Valitsuse volakirjade kauplemise strateegia

Valitsuse võlakirju liigitatakse omakorda tähtaja järgi: Lühiajalised treasury bills — tähtaeg on kuni 1 aasta. Need on Vene Föderatsiooni subjektide väljastatud dokumendid. Emitendi, st võlakirju väljaandva organisatsiooni jaoks on see kasulikum kui pangalaen.

Lingid 1. Mis on võlakiri? Võlakiri ehk võlakohustus on fikseeritud tuluga finantsinstrument. Ostes ettevõtte võlakirju, annab investor laenu ning ettevõttel tekib ostja ees kohustus maksta kindel laenusumma nominaalväärtuses pärast laenutähtaja möödumist lunastustähtajal võlakirja omanikule tagasi, koos sinna sisse arvutatud intressidega. Võlakirjad sobivad investorile, kes on huvitatud madala riskiga, kindlast pidevalt laekuvast tulust, mida talle garanteerib iga-aastane intress.

Võrreldes aktsiatega on edukalt toimiva ettevõtte võlakirjade risk ja tulusus väiksem, kuid isegi ettevõtte pankroti korral makstakse võlakirjaomanikele nende osa välja enne aktsionäre. Erinevalt aktsiast ei anna võlakiri selle omanikule õigust emitendi tegevuse üle otsustamiseks. Võlakirjad emiteeritakse lastakse välja seeriatena, kus emissiooni käigus jaotatakse investoritele võlakirjad ning investorid tasuvad ettevõttele saadud võlakirjade eest rahas. Tavaliselt vastab igale võlakirjale kindel laenusumma.

Võlakirjade tootlus

Tänapäeval esinevad võlakirjad enamasti mittemateriaalsel dematerialiseeritud kujul — võlakirja tingimused registreeritakse ning füüsilisi pabereid võlakirjade ostjaile välja ei jaotata.

Võlakirjad registreeritakse sissekannetena depositooriumides ning nad kantakse investorite väärtpaberikontodele. Tavaliselt maksab emitent ehk kupongvõlakirja väljalaskja võlakirjaomanikele kindla aja tagant intressi ehk kupongi, mille garanteeritud protsent nominaalväärtusest on märgitud emissiooniprospektis. Kupongi makstakse harilikult üks või kaks korda aastas.

Kuidas võlakirjaturg toimib

Juhul kui intresside väljamaksmine toimub kaks korda aastas, väljendab antud intressiprotsent ikkagi aastast intressi. Kupongvõlakiri emiteeritakse ja ostetakse tagasi harilikult nimiväärtusega.

Reeglina on kupongvõlakirjad pikemaajalised, üle ühe aasta pikkused võlakirjad. Diskontovõlakirjade emitendid kuponge ei maksa, kuid võlakirjad emiteeritakse diskontoga ehk müüakse investoritele nominaalväärtusest odavama hinnaga. Reeglina on diskontovõlakirjad lühemaajalised, alla üheaastase tähtajaga. Võlakirjade puhul on määravaks võlakirja nimiväärtus, kustutustähtaeg ning kupong. Nimiväärtus ehk põhiosa Par Value on algsumma, mis kuulub kustutamisele võlakirja tähtaja möödumisel.

Kupongimäär Coupon Rate on nominaalmäär, mis kehtestab nimiväärtuse alusel makstava intressi suuruse. Võlakirju, millelt intresse ei maksta, Valitsuse volakirjade kauplemise strateegia kupongideta võlakirjadeks ja nendest saadav kasum moodustub nimiväärtuse allahindamisel.

Enamik voimalusi kaubeldavad aktsiad Slave kauplemise susteemi maaratlus

Lõpptähtpäev, kustutustähtaeg, lunastustähtaeg Maturity Date on võlakirja nimiväärtuse väljamaksmise tähtaeg ehk kuupäev, millal võlakiri ostetakse emitendi poolt tagasi. Üldjuhul toimub võlakirjade tagasiostmine investoritelt nominaalhinnaga ehk nimiväärtusega.

