli rohkem cm sügavusest võetud proovides. Kildast leostunud soolad, erinevalt ümbritsevast materjalist väljapestutest, sisaldasid rohkem mangaani, vaske ja kaadmiumi, tuntav oli veel uraani ja molübdeeni kogus. Liivast välja pestud soolad iseloomustavad nende tegelikku sisaldust puistangutes.

Puhverdatud otsigutulemused

Oli kohti, kus nende sisaldus oli väike. Suurem soolade sisaldus saadi kildarikkamate puistanguosade pinnasest.

GBTC diagramm. Valikud kauplemise mitte USA elanike jaoks

Laboris peenestatud kildaproovide korral pesti neist algul välja seal olnud soolad ja kestva pesemise korral lisandus neile lisakogus sooli, mis tekkisid pesemisel püriidi oksüdeerumisel. Vähene soolade sisaldus kildas võis sel juhul tähendada lisaks seda, et lehestunud proovidest olid mineraalained juba välja leostunud.

Uurimata on puistangute sügavamatesse kihtidesse kantud või seal tekkinud soolade kogus. Pole hangitud uusi andmeid selle kohta, kas selektiivselt paetükkidele ladestatud kilt on edasi soojenenud-kuumenenud ja mil määral.

Oht selleks on kas või sellepärast, et paetükkide vahelt on õhuhapnikul võimalus kildani jõuda [2]. Pole andmeid selle kohta, kas kilt lehestub ka sügavamal puistangute sees, mis tõstaks tema geokeemilist aktiivsust mitu korda.

Lõunakarjääri aeratsioonivööndis oli lehestumine 20 aastat tagasi veel tagasihoidlik, kuid seal oli kaevandamine siis alles lõpetatud, puistangud tasandatud ja osaliselt puuistikutega kaetud. Põhjakarjääri jäi puistangutes lubjakivi- ja kildakamakate vahele enam tühikuid kui selektiivselt ladestatud lõunakarjääris. Nii pole välistatud õhuhapniku ja sadevee tungimine isegi tasandatud puistangute pinnalt sügavamale ning kilda ja püriidi porsumisprotsessi kiirenemine.

Kilda ja püriidi geokeemilise aktiivsusega on võimalik seletada mitmete geokeemiliste barjääride teket. Lihtsamad neist leidsid siin kirjeldamist, vihma- või lumesulamisvesi uhub lahustunud soolad pinnasesse, kuuma ilmaga, kui vesi puistangult aurub, kogunevad soolad pinnale.

Kui kilt peaks puistangu sees kuumenema, on võimalik, et selle Jeff Cooper Daily kaubandusstrateegiad on osutunud kasumi kauplemise sammud tekib ulatuslik soolakiht.

Meil pole mingeid eksperimentaalseid andmeid selle kohta, et puistangutes võiks esineda väävelvesiniku barjäär.

Puistangusisestel põlengutel välja kantud väävelvesinikust tekkinud ehe väävel on tunnistuseks, et väävelvesinik oli uttegaasides olemas. Samas aga on taolise barjääri tekke tõenäosus väga suur. See on suurem kilda selektiivse matmise alal, kus paekivitükke kilda peal olevasse liiva napib. Nii ei neutraliseeru püriidist tekkinud väävelhape kaltsiumkarbonaadiga kaltsiumsulfaadiks. Koolikeemiast tuntud Kippi reaktsioon lahja väävelhappe ja püriidi vahel annab väävelvesiniku.

Kui puistangutes püriidi bakteriaalsel oksüdeerimisel tekkiv väävelhape sattub püriidiga kokku, tekibki väävelvesinik. Väävelvesinikbarjäärile sadestuvad tavaliselt metallid, mis oksüdeerivas keskkonnas on lahustunud, k.

