Kala valiku strateegia,

Visioon Eesti jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline piimandus on orienteeritud turu nõudlusele vastavate kõrge lisandväärtusega piimatoodete tootmisele sh kasvaval määral mahetooted ning ekspordile, tuginedes vertikaalsele ja horisontaalsele koostööle. Samuti kiidab heaks vajadusel kriteeriumites tehtavad muudatused. Piimatöötlemise tõhususe ja ekspordile orienteerituse tõstmine. Vaatab läbi ja kiidab heaks Euroopa Kalandusfondi rakenduskava rahastamist ja rakendamist käsitlevad komisjoni otsuste sisu muutmise ettepanekud.

Kala valiku strateegia

Seirekomisjon Euroopa Kalandusfondi EKF — rakenduskava elluviimise seireks moodustab iga riik seirekomisjoni. Seirekomisjoni moodustamisel tuleb lähtuda partnerluse printsiibist ning tagada koordinatsioon ametkondade ja fondide vahel.

Seirekomisjon täidab hulka eri ülesandeid. Vaatab läbi rakenduskavastrahastatavate tegevuste valiku kriteeriumid ja kiidab need heaks. Samuti kiidab heaks vajadusel kriteeriumites tehtavad muudatused.

Visioon Eesti jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline piimandus on orienteeritud turu nõudlusele vastavate kõrge lisandväärtusega piimatoodete tootmisele sh kasvaval määral mahetooted ning ekspordile, tuginedes vertikaalsele ja horisontaalsele koostööle. Eesti piimasektor on Piima tootmine on säilitanud prioriteetse koha põllumajandussektoris.

Vaatab korrapäraselt läbi rakenduskava Kala valiku strateegia eesmärkide saavutamiseks tehtud tegevused. Vaatab läbi rakendamistulemused, eelkõige iga prioriteetse suuna jaoks kavandatud eesmärkide saavutamise ning kõik vastavad vahehindamised. Vaatab läbi ja kiidab heaks rakenduskava iga-aastase seirearuande ja lõpparuande enne nende Euroopa Komisjonile esitamist — nii tagab seirekomisjon indikaatorite süsteemi haldamise.

Kala valiku strateegia

Teeb ettepanekuid rakenduskava läbivaatamiseks või kontrollimiseks, kui see võimaldab täita EKF eesmärke või parandada rakenduskava juhtimist. Vaatab läbi ja kiidab heaks Euroopa Kalandusfondi rakenduskava rahastamist ja rakendamist käsitlevad komisjoni otsuste sisu muutmise ettepanekud.

Kala valiku strateegia

Seirekomisjoni liikmed esindavad erinevaid asutusi — rakenduskavaga tegelevate ministeeriumid ja teised avalikud asutused, valitsusvälised organisatsioonid, teadlased ja teised. Teiste Euroopa Liidu fondidega koostoime tagamiseks kaasatakse komisjoni töösse ka teisi Euroopa Liidu rahaliste vahendite rakendamisega seotud institutsioone.

Kala valiku strateegia

Seirekomisjoni tööd vaatlevad Euroopa Komisjoni esindajad. EKF — seirekomisjoni koosolekud toimuvad tavaliselt kaks korda aastas, kuid kindlasti vähemalt üks kord aastas. Seirekomisjoni eesistuja on Põllumajandusministeerium.

Kala valiku strateegia

Seirekomisjon võib oma töö tõhustamiseks moodustada täiendavalt valdkondlikke või ajutisi töögruppe, mis raporteerivad seirekomisjonile.

Komisjoniga seotud käskkirjad.

Kala valiku strateegia