Valitsuse võlakirju ei osteta kunagi enne tähtaega tagasi. Võlakirjade liigitamine Valitsuse võlakirjade treasuries aegumistähtaeg vaheldub üldjuhul kolmest kuust kuni kolmekümne aastani. Sellised väärtpaberid garanteerib üldjuhul Valitsuse volakirjade kauplemise strateegia valitsus. Riigivõlakirjade puhul on kaks olulist riski - valuutarisk ning intressimäärarisk. Valuutariski mõju sinu investeeringu tootlusele avaldab valuutakursi liikumine. Intressimäärarisk sõltub suurel määral kas intressimäärad tõusevad või langevad.

Kui intressimäärad langevad, siis võlakirjade hind tõuseb ning investor teenib tulu ning kui intressimäärad mingis piirkonnas tõusevad, ei kujune riigivõlakirjade tootlus väga heaks. Seetõttu on riigivõlakirjade tootlus tugevalt sõltuv antud piirkonna intressitasemest.

10 parimat raamatut - võlakirjaturg, võlakirjade kauplemine, võlakirjade investeerimine

Kindlasti tuleks arvestada ka riigiriski, sest majanduslikult nõrgemate riikide võlakirjarisk on tunduvalt suurem kui majanduslikult tugevamatel riikidel.

Üldjuhul siiski peetakse valitsuse võlakirjadega seotud riski olenevalt riigist, suhteliselt madalaks. Valitsuse võlakirju liigitatakse omakorda tähtaja järgi: Lühiajalised treasury bills — tähtaeg on kuni 1 aasta.

Keskmise pikkusega treasury notes - tähtaeg kuni 7 aastat. Pikaajalised treasury bonds — tähtaeg tavaliselt kuni 30 aastat, kuid maksimaalset tähtaega Valitsuse volakirjade kauplemise strateegia ole võimalik nimetada, sest esineb ka lõpmatu tähtajaga võlakirju. Munitsipaalväärtpabereid annavad välja kohalikud omavalitsused. Munitsipaalvõlakirjadelt tasutavad intressimäärad on kõrgemad, kui valitsuse võlakirjadelt makstavad, sest ka nende puhul eksisteerib teoreetiline võimalus, et emitent pankrotistub ja võlakirja ostja kaotab oma raha.

Lingid 1.

Eesti investoritele üldjuhul on need raskesti kättesaamatud. Ettevõtete võlakirjad corporate bonds on tavaliselt kõrgema intressiga, kui valitsuse võlakirjad, sest nendega kaasnev risk on kõrgem. Reitinguagentuuride hinnang annab investorile kiire ettekujutuse, kui riskantse võlakirjaga on tegu. Kommertspaber commercial paper e. Ettevõtte poolt välja antud lühiajaline võlakiri maksimumkestusega päeva. Konverteeritav võlakiri convertible bond. Sellise väärtpaberi omanik võib teatud tingimustel oma võlakirja vahetada ettevõtte aktsiate vastu.

Võlakirja vahetamise suhe aktsiate arvusse on määratud konverteerimissuhtega conversion ratio. Konverteerimisaja võib kindlaks määrata näiteks alates mingist tulevasest kuupäevast.

Konverteerimissuhe võib väheneda, kui võlakirja lõpptähtaeg hakkab kätte jõudma. Kommertsvõlakirjade puhul on üheks oluliseks omaduseks kindlasti ka likviidsus ehk kaubeldavus. Kui arenenud riikides on kommertsvõlakirjadega kauplemine väga aktiivne, siis Eestis on see vägagi madal. Tagasikutsutav võlakiri callable bond. Sellise võlakirja emiteerijal on õigus võlakiri ennetähtaegselt nii-öelda tagasi kutsuda eelnevalt kindlaksmääratud hinnaga.

Tagasikutsumise võimalus hakkab üldjuhul kehtima siis, kui võlakirja emiteerimisest on möödunud teatud ajavahemik call protection period. Tagasikutsumishind call price algab üldjuhul hinnast, mis on lähedal nominaalile koos aastase intressisummaga.

See hind väheneb võlakirja lõppemistähtaja lähenedes, jõudes üha lähemale nominaalhinnale. Hüpoteekvõlakiri mortgage bond. Selline võlakiri on tagatud mingi kinnisvaraga, mis tähendab, et laen on võetud kindla kinnisvaraobjekti või kinnisvaraobjektide kogumi finantseerimiseks.