Traditsioonilised kogukonnad sunnitakse sõja abil -ühinema progressiga, nende autonoomia murtakse Bodley 19, Koloniaaine ekspansioon viiakse uuele tasemele samas: Rahulikul teel läbiviidav homogeniseerimine algatatakse sõjaga, lühiajalise ülekaaluka relvastatud jõu kasutamisega samas: 67; Leete b: Nõnda on traditsionaalkultuuri kandvatelelharrastavatele kogukondadele foneetilise, lääneliku kõikehaarava alfabeedi kehtestamine sisuliselt vaikne sõda.

Ka McLuhan ühendab otseselt sõja ja foneetilise alfabeedi kui alistatud kultuuri triumfeerivaga ühitavad nähtused Kiri ja kultuurimuutused Niisiis, võib Öelda, et kultuuri sisemise arengu tulemusel tekkinud primaarne kiri säilitab kultuuri omapära, inimeste mõtlemine püsib ka pärast kirjaoskuse juurutamist üsna samasugusena kui enne seda.

Psühholoogide L. Võgotski ja A. Luria katsed näitasid, et Domineeriva kultuuri poolt tsiviliseerimise korras rakendatud sekundaarne kirjaoskus aga peaks praktikute hüpoteesi järgi inimesi akultureerima, muutma nende mõtlemist, tekitama abstraktse mõtlemise ja tegema mõistetega võimalikuks sellised operatsioonid, mida ei ole võimalik teha neid mõisteid tähistavate esemetega Tulviste Kirjaoskamatuse organiseeritud kaotamise puhul eeldatakse praktikas, et kirjaoskaja on mõtlemisvõimelt kirjaoskamatust üle või vähemalt muudab kirjaoskus iseenesest oluliselt inimese mõtlemist, vallandades teatud kontrollitavad või suvalised, igal juhul seni sekundaarkirjaoskamatuna eksisteerinud kultuuri häirivad protsessid.

Otsest põhjuslikku seost kirjaoskuse levimise ja. Üksiku institutsiooni tekkimine või omandamine mõjutab kogu sotsiaalse süsteemi interaktsioonide kvaliteeti Layton Meillassoux' järgi on ühiskonna organiseerimisel olemas "primaarsed integreerivad sotsiaalsed faktorid", mis määravad ülejäänud vastavad tingimused samas: Kirjaga seotud fikseerimise idee annab potentsiaali sotsiaalse kontrolli mehhanismidele.

Kirjal on kogukonna struktuuri stabiliseeriv roll. Põhjapanevate metainnovatsioonide riigi ja kõrgkultuurse kirjaoskuse kujunemine pole korrelatsioonis muutuste tekkega infrastruktuuris, toiduainete tootmise algusega.

Otsustava tähtsusega struktuurimuutus toimub juba " Gellner Kirja teke või levik muudab kogu eelnevat kultuuri, aga mitte iseseisvalt, vaid kompleksis teiste survevahenditega sõda ja administratiivse kontrolli rahulik laiendamine.

Sekundaarne kiri on teisalt ka ise nende poolt määratud. Gellneri järgi tuleneb " Kultuurirnuutuste protsessis võidakse aga jõuda lea olukorda, kus eksisteerivad kõrvuti sugukondlik lojaalsus struktuurile ja rahvuslik lojaalsus kirjaoskuslikule kultuurile samas.

Kirjaareng Tihti esitatakse ülevaade kirjast arenguna lihtsamalt keerulisemale. Foucault' järgi ühendati Tunnetuse esialgust otsiti puhaste kontseptsioonide järgnevusest. Nõnda loodi ettekujutus ideaalsest geneesest, mis toimis ka kirja tekke sotsiaalse vaatlemise puhul. Kirja arengut nähti tihti liikumisena parima alfabeetilise kirjaviisi poole, diskreetsemaks muutumisena, kasvava abstraktsiooni protsessina Leete a: Märgisüsteeme võib muidugi esitada lineaarse jadana lihtsamalt keerulisemale Lips ; Friedrich ; Coulmas See aga polegi tõsikindlalt midagi rohkemat kui sobiv materjali liigendamise viis või siis koloniaalse, represseeriva mentaliteedi ilming.

