Kauplemise aruandluse susteem, Language switcher

Kauplemise süsteem rajaneb heitkoguste ühtlustatud mõistete ja käsitamise reeglite kehtestamisel ning on konventsiooniosalistele siduv. Heitkoguse ühikud Lubatud heitkoguse ühikutega kauplemine Üks tonn õhku paisatud CO2 ekvivalenti vastab ühele lubatud heitkoguse ühikule.

Kui kontole on määratud täiendav volitatud esindaja, peab nimetatud isik kauplemisregistris tagastamise heaks kiitma. Käitise ja õhusõiduki käitaja kauplemissüsteemist väljaarvamine 1 Käitaja võib taotleda käitise või õhusõiduki käitaja väljaarvamist kauplemissüsteemist, kui käitise või õhusõiduki käitaja tegevus ei vasta enam kauplemissüsteemi kuulumise nõuetele või kui käitis või õhusõiduki käitaja lõpetab tegevuse.

Kui ettenägematute asjaolude tõttu ei ole väljaarvamise taotluse esitamine nimetatud ajavaruga võimalik, esitab paikse heiteallika või õhusõiduki käitaja väljaarvamise taotluse niipea kui võimalik.

  • Määrus kehtestatakse « Välisõhu kaitse seaduse » § lõike 1 alusel.
  • Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord1 Vastu võetud
  • Tulevase kaubanduse strateegia raamat
  • Artikkel Emissioonikaubandus kirjeldab kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise süsteemi.

Eesti ettevõtetel on väljavaade teenida kasvuhoonegaaside heitkoguste müümisega rahvusvahelisel turul märkimisväärseid rahasummasid, mida saab investeerida taastuvate energiaallikate kasutuselevõtu laiendamisse, energia efektiivsemat kasutamist tagavatesse tehnoloogiatesse jms. See, kui suureks kujuneb kauplemiseks riigi kasvuhoonegaaside heitkoguste registrisse kantav lubatud koguste ühik ehk nn vaba limiit, sõltub suuresti riigi majanduse edasise arendamise kursist.

Prognoositava suure majanduskasvu korral tuleks arvestada, et Kyoto sihtarvuga võrreldes jääks Eestile teatav kasvuhoonegaaside heitkoguste varu.

Trading System Laboratory ulevaade

Selle määr on sätestatud Marrakechi lepetes. Lubatud heitkoguse ühikute eraldamine 1 1.

Käitajate tegevusalade loetelu ja kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise kord

Süsteemi siseneja 1 Süsteemi siseneja on ühel või enamal § 3 lõigetes 1—4 nimetatud tegevusalal tegutsev käitaja, kes on esmakordselt kauplemisloa saanud või kelle kauplemisluba on käitise olemuse, tegevuse muutumise või käitise laiendamise tõttu muudetud pärast seda, kui Euroopa Komisjoni on jaotuskavast teavitatud.

Lubatud heitkoguse ühikutega kauplemine 1 Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega võivad kaubelda Euroopa Ühenduse füüsilised või juriidilised isikud edaspidi isik. Olulistest muudatustes seirekavas, tegevuse peatamisest ja tegevuse lõpetamisest tuleb teada anda annika.

FFIV varude valikud

Heitkoguse ühikud Lubatud heitkoguse ühikutega kauplemine Üks tonn õhku paisatud CO2 ekvivalenti vastab ühele lubatud heitkoguse ühikule.

Kui käitaja paiskab õhku rohkem kasvuhoonegaase, kui on talle tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute hulk, peab ta heitkoguse ühikuid turult juurde ostma.

Parast sissetulekute kauplemise strateegiat

Kui käitaja vajab aga vähem lubatud heitkoguse ühikuid, kui tal kauplemise registri kontol on, siis võib ta ülejäägi maha müüa. Tasuta eraldatavad lubatud heitkoguse ühikud Tasuta eraldatavaid lubatud heitkoguse ühikuid saavad taotleda tööstus- ja kaugkütteettevõtted kauplemisdirektiivi artikkel 10a.

Eraldatavate ühikute koguse ülevaatamine on vajalik järgmistel puhkudel: olemasoleva käitise võimsuse oluline suurenemine, osaline sulgemine, täielik sulgemine või võimsuse vähenemine.

  • Kõikidel ELi HKSi kuuluvatel ettevõtetel peab olema konto heitkoguse ühikutega kauplemise registris ning sellega seoses tuleb järgida registri määrust.
  • Когда я обнаружил, что сюда кто-то приходит, мне следовало бы сразу же догадаться".
  • Rootsi varude valikud
  • Волны плескались вокруг ним, но еще не поднялись настолько высоко, чтобы довершить свою победу.