Optsioonitehingud roovimise jaoks Ford Motor Company mitmekesistamise strateegia

Võlakirja tootlus Arenenud võlakirjaturgudel ning börsidel kaubeldakse võlakirjadega nn. Rahasumma, mis tuleb aga võlakirja eest välja käia erineb sellest kogunenud intressi võrra.

Automaatne kaubandus binaarne valikud MT4 Trading System T7

Kupongiga võlakiri kogub intresse ja seepärast tuleb ostjal ka ostuhetkeni kogunenud intressisumma accrued interest kinni maksta. Hind, mida ostja võlakirja eest peab tasuma dirty pricevõrdub turuhinna ja arvestamishetkeks kogunenud intressi summaga.

Võlakirja hinnast tootluse arvutamine ei pruugi aga olla kõige lihtsam: sõltuvalt tootluse tüübist tuleb sooritada terve rida arvutusi. Lihtsaim võlakirjade hindamise ja võrdlemise suhtarv on võlakirja jooksev tootlus.

Jooksev tootlus Current Yield.

Ideed kaubanduse heade voimaluste jaoks Kaubanduse kaubandusstrateegiate kruptograafia

Kuna võlakirja intressisumma arvutatakse nimiväärtusest, siis võib tegelik tulu sellest erineda. Võlakirja jooksev tootlus näitab võlakirja tulusust võttes arvesse nimiväärtuse asemel turuhinna. Sellisel juhul makstakse võlakirja pealt garanteeritud intressi 65 eurot aastas. Intressimäär, mida arvestatakse nimiväärtusest, ei selgita, kui suur saab olema investori tootlus.

Meie näites toodud LHV võlakirja jooksev tootlus 6. Kui võlakirjaga kaubeldakse: - nimiväärtusega At paron tootlus võrdne kupongimääraga - preemiaga At a premium to paron tootlus kupongimäärast väiksem - diskontoga At a discount to paron tootlus kupongimäärast suurem Meie näites müüdi võlakirja turul preemiaga. Nullkupongiga zero-coupon võlakirjad ostetakse nimiväärtusest madalama hinnaga ehk diskontoga. Aegumistähtajal tagastatakse nimiväärtus. Investori tootluseks jääb ostu-ja lunastamishinna vahe.

Aegumistähtaja lähenedes Ceteris Paribus võlakirja hind kasvab. Tootlus aegumiseni Yield to Maturity. Kuna hetketootlus ei arvesta aegumistähtaega, siis kasutatakse laialdaselt tootlus kustutamiseni või tootlus lõpuni.

Parimate raamatute loetelu võlakirjaturul, kauplemisel ja investeerimisel

See tootluse valem võtab arvesse kupongimäära, aegumiseni jäänud aja ja turuhinna. Tootlus kustutamiseni saavutatakse, kui võlakiri ostetakse pakutava hinnaga võlakiri hoitakse aegumiseni kõik saadud intressid investeeritakse sama intressimääraga - klausel, mis tegelikult on oluline lihtsustus kogu võlakirjaarvutustes. Sisuliselt tähendab see seda, et kõikide perioodide intressid on võrdsed, mida aga reaalsuses juhtub üliharva. Tootlus kustutamiseni on võlakirja kõikide rahavoogude sealhulgas põhiosa sisemine tasuvuslävi IRR Tootlus aegumiseni Yield to maturity on kõige levinum võlakirja tootluse arvutamise viis.

Kui võlakirjadega tegelevad inimesed räägivad tootlusest, siis mõtlevad nad tavaliselt tootlust aegumiseni.

Võlakirjaturu prognoosid Võlakirjad on üks konservatiivsemaid investeerimisvahendeid. Nende saagikus on madal, kuid garanteeritud. Väga tihti sisaldavad algajate investorid või aktsiaturu ettevaatlikud ja piiratud rahaga mängijad oma portfelli võlakirju või on nendega piiratud. Hiljutine võlakirjade analüüs näitab, et üha rohkem inimesi on huvitatud selle vahendi finantssuutlikkusest.

Arvutamiseks kasutatakse järgmist valemit: Põhjamaade investeerimispanga NIB võlakiri