Nagu eelajalooline kunst Layton 3pole ka primaarne Jeff Cooper Daily kaubandusstrateegiad on osutunud kasumi kauplemise sammud või nähtus, mis hõlmas neid mõlemaid mingi fragment liikumisest renessansi ja industriaalajastu vastavate nähtuste poole. Kirjaviiside muutumine on ajas heterogeenne, mitmeharuline või eri kanaleis toimuv tagasilöökidega protsess. Vene etnoloogi V. Bogorazi hüpoteesi järgi on erinevad kirjasüsteemid loodud eri aegadel Euraasia ja Aineerika kõrvalistes paikades.

Selline protsess on toimunud kuni viimase ajani. Suur osa nendest kirjaviisidest oli levinud mingis kitsamas piirkonnas ning aja jooksul need unustati, nagu näiteks tsuktsi põhjapõdrakerjuse 12 13 Tenevili aastal leiutatud kiri või Volga-äärsete kirjaoskamatute vene talupoegade oma aastail Bogoraz Sarnased iseseisvad sekundaarsed kirjad leiutasid ka tserokii indiaanlane Sekvoia aastal USAs, aimaraa indiaanlane Sampaia Boliivias, Libeerias vai rahva liige Momolu Duvalu aastal, Kisimi Kamala mende rahva jaoks Sierea Leones, bamumi rahva kuningas Ndzoia Kamerunis selle sajandi alguses jne.

Alaska eskimote juures leiutas iga kohalik misjonäriabiline selle sajandi alguses oma isikliku, ainult tema enda kasutatud kirja. Sellised suhteliselt hiliste, uurijate poolt fikseeritud sekundaarsete kirjade loomiseloli tihti oluline mingite alfabeetiliste kirjade otsesem või kaugem eeskuju Friedrich Traditsionaalkultuuri kandvate inimeste mõtlemine ei vasta madalamale arengutasemele, võrreldes üldise kirjaoskusega ühiskultuuri esindajatega. Üldkirjaoskusliku ja traditsionaalse kultuuri esindajate mõtlemine vastab lihtsalt erinevatele spetsiifilistele tegevusaladele ja ülesannetele, mida inimesteloma kultuuris lahendada tuleb Tulviste Ja nõndasamuti on ka traditsionaalkultuuride Pre-kaubanduse strateegiad, ikoonilisemal, kontekstipärasemal kirjaoskusel teistsugused ülesanded ja nad seostuvad teistsuguste tegevusaladega kui üldkultuurides.

Kokkuvõte Kui ühendatakse sekundaarse kirja teke tsivilisatsiooniga, siis seotakse kirja tekke sotsiaalne aspekt kirja mehhanismidega. Peetakse silmas mingit kokkuleppelist sümboliseerituse astet, visuaalse märgisüsteemi sidumist keele teatud "normatiivse" struktuuritasemega, mis võimaldab integreerida piisavalt suuri sotsiaalseid üksusi.

Kiri on sotsiaalse kontrolli massikommunikatiivsete vahendite prototüüp. Traditsioonilistes kultuurides üldiselt ei väärtustata kirja kõnega võrdselt. Paradoks - teatud hetkelise iseloomuga teabevahetussüsteemi kõne abil antakse edasi kõrgemalt hinnatud põlvkondadevaheline mütoloogiline teave, aega ja ruumi läbiva kirja abil aga valdavalt utilitaarseid, mööduva väärtusega andmeid.

Ilmneb, et iseenesest sekundaarne kiri kultuurimuutusi ei algata, ent kuulub primaarse integreeriva institutsioonina vastavasse mõjurite kompleksi. Taas paradoks - kiri samaaegselt kui kultuuri ühtlustaja jakui diferentseerija. Kirja muutumine ajas kujutab endast kirja aspekti, millele on tihti rakendatud. Lähemal vaatlemisel ei osutu selline vaatenurk aga enamaks kui sobivaks ainese esitamise viisiks.

