Indeksi valik osaleja

Triin Vihalemm Fookusgrupp on struktureeritud küsitluskava järgi toimuv vestluslik rühmaintervjuu, millel on kindel, küllalt kitsas teemafookus ning eesmärk saavutada vestluses osalevate informantide omavaheline stimulatsioon. Ajagruppidesse jaotamine võimaldaks seda vältida. Näiteks katsetatakse uut õppeprogrammi kehvemate õpilastega, eeldades, et kui programm neile sobib, siis sobib see ka parema õppeedukusega õpilastele. Vastajad ei pea tingimata silmast silma kohtuma, palju gruppe tehakse ka interneti vahendusel sarnane jututoa põhimõttega. Iga soo puhul viidi BA analüüs läbi kogu valimi ja vanuserühmade kaupa: 20—29 53 naist ja 33 meest , 30—39 59 naist ja 30 meest , 40—49 naist ja 24 meest , 50—59 naist ja 30 meest ja 60—69 33 naist aastat.

Triin Vihalemm Fookusgrupp Indeksi valik osaleja struktureeritud küsitluskava järgi toimuv vestluslik rühmaintervjuu, millel on kindel, küllalt kitsas teemafookus ning eesmärk saavutada vestluses osalevate informantide omavaheline stimulatsioon.

Philadelphia föderaalse indeksi määratlus

Fookusgruppi juhib moderaator, kelle ülesandeks on hoida vestlus kindlates aja- ja teemaraamides Indeksi valik osaleja luua-säilitada sotsiaalsest survest vaba õhkkonda. Fookusgrupi kui andmekogumismeetodi idee pakkus välja tuntud sotsioloog Robert Merton põhjendusega, et interaktsioon grupi liikmete vahel on ühiskonnaelu korraldumise ning indiviidi eneseväljenduseks ja arvamuse kujundamiseks arvamuste kujunemisel loomulik keskkond, samuti on rühmavestlus ise teatav mikromudel ühiskonnas toimuvate interaktsioonide mõtestamisel.

Indeksi valik osaleja

Kõigi otsingulise uuringu alatüüpide puhul sobib fookusgrupp hästi, kuna vastajate omavaheline stimulatsioon aitab kompenseerida uurija puudulikke teadmisi teema kohta. Fookusgrupi pikkus ja osalejate arv Fookusgrupis tavaliseks informantide arvuks loetakse 6—8 inimest, kuid tehakse ka väiksemaid ning suuremaid rühmi.

Osalejate tagasiside – Kahe Silla jooks skooris kõrgelt

Sobivaks kestuseks peetakse 1,5—2,5 tundi, mis annab võimaluse osalejate vastastikusel stimulatsioonil toimima hakata, kuid ei kurna osalejaid väga ära. Kui individuaalintervjuu küsitluskava võib olla vahel ka suhteliselt vähe struktureeritud, siis rühmavestluse modereerimiseks on vajalik selgelt struktureeritud küsitluskava. Kavasse lisatakse küsimustele veel ka mitmesugused osalejate spontaansust, loomingulisust, analüütilisust ja osalusmotivatsiooni stimuleerivaid elemente.

On leitud, et gruppides ja individuaalintervjuudes antud vastused erinevad ka sisuliselt, kui räägitakse delikaatsetest asjadest või kõrge normatiivsusega teemadel Wright, Kollektiivne teemakäsitlus võib inimesi julgustada oma arvamust väljendama ka diskreetsetel teemadel Tracy, Lutgen-Sandvik ja Alberts, Kindlasti ei saa fookusgrupi puhul rääkida mingist üldisest garanteeritud stimulatsiooniefektist, vaid selle tekkimine-mittetekkimine sõltub grupi koosseisust ja valimi koostamise põhimõtetest.

Üldiselt ei saa pidada üht kahest meetodist — individuaal- või grupiintervjuud — valiidsemaks kui teist.

Waspada Infeksi Saluran Kemih - AYO SEHAT

Morgan leiab, et fookusgrupi põhieelis süvaintervjuu ees on osalejate otsese interaktsiooni jälgimise, fikseerimise ja analüüsi võimalus. Samuti on otsustamisel olulised logistilised faktorid.

Indeksi valik osaleja

Valik peaks sõltuma niihästi uuritava ainese eripärast kui uurija käsutuses olevatest aja- ja raharessurssidest. Põhilised kaalutlused, millest valikul lähtuda, on toodud tabelis 1.

Fookusgrupi intervjuu

Tabel 1. Vastajad ei pea tingimata silmast silma kohtuma, palju gruppe tehakse ka interneti vahendusel sarnane jututoa põhimõttega.

Indeksi valik osaleja

Fookusgrupi valimi tegemisel kasutatakse erinevaid suunatud valiku strateegiaid, samuti nagu formaliseerimata individuaalintervjuu puhul vt peatükki Intervjueerimine. Suunatud valiku puhul ei saa tulemusi laiendada üldkogumile, kuid on võimalik täpsemalt uurida konkreetset sihtrühma.

Põhilised eesmärgipärase Cointegratsioonikaubanduse strateegia strateegiad Patton, on järgmised.

{{c.training.title}}

Tüpoloogiatel, struktuuridel põhinevat valikut saab rakendada, kui on teada üldkogumi struktuurne jaotus. Näiteks saab koostada valimi organisatsiooni struktuuri järgi, arvestades vertikaalset ja horisontaalset jaotust erinevad juhtimistasandid, erinevad valdkondlikud üksused.

Indeksi valik osaleja

Aluseks võivad olla ka nt kvantitatiivuuringust selgunud teatud rühmad. Sel juhul saab informandid määratleda, rakendades filterküsimustena mitte üle neidsamu küsimusi, mis olid kvantitatiivses uuringus. Homogeenne valik — informantide rühm on tunnuse baasil taotluslikult sarnane, et uuritavat nähtust detailselt kirjeldada või tuua välja seoseid. Meetodit on hea kasutada, kui valikukriteeriumiks on üksiktunnuste kaudu raskesti määratletavad valikukriteeriumid, nt elustiil.

Indeksi valik osaleja