Yet in the case of writing the idea of evolutionary progress is applied, so that simpler writingsystems, though living, are the remnants ofsome pre-alphabet writing.

Such a homogenizing statement is a political, rather than cognitive one. The origin of writing, however, is a question coneerning context and culture, as weil as an aspect of visual representation of language. This is the question about how writing is possible, rather than the origin of conventionalized alphabetic representation of ideas. What is at issue is which social factors have enabled writing. As Wittgenstein said, that it was not important to builda house, but to examine all the possible ways of building it Wittgenstein Context and Community In this.

According to first conceptions, priests originated writing to defend their privileged positions. Secondly, traders introdueed writing for economie reasons. Thirdly, there was the need to exchange infonnation of vital importanee.

The speeding up of infonnation helps survival in times of erises e. Fourthly the origin of writing has been related to sympathetie magic, developing from epigraphy CoulmasLipsLeete a: As for the functions ofwriting, I am interested in a different aspect: writing as a possible phenomenon initiating homogenizing culturai changes, or the phenomenon at least 15 16 related to them.

According to the thesis of linguistic relativity The Sapir-Whorf Hypothesisone's thought, behaviour and perception are determined by the language one-happens to speak, By analogy it is supposed that writing has also some kinship with cultural diversity. This is a culture-specific system ofcommunication by means ofenvironmental differences. It is a strategy of processing Jeff Cooper Daily kaubandusstrateegiad on osutunud kasumi kauplemise sammud, and storing and speeding information by means ofreal objects.

Secondly, alphabet writing, is a conventionalized and iconic strategy for storing and speeding inforination in the form of visual representation of language.

It represents the set of constraints, Including the structure of the language, and the conventionalized use of symbolism. This development is considered to' be the origin of literaey. The term "alphabet writing" is mare precise than the term "pre-alphabet writing".

Literacy I is said to be :the prerequisite of civilization. Moreover, it is common to identify literacy Kuidas elada kauplemise aktsiaoptsioonitehingutest civilization.

According to McLuhan, the phonetic alph. Alphabet writing is a uniform processing of a culture by a visual sense same: Phonetic alphabets are technology for homogenization of cultures.

Prealphabet writings serve to separate that. In a culture, both standardizing and separating tendencies are in progress at all times. To maintain the culture as a single unit, the equilibrum between these tendencies is needed.

In case the striving for freedom of some culturai aspect or social group be uncontrollable by the authorities, a relative equilibrum is gained by the use of some other homogenizing strategies.

This is a gradual development, as further diversity requires more 16 17 standardizing strategies. Diversity is always somewhat uneontrollable. Jeff Cooper Daily kaubandusstrateegiad on osutunud kasumi kauplemise sammud "is- among the oldest means of integrating different eultures. This is a paradox: the introduction of literaey eauses further eultural separation with an attempt to assimilate different eultures.

Though by means ofpre-alphabet writings the infonnation of temporai and funetional importanee is passed on, yet the way in whieh real objeets are represented in writing is detennined by the context of social factors, beliefs, and values of the culture.

Within the culture, there are the conventions of visual representation Laytonwhich are less strict in case of Binaarsed valikud Opetaja systems. Here, there is the role that what is easy to write, is difficult to read. Prestige ofwriting and Speech "The sum total of units of Iinguistic infonnation circulating among the community are considered as non-texts, on the basis of which an amount of texts emerges which have some expressive power in the structure ofthe particular culture.

When Iiteracy was introduced, the representing oflanguage by means of phonological units started to seem non-expressing.

There is only Tootajate aktsiaoptsioonid tool Iimited number of identities between phonological units and their graphic representatives that are accepted by the particular culture. Not every piece of infonnation is worth putting down, and yet everything that is written down gains a special importanee and becomes a text" Lotman, Pjatigorski The introduction of writing needn't necessarily change the attitude towards speech.

Writing and speech have merely different functions, and there are different texts expressed by both of them. Writing doesn'thave the prestige equal to that of speech, since the information of functional and temporai importanee is passed on by it, while by speech the infonnation related to cultural identity and mythology is passed on Lotman In tribal cultures, experience is arranged by adominant auditory sense that represses visual values McLuhan Writing and Warfare There is some relationship between the origin ofwriting and warfare.

For a traditional culture, the introduction of writing is the result of an inside gradual culturai development, During a war, comparatively rapid cultural changes are initiated alongside gradual ones, which are directed towards the homogenization of culturai diversity by integrating within victorious communities. A modem period of colonial expansion is under way same: A peaceful homogenization ofcultures is initiated by the use of short-tenn overwhelming military force same: 67, Leete b: Thus, for tribal peoples it was a peaceful pacification to establish a phonetic alphabet, a full westem style writing system.

McLuhan also relates the phenomena of warfare and phonetic alphabet, since both they are the strategies for assiniilating smaller ethnic groups within the victorious ones McLuhan Writing and Cultural Change So, it can be said that writing as aresult of internai culturai development maintains culturai separation, and people's thoughts are quite similar before and after the introduction ofliteraey.

The writing established by the victorious culture as a means of converting civilization should inculcate new thought process into people's minds. The emergence or demise ofa single institution might affect the whole quality of interaction in a social system Layton Meillassoux saw the "primary integrating social factors" in the organization of the society, the setting within which other social activities were conducted same: The aspect of rendering language visible gives potential to institutions ofsocial 18 19 control.

The introduction or spread of. On the other hand, literacy has been introduced by these factors. When literacy was widely increased, it was supposed. It hasn't been elaimed that Iiteracy directly affects the transformation of world view Tulviste ' However, the changes can be different from what psychologists expect them to be. Evolution of writing It is generally held that all writing systems represent some stage in a progression toward the most intricate writing system.

In the 18th century the conception of things and that of the accompanyments to them e. The origin of cognition was searched for within succession ofclear conceptions.

So the conception ofideal genesis was reached Foucault, which could be applied when examining the social aspects of the origin of writing. Once it was generally held that all writings represent some stage in a progression toward the ideal writing system, the alphabet, becoming constantly more discreet and abstract Leete a: Systems of signs can be presented as alineal sequence beginning with the simplest and ending in more intricate writings LipsFriedrichCoulmas 19, Anyway, this Trading Match System merely an easy way of analyzing material, or else the sign of colonial or repressive mentality, As with prehistoric art, so pre-alphabet writing cannot be seen as part of a single grand movement towards the respective phenomena of the Renaissance or Industrial Society.

According to the Russian ethnologist V. Bogoraz' hypothesis, different writing systems have been originated in different periods oftime in remote parts ofeurasia and America. This process is continuing up to the present time. A large amount of these writing systems circulated among small areas, and as time progressed, they were negleeted.

For example, the prealphabet writing originated by the Chukchi reindeer herder Tenevil inthe pre-alphabet writing introduced by the illiterate Russian peasants around the Volga River in the s Bogorazthe Cherokee writing system created by Sequoia in the US inthe pre-alphabetic writing created by Sampaya, an Aymaraan Indian in Bolivia, the writing, created by Momulu Duvalu, a member of the Vai tribe in Liberia,the writing created by Qishmi Kamala, a member of the Mende ethnic group in the Republic of Sierra Leone, the pictographic writing system invented by Njoya, king of the Bamumi in Cameroun at the beginning of this century.

Every Eskimo assistant to the missionaries working in Alaska invented his own writing that was used by himself only. In the case of the writing systems invented comparatively reeently, often some alphabet writing has either directly or indirectly affected them Friedrich CODclusion In a situation where civilization and literacy can be identified, the social aspect ofthe origin ofwriting is related to the structure of the language it represents.

The use of conventionalized symbolism of the language, the visual system of signs, is related to the set ofconstraints; including the structure ofthe language, that has the means of integrating social factors within it. Writing is the prototype of. This is a paradox: by means of a temporai system of communication speechmore valuable mythological infonnation is handed on from generation to generation, whereas by writing that binds through time and space, more functional and temporai information is passed on.

The function of the origin of writing can be compared to that of warfare, when placing writing in the context of cultural change. It appears that writing itself doesn't initiate culturai changes, but it belongs to these factors as a primary integrating institution. Another paradox: writing both homogenizes cultures and causes further culturai separation. The evolution of writing is the aspect which is often described in its evolutionary progress.

In any case, when studying it in more detail, it appears this is only an easy way ofpresenting material. Reference Bodley, J. H Victims ofprogress. Luoravetlanskij ehukoekij jazyk. Jazyki i pis'mennost paleoaziackih narodov.

Moskva-Leningrad, s Coulmas, F Writing systems. Slova i veschi. Arheologija gumanitamyh nauk. Moskva Gellner, E Rahvused ja rahvuslus. Cambridge Leete, A. Tartu käsikiri Leete, A. Kazõmi sõda. Pro F'olkloristica 2. Tartu, lk Leete, A "andi puumärkide tõlgendamine. Tekst i funkcija. Izbrannyje stat'i J. Lotman ,t. The Extensions of man. Tipy myslenija i tradicionnyje zanjatija.

Kul'tura narodnostej Severa: tradicii i sovremennost'. Kul'tura i eennost'. Küsitluslehe abil kujundatakse narratiivne allikakogum, mida iseloomustavad kindlad ruumilised, ajalised, vanuselised, soolised, sotsiaalsed, religioossed, etnilised jms tunnused. Viimaste kujundamine lähtub küsitluslehe eesmärkidest.

Sama tähtis, kui mitte tähtsam, on küsitluslehe abil loodava allika kujundamisel küsimuste esitamise viis. On ju kirjaliku küsitluse näol tegemist andmete kogumise meetodiga, mida iseloomustab ruumiline distants.

Seetõttu on saadud andmed n-ö lõplikud ning etnoloogil puudub võimalus neid jooksvalt kontrollida. Siinkohal püüan analüüsida küsitluslehe abilloodavat etnograafilist allikat konkreetse näite varal. Küsitlusleht "Vaibad" valmis autoril aasta suvel. Selle eesmärk oli täpsustada andmeid kattevaiba valmistamise ja kasutamise kohta käesoleva sajandi esimesel poolel ning saada informatsiooni kattevaiba funktsioonist, selle muutustest ja kattevaibaga seonduvatest väärtushinnangutest.

Üldjuhul tahaksime avaldada kirjutisi, mis rohkem esitavad küsimusi, kui püüavad neile vastata.

Mõneti kriitikavabalt K. Konsini samateemalist küsitluslehte Vaibad. KüsimusIeht nr eeskujuna kasutades lähtusin küsimuste koostamisel rohkem sisulisest küljest, eesmärkide osalisest erinevusest. Seetõttu jäi küsimuste koostamise tehniline pool mõnevõrra unarusse. See tõdemus tähistab ka käesoleva artikli. Suhtudes saadud materjali kriitiliselt, pidamata laekunud andmeid lõplikeks ja "eksimatuteks", langeb käesolevas artiklis põhiraskus küsitluslehe koostamise ja küsitluse läbiviimise metoodilistele vigadele.

Puudutan ka neid tegureid, mis võivad vastamist küsitlejast sõltumatult mõjutada. Iseloomustades saadud materjali ning selle kasutatavust allikana, on suurem tähelepanu mõistetavalt selle väärtushinnangulisel aspektii.

On ju hinnangute ja motiividega seonduv suhteliselt uus nähtus eesti 23 24 esemeuurimises. Seetõttu puuduvad meil ka vajalikud praktilised kogemused. Üldandmed Küsitlusleht saadeti laiali septembris-novembris aastal inimesele kõik rahvuselt eestlased aasta novembrist aasta märtsini laekusid vastused inimeselt, s. Suur enamus vastas oma kogemuste ja tähelepanekute põhjal, ainult 16 kirjasaatjatküsitles teisi.

Informatsioon laekus ühtlaselt üle Eesti. Mõnevõrra rohkem" vastuseid on Tallinnast ja Pärnu kihelkonnast, ka Laiuselt ja Türilt. Vastanute keskmine vanus, mida alandas tunduvalt 26 Tihemetsa tehnikumi õpilase osavõtt, on 60 aastat.

Muidu oleks keskmine vanus olnud 72 aastat arvestatud 87 inimese põhjal29 inimest määratles end pensionärina, 3 vastanut enda kohta andmeid ei andnud. Niisiis puudub võrdlusmaterjal aastaste inimeste kohta. Kaudselt saab nende kohta andmeid 20aastastelt, kes kirjeldavad oma kodu, mille on loonud ja sisustanud nende vanemad. Kui "head"on informandid? Hinnates küsitluslehele vastanute "informatiivsust" James P. Spradley kriteeriumide järgi 47võib välja tuua mitmeid aspekte, mis soodustasid või takistasid informatsiooni laekumist küsitlejast sõltumatult.

Kultuuri tundmine. Nimetatudkriteeriumi järgi tuleb laekunud materjali hinnata vanuselisest ja soolisest aspektist. Vanuselisest aspektist vaadatuna on mõistetav, et informatsioon 24 25 kattevaiba valmistamise ja kasutamise võimaluste muutumisest viimasel aastakümnendil jäi kesiseks.

Asjaolu, et vahendite nappusel, küllastusest või ajapuudusel ei võeta enam ette nii mahukat tööd nagu. Arvestades, et kattevaiba muretsemine majapidamisse kuulus reeglina naise "kompetentsi" ning elamusisustuse sisemine struktuur on enamasti naise kujundatud, ei tulnud 25 vastaja suhteliselt fragmentaarne informatsioon üllatusena. Soolisest ja vanuselisest aspektist vaadatuna õnnestusid küsimused kattevaiba kasutamisest kombestikus, eriti matustel.

I 2r InCorroandi valmisolek rääkida. Eeldades, et kõik vastajad seda valmisolekut tundsid, tuleks laekunud vastuste iseloomu võrrelda autori aasta välitööde tulemustega sama küsitluslehe põhjal. J Samas pole välitööintervjuude ja küsitluslehe kasutegur üksühene, vaid pigem keeruline ja individuaalselt erinev.

Välitöökogemustele toetudes tuleb võrdluses siin analüüsitava materjaliga märkida küsitluslehe I Et materjali sellelaadne iseloomustus ei rajane juhusel ja autori subjektiivsel arvamusel, tõendab mitmete erinevate uurijate välitööde praktika. Jeggle võtab selle kokku tõdemusega, et naised on parimad infonnaatorid surma, lastesseja klatsi puudutavate küsimuste alal Jeggle Storä li 26 soodsat "poolanonüümset" iseloomu, mis teeb vastaja oma hinnangutes vabamaks.

Vastuste miueanalüütjhne iseloom, Valdavosa informantidest on vastanud oma teadmistele ja kogemustele toetudes, kohandamata neid küsija eeldatava mõttemaailmaga ning tegemata analüütilise sisuga üldistusi, informatsiooni omalt poolt kommenteerides.

Andmete vähesuse tõttu on inimeste liikumist raske kaardistada. Esialgne" analüüs näitas, et suurem liikumine on toimunud maakondade vahel, maakonnasisene liikumine on väiksem. Sootuks harvem on informant märkinud, millal ta elukohta vahetas. Etnoloogil on vähe kasu vastustest, kui puuduvad võimalikult täpsed andmed vastajate kohta. Rõhutades küsitluslehe "poolanonüümsust", rõhutan vurtushinnanguliste ning majanduslikke võimalusi ja esemetesäilitamistpuudutavate küsimuste delikaatset iseloomu.

S Seadmata kahtluse alla ERMi poolt korraldatavate muuseumi alaliste korrespondentide võistlustööde vajalikkust, tahab autor siinkohal siiski osutada mõjule, mida korduvate sellesisuliste tööde kirjutamine võib avaldada töötlemata, kommenteerimata materjali laekumisele muuseumi. Refereerides Nils StorAt, on kõige ebakindlamad informandidlvahendajad kodu-uurijad, kelle puhul kehtib risk, et kogutud informatsioon üldistatakse ja varustatakse kättesaadava kirjanduse põhjal "seletustega". Selle taustal eristuvad teravalt aastaste vastajate seisukohad.

Eeldusesse, et need kirjeldused esitavad ka nende vanemate, st keskealiste inimeste väärtushinnanguid, peab siiski suhtuma ettevaatlikult, kuna hinnangute segunemine võib interpreteerija viia eksijäreldustele. Muudparameetrid Ma ei esitanud küsimust vastaja haridustaseme, religiooni jms kohta.

Laiaulatusliku, paljusid aspekte hõlmava uurimuse puhul on vajalik võimalikult paljude parameetrite olemasolu. Kuivõrd aga siinkohal on tegemist väärtushinnangulises mõttes pilootuuringuga, piirdusin kõige üldisemate andmetega.

Ülevaade materjalist. Andmete intepreteerimise võimalusi Enne kui vaadelda materjali kasutamise võimalusi, tahaksin peatuda tunnusjoonel, mis kindlasti ei iseloomusta ainult neid andmeid. Inimese mälu eripärast tingituna Tulvingunustatakse igapäevane ning sellega seotud emotsioonid, meelde jääb erakordne, inimest vapustavad kogemused ja teravad elamused, see, mis teatud ajamomendil on olnud väga tähtis.

Inimene struktureerib oma aega nende elamuste põhjal Tulvingmistõttu pikad ajavahemikud tema elust n-ö "kustutatakse", olgu teadlikult või mitte. Situatsioonis, kus etnoloog sunnib küsitletavat meenutama, võib inimene mingi talle tavalise ja ebaolulise sündmuse paigutada ajavahemikku, mis lähemal uurimisel vajab korrigeerimist. Siin vajab uurija teksti 8 Mäletamise Jeff Cooper Daily kaubandusstrateegiad on osutunud kasumi kauplemise sammud meenutamise iseärasusi perekonnapärimustes on käsitlenud näiteks Jaago, T.

Õppevahendiks valmistatav käsikiri autorite valduses. Iseloomulik on ka, et minevikku seletatakse oleviku kaudu, see moonutab ja selekteerib informatsiooni. Ajaline piiritlemine Informatsiooni laekumist takistas tuntavalt küsimustes 4, 11, 15, 19, 27 esitatud ajaline piiritlemine.

Küsimustes kordus orienteeriva aastanaarvestusega, et järgnevad sõjaolud ning hilisemad poliitilised ja majanduslikud muutused andsid tunda ka koduses majapidamises, esemete valmistamises, omandamises ja kasutamises. Küsimuste esitamisel ei osanud ma ette näha, et aasta mainimine selles kontekstis võiks tekitada tõrke küsimustele vastamisel. Ilmselt tulnuks kasutada määratlust "enne ja pärast sõda" vms. Teatud psühholoogiline tõrge moonutas informatsiooni tõenäoliselt nii olukorra ala- kui ülehindamise suunas vt nt küsimus Seda on raske täpselt kontrollida, sest perede majanduslik olukord on erinev ning muutused koduses majapidamises annavad aeglasemalt tunda, eriti maal.

Mõisted Et paremini orienteeruda informandi tekstis, oli küsitluslehe algul esitatud küsimus eseme nimetusest kasutamisviisi järgi küsimus 1. Arusaamatusi tekitas mõiste "vaip" kasutamine üldnimetusena.